LUČENEC: Prvé riadne zasadnutie mestských poslancov bolo rýchle, ale obsiahle

LUČENEC – Iba približne dve hodiny trvalo tohtoročné prvé riadne zasadnutie lučeneckých mestských poslancov. Konalo sa v utorok 15. februára od 15:00 v Radnici na Ulici Dr. Herza. Zástupcovia občanov však napriek kratšiemu času zasadnutia stihli prerokovať vyše 20 bodov.

V úvode schválili návrhy nových všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN). Prvé VZN určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadených mestom Lučenec. Druhé sa týka niektorých podmienok držania psov na území mesta. Poslanci zároveň zrušili príslušné staršie VZN a schválili i tretie VZN, ktoré je vlastne trhovým poriadkom pre príležitostné trhy usporiadané mestom. Následne sa zaoberali návrhom zmien a aktualizácie rozpočtu mesta na rok 2017, ktorý opäť bez pripomienok jednomyseľne schválili.

Rozsiahle majetkoprávne otázky

Ďalším bodom boli majetkoprávnymi otázkami. V rámci nich riešili prevody a prenájmy nehnuteľností z majetku mesta Lučenec. Poslanci najprv schválili predĺženie nájmu areálu tenisových kurtov (budova šatní a priľahlé pozemky) na Športovej ulici Mgr. Branislavovi Hrdličkovi – Branco, ako aj predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove na Ul. Dr. Herza 3 Slovenskému skautingu, 73. zboru Lučenec. Ten priestory využíva ako klubovňu skautského oddielu a ako sklad vybavenia letných táborov.

Odsúhlasili tiež prenájom časti pozemku pod letnou terasou na Kubínyiho námestí spoločnosti Ekselans Food a ďalšieho pozemku na Gemerskej ulici pre Slovenský hydrometeorologický ústav za účelom umiestnenia stacionárnej monitorovacej stanice na monitorovanie kvality ovzdušia. Predĺžili nájom pozemkov pre mestskú spoločnosť Spool, na ktorých je vytvorených 730 parkovacích miest. Odobrili i nájom nebytových priestorov pod tribúnou futbalového štadiónu, ktoré slúžia ako prevádzka bufetu.

Ďalej odsúhlasili zriadenie vecného bremena, ktoré bude spočívať v práve uloženia, zotrvania a prístupe k uloženým inžinierskym sieťam v súvislosti s realizáciou stavby „Lučenec- Zvolenská cesta, 22kV a distribučná TS“. Schválili tiež prenájom pozemkov na Skladištnej ulici od Kamily Laukovej, rodenej Peťkovej, ktoré sú zastavané verejnou komunikáciou. Dotyčná sa stala majiteľkou pozemkov po smrti svojho otca Jána Peťku, ktorý bol ich pôvodným majiteľom. Nový nájom bude uzatvorený za rovnakých podmienok ako pôvodný.

Zástupcovia občanov odsúhlasili i zámer predĺžiť prenájom nebytových priestorov v budove na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, konkrétne kancelárie č. 13 a 14. Slúžia na administratívne účely pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Odklepli tiež odkúpenie pozemku pod garážou v lokalite Štvrť maršala Malinovského pre manželov Karola a Ľubicu Preislerovcov.

Naopak, neodsúhlasili žiadosť Súkromného gymnázia z Gemerskej cesty o odkúpenie pozemku o rozlohe zhruba 2600 metrov štvorcových, ktorým chcel zriaďovateľ skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, voľnočasové aktivity žiakov a postaviť tam novú škôlku. Nesúhlasili ani so žiadosťou Gabriela Bujtára o odpredaj 600 štvorcových metrov pozemku pozemku na Slepej ulici, kde plánoval postaviť rodinný dom.

Neschválili takisto žiadosť spoločnosti Vego Marketing o prenájom 27 kusov stĺpov verejného osvetlenia za účelom umiestnenia reklamno-informačných tabúľ. V súvislosti s tým vypovedali i doteraz platnú nájomnú zmluvu o prenájme stĺpov na umiestnenie reklamno-informačných tabúľ s firmou Ing. Jaroslav Ivan – Manager, keďže podmienky prenájmu boli podľa samosprávy nejednoznačné. Pre účely umiestňovania takýchto tabúľ na území mesta v budúcnosti má byť vypísaná verejno-obchodná súťaž.

Poslanci neodobrili ani predaj pozemku pod betónovou garážou v lokalite Rúbanisko II pre Viliama Medveďa a schválili zmenu termínov zrušenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou na Kubínyiho námestí, odňatie príslušného majetku mesta z jej správy a jeho prenájom pre spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien. K predmetným zmenám po novom dôjde 31. augusta, resp. 1. septembra 2017.

Posledné dva body, týkajúce sa požiadavky spoločnosti SPV Ľadovo o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta, ktoré tvoria prístupovú komunikáciu k pozemkom, kde sa nachádza fotovoltaická elektráreň, odročili. Primátorka Alexandra Pivková a poslanci totiž dospeli k názoru, že sa v tomto prípade vyskytli nové skutočnosti, ktoré bude potrebné prerokovať.

