R. SOBOTA: Poslanci hovorili o soche J. Aranyho, zmene rozpočtu aj nových bytoch

RIMAVSKÁ SOBOTA – Umiestnenie sochy básnika Jánosa Aranyho na Námestie Mihálya Tompu, záverečný účet mesta za minulý rok i prvá zmena tohtoročného rozpočtu, či výstavba nájomných bytov na Hostinského ulici. O tom všetkom hovorili dnes (30. mája) rimavskosobotskí mestskí poslanci na svojom zasadnutí.

Prvým hlavným bodom ich programu mala byť ústna informatívna správa o plnení uznesenia vlády SR č. 254/2016, ktoré sa týka tzv. akčného plánu rozvoja okresu. Prednosta Okresného úradu Csaba Csízi sa však, podobne ako na minulom zasadnutí, ospravedlnil.

Od úvodu bolo zrejmé, že jedných z najviac diskutovaných bodov bude návrh na umiestnene sochy J. Aranyho na Námestie M. Tompu. Práve tohto bodu sa týkali dva poslanecké návrhy. Ivan Hazucha navrhoval bod stiahnuť, Zoltán Bán naopak zaradiť ho na prvé miesto programu. Prvý návrh poslanci neschválili, druhý áno.

Ostro diskutovaná socha

Ako vo svojej úvodnej reči Bán spomenul, pôvodná predstava maďarských činovníkov bola, že po zmene režimu bude socha na začiatku 90. rokov minulého storočia umiestnená opäť na svoje pôvodné miesto v strede námestia M. Tompu. Politická situácia v tom čase to však podľa neho neumožnila.

„Dielo J. Aranyho nie je neznáme pre slovenského čitateľa. Najlepším tlmočníkom jeho tvorby bol P. O. Hviezdoslav,“ podotkol následne Bán s tým, že medzi všetkými tromi umelcami, ktorých sochy by boli na námestí (M. Tompa, J. Arany, Sándor Petőfi) bolo úzke priateľstvo a spolu tvorili takzvaný triumvirát.

Ako ďalej spomenul, nie je pravda, že na Rimavskú Sobotu tento maďarský umelec nemal žiadnu väzbu. „V roku 1855 navštívil M. Tompu v Chanave. Strávili tam šesť týždňov, precestovali Gemer a Tompa mu prezentoval aj svoje rodné mesto Rimavskú Sobotu. Rodné mesto J. Aranya, Szalonda, je dokonca partnerským mestom R. Soboty,“ zdôraznil Bán.

S jeho vystúpením nesúhlasil poslanec Samuel Urban. „Vo svojom desaťminútovom prejave ste ma ani jediným argumentom nepresvedčili. Pred revitalizáciou bolo rozhodnuté, že to bude námestie M. Tompu. Aj socha S. Petőfiho mala byť premiestnená. Tak neviem, prečo by sa to teraz malo meniť,“ podotkol. Prečítal tiež stanovisko Matice slovenskej, podľa ktorého revitalizácia neprebieha v súlade s povolením Pamiatkového úradu v Lučenci.

Podobné odmietavé stanovisko zaujal i poslanec Ivan Hazucha. „Nevidím dôvod, aby sme tu mali sochu umelca, ktorý s naším mestom ani krajinou nemal nič spoločné. Vašimi snahami len zvyšujete napätie medzi národnosťami v tomto meste. Bol by som tomu naklonený, keby šlo o niečo, čo je späté s Rimavskou Sobotou, ale toto nie,“ povedal. Vo svojej ďalšej reči tiež spomenul, že občania R. Soboty nemajú nič z toho, že mesto má toľko partnerských miest.

Podľa slov poslanca Františka Auxta netreba brať túto záležitosť tak emotívne a dielo J. Aranyho i jeho odkaz Slovákov a Maďarov nerozdeľuje. Nepáči sa mu tiež, že v meste sa hovorí o „slovenskom“ a „maďarskom“ námestí (Námestie Š. M. Daxnera a M. Tompu) a bol by za to, aby mali dejatelia oboch národností spoločný priestor.

„Zvažoval som, prečo by tu mal byť umiestnený J. Arany. Prečo nie napríklad Kálmán Mikszáth, ktorý u nás študoval šesť rokov a jeho diela sú známe v Maďarsku i na Slovensku? Arany bol určite väčší básnik, ale ak tu máme umiestňovať sochy na pamiatku ďalším generáciám, tak umiestňujme sochy ľudí, ktorí boli bezpodmienečne spätí s naším mestom,“ apeloval ďalší poslanec Štefan Baláž.

Podľa slov primátora Jozefa Šimka je potrebné buď odobrať z námestia Petőfiho sochu, alebo postaviť ďalšiu, aby bola zachovaná symetria. V tejto súvislosti tiež informoval, že na Aranyho sochu je už vyzbieraných 17 miliónov forintov, ktoré poskytnú maďarské inštitúcie a samosprávy. Za skutočný problém mesta ale nepovažuje to, či pribudne jedna nová socha, ale pretrvávajúca vysoká nezamestnanosť, zlý demografický vývoj či chýbajúca kvalitná infraštruktúra.

„Nech tam ide tá socha, nech sú tí traja priatelia spolu. Ale dajme sochu Janka Jesenského pod okná budovy Okresného úradu,“ navrhol nakoniec primátor kompromisný návrh s tým, aby sa táto skutočnosť dala aj do uznesenia a o financie osadenie sochy Jesenského požiada ministra kultúry. Vyjadril sa i k tomu, že inštalovanie novej sochy (J. Aranya) nie je v súlade s rozhodnutím pamiatkarov. „Pamiatkari, ktorí dovolili postaviť tú ohavnú sklenenú budovu na Hlavné námestie, to neboli pamiatkari, ale bastardi,“ nešetril kritikou a doplnil, že ich rozhodnutie nebude rešpektovať.

Aj podľa poslanca Viliama Vaša dnes netreba riešiť sochy, ale priority ako zamestnanosť. Navyše, ak by sme postavili sochy všetkým, ktorí si to zaslúžia, tak by ich Rimavská Sobota bola podľa neho plná. „V tomto meste by sme sa mali usilovať hlavne o živých ľudí,“ podotkol.

Ako pokračoval poslanec Erik Klaubert, ide o citlivú tému, kde nevidí iné riešenie ako na začiatku, teda stiahnuť ju z rokovania. Problém je navyše podľa neho zložitý a má dve roviny, urbanistickú a národnostnú. Pripomenul tiež, že aj odborná komisia rozhodla o tom, že námestie sa dá do pôvodného stavu a nie že sa bude stavať nová socha.

Podľa poslanca Júliusa Sojku nie je takýto spôsob rozhodovania konsenzuálny. Návrh na umiestnenie sochy prišiel podľa neho príliš rýchlo, bez predchádzajúceho rokovania a dohody oboch poslaneckých klubov. „Proti J. Aranymu však nemám nič, neprekáža mi a narodil sa dokonca v ten istý deň a mesiac ako ja,“ doplnil.

Návrhová komisia však nakoniec do uznesenia nedala návrh primátora na umiestnenie sochy J. Jesenského. Odsúhlasili len umiestnenie sochy J. Aranyho na doterajšom mieste, kde stála socha M. Tompu.

Majetkoprávne otázky

Tradičnou témou zasadnutia sú majetkoprávne otázky. Ako prvý odsúhlasili zástupcovia občanov predaj pozemku v pri chate v rekreačnej oblasti Kurinec Zoltánovi Harnóczovi s manželkou o výmere cca 150 metrov štvorcových za účelom zarovnania hranice pozemku a ochrane svojho majetku. Cena bola stanovená na 17 eur za meter štvorcový.

Druhý bodom bol odpredaj prevádzkovej haly (bývalá hala OPP) s priľahlými pozemkami na Chrenovisku. Poslanci odsúhlasili jej predaj pre úspešného uchádzača vo verejnej obchodnej súťaži. Je ním Gejza Silling z Rimavskej Soboty, ktorý ponúkol 111 859 eur.

Návrh pamätníka odvlečeným kazateľom (zdroj: mateiály k zasadnutiu MsZ Rimavská Sobota)

Tretím majetkoprávnym bodom bola žiadosť Reformovanej cirkvi na Slovensku, Cirkevný zbor Rimavská Sobota. Ten požiadal o dlhodobý (50 rokov) nájom pozemku o rozlohe zhruba 350 metrov štvorcových na Hlavnom námestí 16A. Slúžiť má na vybudovanie pamätníka kazateľom, ktorí boli odvlečení na galeje. Cena nájmu je 10 eur na rok, pričom pri realizácii pamätníka musí byť zachovaná súčasná zeleň.

Poslanci ďalej odsúhlasili vypísanie verejnej obchodnej súťaže na nebytový priestor s rozlohou 107 metrov štvorcových na Daxnerovej ulici 2. Ide o bývalú piváreň Gemer, odkiaľ pôvodný nájomník odchádza.

Nasledujúcou majetkoprávnou otázkou boli tenisové kurty na Šibeničnom vrchu. Vzhľadom na nesplnené podmienky o výpožičke, keďže časti pozemku boli odpredané súkromnej osobe, sa mesto rozhodlo vypovedať zmluvu z roku 2010 a vypísať na prenájom novú verejnú obchodnú súťaž.

Poslanec Vaš sa opýtal, prečo chce mesto túto zmluvu vypovedať a či existuje záujemca o areál, ktorý ponúkne lepšie podmienky. Ako mu odpovedal primátor, keďže nájomník nedokáže splniť zmluvné podmienky, rozhodli sa vypísať novú súťaž. Hoci sa k tomuto bodu strhla až prekvapujúco dlhá a v závere i trochu emotívna diskusia, poslanci nakoniec vypísanie novej súťaže schválili.

Ako predposlednú poslanci prerokovali žiadosť spoločnosti SPAAC z Prešova, ktorá v areáli kasární v Tomašovej požiadala o prenájom dvoch hál (rozloha 1337 a 748 metrov štvorcových), kde chcela zriadiť veľkosklad nábytku a linku na prípravu a opätovné použitie nie nebezpečných odpadov s kapacitou 50 000 ton, teda denne 200 ton.

Zámer spoločnosti na zastupiteľstve prezentoval jej zástupca, prerušil ho však primátor. „Do mesta bordel nepustím, v žiadnom prípade, to je nepriechodné. Však sme mali problémy, keď sme tam chceli umiestniť drevovýrobu,“ reagoval Šimko s tým, že keď firma nájde inú lokalitu, nebude mať s týmto zámerom problém. Poslanci nakoniec tento bod stiahli z rokovania.

Posledným prerokovaným bodom bol bezplatný prenájom infraštrukturálneho majetku vo vlastníctve mesta v rekreačnej oblasti Kurinec pre Slovenský plynárenský priemysel. „Ak chceme mať na Kurinci plyn, musíme im to dať do bezplatného prenájmu,“ stručne vysvetlil podstatu primátor, podľa ktorého je to potrebné pre plynofikáciu Kurinca. Poslanci prenájom schválili.

Záverečná správa prijatá bez pripomienok

Nasledoval Záverečný účet a výročná správa mesta za rok 2016, vrátane rozboru hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií. Predniesol ju Miroslav Bielak z ekonomického odboru Mestského úradu (MsÚ) R. Sobota. Mesto podľa neho skončilo minuloročné hospodárenie s celkovými príjmami vo výške 14 506 521 eur a celkovými výdavkami vo výške 13 991 616 eur. Celková bilancia rozpočtu je prebytok vo výške 514 905 eur. Po odčlenení účelových prostriedkov nevyčerpaných v roku 2016 je konečná suma prebytku hospodárenia v roku 2016 463.330,77 eur.

„Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že táto účtová závierka je dôveryhodná a možno ju odporučiť na schválenie bez pripomienok,“ uviedol na jej margo hlavný kontrolór mesta. Ladislav Šťavina. Poslanec Urban vyzdvihol hlavne dobré hospodárenie mestského športového klubu (MŠK). „Klub nie je záťažou mesta, nežiada o dodatočné prostriedky. Podaril sa husársky kúsok,“ poznamenal.

Aj podľa primátora sú aktuálne hospodárske výsledky Rimavskej Soboty naozaj dobré. „Sme tu sedem rokov, ale takéto výsledky ešte mesto nemalo. Tí, ktorí hovoria, že mesto vedieme zle, sa asi mýlia,“ konštatoval a doplnil, že napriek poklesu úverového zaťaženia sa podarilo napríklad vyasfaltovať množstvo ulíc.

Poslanec Vaš však na margo záverečného účtu poznamenal, že čísla sú jedna vec a skutočnosť druhá. „Keby sme nedostali vyššie podielové dane, tak sme v podstate v strate. Navyše, pohľadávky, ktoré máme, neboli také vysoké od roku 1989 a bude možno treba hľadať cesty, aby sa už takýmto tempom nezvyšovali,“ uviedol s tým, že napriek asfaltovaniu sú napríklad v zlom stave mnohé parkoviská na Sídlisku Západ a bude treba uvažovať aj o výstavbe nových. Upozornil aj na zlý demografický vývoj v meste. „Obávam sa, že o pár rokov tu zostanú len starí ľudia,“ dodal.

Poslanci po rozprave schválili záverečný účet i výročnú správu bez výhrad.

Prvá zmena rozpočtu

Na programe bola ďalej prvá zmena rozpočtu mesta na rok 2017. Na jej základe sa bežné príjmy zvyšujú zo 14 230 083 eur na 14 435 627 eur. Stúpnu teda o 205 544 eur. „V tejto zmene sú zahrnuté úpravy dotácií na prenesený výkon štátnej správy, ktoré má mesto oficiálne potvrdené z jednotlivých ministerstiev. V príjmovej časti sú ďalej zahrnuté aj schválená dotácia na Dni mesta a v nedaňových príjmoch navrhujeme zvýšiť príjem z dividend. Najvýraznejšou zmenou je navýšenie podielových daní, dani z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Zmenou rozpočtu sa zvyšujú aj kapitálové príjmy zo 180 600 eur na 855 865 eur, teda o 675 265 eur. „Navýšenie je zo schválených predajov pozemkov a budov (134 210) a v grantoch a transferoch sa navyšuje o dotácie na rekonštrukciu budov MsÚ (532 055 eur) a na kamerový systém – grant na prevenciu kriminality (9 000),“ dodáva sa v správe.

Kapitálové výdavky rozpočtu sa zmenou navyšujú o 1 175 399 eur. „Dochádza k navýšeniu výdavkov najmä na energetické zhodnotenie budov MsÚ o 560 058 eur (grant 532 055 eur, spolufinancovanie 28 003 eur), oprava zimného štadióna (260 000 eur), na revitalizáciu Nám. M. Tompu (110 000 eur), revitalizáciu Mestskej záhrady (115 000 €) a iné,“ konštatuje sa v dôvodovej správe.

Nové byty na Hostinského ulici

Samospráva od roku 2015 pripravuje výstavbu 34-bytového domu na Hostinského ulici a aktuálnemu stavu tejto investície bola venovaná informatívna správa vedúcej odboru rozvoja MsÚ Evy Murárikovej. Podľa jej slov spoločnosť Gemestav ako investor dostala stavebné povolenie, avšak príprava výstavby je momentálne pozastavená, nakoľko pre spoločnosť STEFE podala podnet na plánované zásobovanie bytovky teplom z vlastnej kotolne.

„Chceme-nechceme, musíme túto bytovku napojiť na centrálny tepelný zdroj. Napriek tomu, že občania v bytovke budú platiť za teplo o 100 percent viac,“ priblížil primátor, podľa ktorého ich k tomuto postupu núti platná legislatíva. „Žiaľ, nemáme iné východisko, musíme prepracovať projektovú dokumentáciu,“ avizoval s tým, že na jeseň by sa mohlo začať stavať a byty by odovzdali budúci rok, prípadne najneskôr v roku 2019. Na 34 bytových jednotiek má mesto v súčasnosti 72 žiadostí.

Naopak, zatiaľ neistá je výstavba sociálnych bytov nižšieho štandardu na sídlisku Dúžavská cesta. „Firma, ktorá nám prisľúbila ich výstavbu, sa nám neozýva,“ objasnil primátor.

Interpelácie

V interpeláciách poslancov Svetlana Bornayová informovala o požiadavke občana Štefana Szőkeho, ktorý samosprávu žiada o vyjadrenie ohľadom ďalšej budúcnosti mestských lesov. Primátor mu ihneď odkázal, aby prišiel za ním a všetko mu vysvetlí. Požiadala tiež o možnosť vybavenia budovy MsÚ schodolezom pre imobilných občanov. Primátor ju však informoval, že uvažujú o vybudovaní výťahu, ktorý by mal vchod smerom z dvora MsÚ.

Poslanec Baláž informoval o požiadavke občanov na opravu chodníka na Malohontskej ulici, od mliekarne až po bývalé RISO. Upozornil tiež na katastrofálnu situáciu s parkovaním pri bytovke B2 na Sídlisku Rimava. Ľudia tam podľa neho parkujú aj na tráve a je problém pri vývoze odpadu.

„Urobili sme okolo 400 parkovacích miest a nestačí to. Navyše sú všetky postavené načierno,“ povedal na rovinu primátor, podľa ktorého, keby mali ísť v zmysle zákona, tak musia vypracovať projekt, žiadať o stavebné povolenie a všetko sa predraží minimálne o sto percent.

Poslanec Mikuláš Csirmaz informoval o pozitívnych reakciách občanov Šibeničného vrchu na nové detské ihrisko. Požiadal ale o doplnenie napríklad o odpadové koše, vybudovania altánku a pravidelné kosenie.

Poslanec Urban zopakoval svoju staršiu požiadavku na vybudovanie zberného dvora na separovaný odpad, čím by mesto mohlo ušetriť. Ako mu však odpovedala Muráriková, mesto v súčasnosti za separovaný odpad neplatí nič. Pripravujú však projekt na vybudovanie zberného dvora z fondov Európskej únie.

Poslanec Zsolt Főző upozornil v závere na chýbajúce smetné koše a lavičky v Mestskom parku pri cintoríne a pri cykloceste smerom na Kurinec. Primátor poveril riaditeľa Technických služieb, aby vec skontroloval.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár