LUČENEC: Poslanci hovorili o zmene rozpočtu, stave pohľadávok i mestskej polícii

LUČENEC – Na prvom „poprázdninovom“ zasadnutí sa dnes (7. 9.) zišli poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Lučenci. Ich rokovanie trvalo len približne hodinu a trištvrte, keďže na programe nemali žiadne kontroverzné body, pri ktorých by mohla vzniknúť dlhšia diskusia. Mnohé body sa navyše týkali vnútorného chodu mestského úradu a mesta, takže pre Lučenčanov možno najzaujímavejšie informácie, týkajúce sa praktických vecí v meste, odzneli až na záver v interpeláciách a diskusii. Zasadnutie viedol viceprimátor Pavol Baculík, keďže primátorka Alexandra Pivková je na služobnej ceste v partnerskom meste.

Ako prvý hlavný bod mali poslanci na programe schválenie internej normy, ktorou zmenili a doplnili Sadzobník na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom Lučenec. Prijali ju krátkej diskusii. Okrem iného ide napríklad o mierne zvýšenie poplatkov za zabranie verejného priestranstva počas konania trhov a jarmokov.

Bez diskusie schválili v rámci ďalšieho bodu monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta k 30. júnu 2017 a informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby mesta Lučenec k rovnakému dátumu. „Stav všetkých pohľadávok, evidovaných k 30. júnu 2017, bol vo výške necelých 2,5 milióna eur. Pohľadávky po lehote splatnosti predstavovali v tejto sume takmer 1,7 milióna eur, čo z celkových pohľadávok činí 66 %. Celkové pohľadávky sú v porovnaní so stavom k 30. júnu 2016 vyššie o približne 29 000 eur,“ informoval poslancov viceprimátor.

Ďalším bodom bol návrh zmien a aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2017, ktorý po krátkej diskusii taktiež schválili. O približne 147 000 eur viac tak po novom pôjde napríklad na opravy miestnych komunikácií a ďalších 60 000 eur na úpravu okolia historickej radnice. O 110 000 eur viac dostane opatrovateľská služba a zvýšia sa tiež príspevky niektorých materským a základným školám.

Odpredaj nadbytočného majetku i zriadenie vecných bremien

Následne sa zástupcovia občanov zaoberali prevodom a prenájmom nehnuteľností v majetku mesta Lučenec. V rámci tohto bodu schválili odpredaj plochy o výmere 439 metrov štvorcových v lokalite Skladištnej ulice Miroslavovi Lékemu z Lučenca. Dotyčný žiadal o jej odkúpenie z dôvodu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k nadobudnutým nehnuteľnostiam – predajne automobilov Renault a Dacia pre spoločnosť Mimel, v ktorej je jediným spoločníkom a konateľom zároveň. Cena bola stanovená na 10 eur za meter štvorcový.

Zástupcovia občanov odsúhlasili i odpredaj pozemku na Fiľakovskej ceste o výmere 51 metrov štvorcových Soni Beerovej z Lučenca. Ide o pozemok, ktorý susedí s ďalším pozemkom v jej vlastníctve a dotyčná plánuje rozšíriť a zveľadiť svoju záhradu. Cena je takisto 10 eur za meter štvorcový.

Ďalšími dvomi prerokovávanými pozemkami boli plochy o výmere 39 metrov štvorcových, resp. v druhom prípade 90 metrov štvorcových, v lokalite Ulice arm. gen. L. Svobodu. Za tú istú sumu za meter štvorcový (10 eur) ich poslanci odsúhlasili predať Michaele Čomajovej a Jánovi Hajtmannovi (obidvaja z Lučenca). V obidvoch prípadoch mesto zároveň upozornilo kupujúcich, že cez parcely, ktoré kupujú, vedú inžinierske siete (elektrický kábel).

Ďalšou majetkoprávnou otázkou bol pozemok na Jasnej ulici v časti Malá Ves o veľkosti 1021 metrov štvorcových. Poslanci schválili jeho predaj Jozefovi Krnáčovi z Lučenca za rovnakú sumu ako v predchádzajúcich prípadoch.

Naopak, na ďalšie zastupiteľstvo odročili schvaľovanie predaja pozemku o rozlohe 518 metrov štvorcových na Ulici parašutistov v Opatovej, o ktorý má záujem spoločnosť Revital z Haliče. Ďalej neodsúhlasili predaj plochy s veľkosťou 1494 metrov štvorcových na Husovej ulici pre spoločnosť Remacy z Lučenca. Firma tam plánovala vybudovať byty, bytový dom a kancelárie, mesto však na pozemku zvažnuje výstavbu spojovacej komunikácie Cintorínskej ulice s Husovou.

Zástupcovia občanov neschválili ani predaj 575 metrov štvorcových pozemku v lokalite križovatky Ulice M. Rázusa a Zvolenskej cesty pre firmu Marti Consulting z Lučenca. Komisia financií, ekonomiky a majetku mesta totiž neodporučila jeho odpredaj z dôvodu plánovaného rozšírenia križovatky Ul. Rázusa – Ul. Zvolenská vybudovaním odbočovacieho pruhu, respektíve kruhového objazdu.

Naopak, bez problémov schválili bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemku v lokalite Fándlyho ulice v prospech Banskobystrického samosprávneho kraja. Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti mesta Lučenec strpieť na zaťaženom pozemku právo vstupu, prechodu a prejazdu motorovými vozidlami a prechodu pre peších na dobu neurčitú.

Podobne schválili i bezodplatné zriadenie vecného bremena na ulici Parný mlyn a pri Ľadove pre spoločnosť SPV LC. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia, zotrvania a prístupu k uloženým inžinierskym sieťam a stavbám v zmysle projektu, týkajúceho sa stavebných objektov SO 66 – Zatrubnenie priekopy na ulici Parný mlyn, SO 67 – Osvetlenie priechodu pre chodcov na ulici Parný mlyn a SO 65 – chodník na ulici Parný mlyn.

Zriadenie vecného bremena odsúhlasili i na pozemku v lokalite Vinica v prospech Jany Šufliarskej z Lučenca, v tomto prípade za jednorazovú odplatu 100 eur. Vecné bremeno bude spočívať v práve uloženia, zotrvania a prístupu k uloženým inžinierskym sieťam a stavbám – vodovodnej prípojky na citovanom pozemku.

Predposledným majetkoprávnym bodom bolo schválenie nájmu nebytových priestorov o výmere troch metrov štvorcových, slúžiacich pre umiestnenie bankomatu Slovenskej sporiteľne, a. s., v budove na Rúbanisku III/L7 v Lučenci. Ročná suma nájmu za celú plochu bola stanovená na 52,17 eura.

Poslednou majetkoprávnou otázkou bolo zrušenie troch starších uznesení MsZ, týkajúcich sa odpredajov pozemkov, ktoré už nie sú aktuálne pre zmenu ich majiteľov či iné okolnosti.

Bezproblémové schválenie rokovacieho poriadku či vyhodnotenie činnosti mestskej polície

Bez diskusie a rýchlo poslanci schválili rokovací poriadok MsZ a vzali na vedomie Správu o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR. Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť či činnosti, týkajúce sa majetkových účastí, boli vo významných aspektoch v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri dodržaní zásady hospodárnosti a efektívnosti, a či informácie zverejnené v účtovnej závierke poskytujú správne a dostatočné informácie.

Predmetom kontroly bol dlhodobý finančný majetok mesta, nakladanie mesta s majetkovými podielmi v obchodných spoločnostiach, správnosť vykazovania dlhodobého finančného majetku mesta, kontrolná činnosť mesta v obchodných spoločnostiach a plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly vykonanej NKÚ SR. Kontrolou boli zistené viaceré nedostatky, na odstránenie ktorých Mesto prijalo deväť opatrení. Ich plnenie bude NKÚ SR v rámci svojich kompetencií sledovať a kontrolovať.

Bez pripomienok ďalej vzali poslanci na vedomie vyhodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku za rok 2016 a Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúce obdobie.

Následne sa zaoberali správou o činnosti Mestskej polície Lučenec za 1. polrok 2017. Podľa správy, ktorú vypracoval náčelník MsP Ján Tuček, riešili policajti za uvedené obdobie celkovo 1086 priestupkov. Z toho 482 priestupkov bolo evidovaných na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 119 priestupkov na úseku nakladania s odpadom, 64 priestupkov proti verejnému poriadku, 111 priestupkov znečisťovanie verejného priestranstva. Správu vzali zástupcovia občanov na vedomie bez pripomienok.

Schválili i realizáciu a zabezpečenie spolufinancovania projektu Informačné centrum Europe Direct Lučenec pre roky 2018 až 2020. Dôvodom je záujem mesta zúčastniť sa novej výzvy na prevádzkovanie takýchto centier a pokračovať v prevádzkovaní Informačného centra EUROPE DIRECT, ktoré je umiestnené v priestoroch Mestského informačného centra Lučenec, Radnica, Ul. Dr. Herza č.1 v Lučenci.

Ďalej poslanci zmenili cenník inzercie v Mestských novinách. Dôvodom zmeny cenníka je podľa dôvodovej správy nový dizajn novín, čím sa zmenila výška a šírka novín, zväčšila veľkosť písma a tým sa zmenšil obsah príspevkov.

Petíciu za výkup starého papiera nepomohla

Posledným riadnym bodom bola petícia podpísaná 1170 občanmi a doručená mestu Lučenec, ktorá požadovala zachovanie výkupu papiera v meste spoločnosťou HANYX s.r.o. „Požiadavka formulovaná týmto spôsobom nemá vo vzťahu k Mestu Lučenec význam, nakoľko spoločnosť HANYX na území mesta nikdy takúto činnosť zákonným spôsobom nevykonávala. Vec verejného záujmu, ktorá vyplýva z doručených podaní a množstva podpisov, je v tomto prípade zabezpečenie služby výkupu starého vytriedeného papiera za protihodnotu pre občanov. Po preskúmaní problematiky nakladania s vytriedeným odpadom, konkrétne výkupu starého vytriedeného papiera za protihodnotu, vo vzťahu k povinnostiam a možnostiam obce, je možné konštatovať, že Mesto Lučenec zabezpečuje pre svojich občanov požadovanú službu v súlade s platnou legislatívou,“ uvádza samospráva v správe o vybavení petície.

V závere o predaji budovy starej plavárne či výtlkoch

V interpeláciách a návrhoch poslancov sa Rút Olšiaková opýtala, ako mesto postupuje s odpredajom starej plavárne. „Plaváreň ponúkame v miestnych i regionálnych médiách, ale záujemcovia zatiaľ nie sú žiadni,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Spool Robert Moric.

Poslankyňa Elena Uličná sa