Bezproblémové informatívne správy, pripomienky k mestskej polícii

Poslanci ďalej bez pripomienok schválili Program rozvoja mesta Lučenec pre programové obdobie 2016-2020 a vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 i správu o vybavovaní sťažností a petícií za ten istý rok. Bez pripomienok vzali na vedomie tiež Informatívnu správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Mestskom zastupiteľstve v Lučenci za rovnaký rok a informatívnu správu o realizácii projektu InvestEU v regióne.

Na vedomie vzali i zámer uchádzať sa o zdroje na zriadenie nových učební vo viacerých školách v meste, ako aj správu o činnosti metskej polície (MsP). K nej sa však vyjadril jeden poslanec, Juraj Pelč. Mal výhrady voči niektorým okolnostiam zakladania blokovacích zariadení (tzv. papúč), pochválil však MsP za aktívnu činnosť pri upozorňovaní majiteľov budov na odstraňovanie snehu po nedávnom intenzívnom snežení. Požiadal tiež MsP o riešenie nezodpovedných ľudí, ktorí odhadzujú ohorky a žuvačky na komunikácie pre peších. „Máme nový chodník a za polroka je to hrôza. Čistá guma, ktorá sa nedá odstrániť,“ konštatoval Pelč.

Lučenec bude v spoločnosti historických miest, sobášiť sa bude v radnici

Poslanci následne odsúhlasili vstup Lučenca do Združenia historických miest a obcí SR, od ktorého si samospráva sľubuje rozvoj turizmu a zvýšený počet návštevníkov. „Radi by sme boli členmi, nakoľko nám to bude prinášať skôr pozitíva, ako finančné mínusy,“ zdôraznila na margo prijatého uznesenia primátorka.

Potom odsúhlasili určenie obradnej siene v historickej Radnici za kmeňovú miestnosť pre sobáše. Za jej použitie na sobášne účely sa tak už nebude musieť platiť. „Bol to náš cieľ, verejnosti priblížiť a umožniť užívať túto starobylú radnicu aj pre tieto akty,“ povedala Pivková s tým, že to prisľúbili občanom.

V interpeláciách o plavárni, parkovisku či novinách

V interpeláciách poslankyňa Rút Olšiaková požiadala spoločnosť SPOOL o zverejnenie predaja plavárne a jeho podmienok. Upozornila tiež na neaktuálny oznam na plavárni, kde sa uvádza, že bude otvorená po odstránení havarijného stavu.

Požiadala tiež rokovať s kalvínskou cirkvou o predaji parkoviska pri cintoríne, keďže je v nedôstojnom stave. „Už roky sa hovorí o tom, že by ho bolo vhodné zveľadiť, najmä z dôvodu vysokej návštevnosti počas sviatkov zosnulých,“ vysvetlila poslankyňa a na záver požiadala upozorniť družstvo Budúcnosť Lučenec, ktoré už neprevádzkuje svoju predajňu potravín v dočasnej stavbe na Adyho ulici, aby ju odstránilo.

Poslanec Juraj Pelč informoval o viacerých požiadavkách občanov z Bernolákovej ulice 1 až 7, ktoré sa týkali dynamickej i statickej dopravy v uvedenej časti mesta. Poslankyňa Uličná pochválila novú vizuálnu stránku mestských novín. „Sú farebnejšie, lepšie čitateľné a logicky usporiadané, celkovo modernejšie. Chcela by som sa za občanov poďakovať zamestnancom, že nám zabezpečili modernejší prenos informácií,“ poznamenala. Po nej nasledoval poslanec Pavol Balážik, ktorý informoval o niektorých požiadavkách občanov s tým, že ich odovzdá prednostovi mestského úradu.

Reakcia viceprimátora na otvorený list bývalej riaditeľky gymnázia

V závere vystúpil viceprimátor Pavol Baculík, ktorý reagoval na otvorený list bývalej riaditeľky gymnázia B. S. Timravy Eleny Melicherovej. „Nespochybnil som dobré meno či výsledky gymnázia, ako je to v liste konštatované. Avšak nemohol som zamlčať skutočnosti, o ktorých som mal vedomosti a ktoré sa týkajú pretrvávajúcich personálnych problémov pedagogického zboru,“ uviedol viceprimátor s tým, že ako poslanec zastupiteľstva BBSK vždy obhajoval záujmy tejto školy.

„Nevymenovaním doktorky Melicherovej zriaďovateľ BBSK uplatnil len svoje zákonné právo. Za nevhodný spôsob upozornenia považujem zneužitie študentov gymnázia, o čom svedčí aj dopis adresovaný primátorke, v ktorom sa predseda študentského parlamentu mesta Lučenec vzdáva svojej funkcie pre mňa,“ poznamenal s tým, že považuje za zaujímavé, že bývalá riaditeľka napísala list až po jej nevymenovaní na post riaditeľky.

„Z otvoreného listu pani Melicherovej je zrejmé, že stratu funkcie riaditeľky školy nesie veľmi ťažko. Nemyslím si ale, že jej odchod z postu by školu poškodil. Zostáva ďalej členkou pedagogického zboru,“ konštatoval a doplnil, že takéto konanie podľa neho nepredstavuje pozitívny vzor pre študentov.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár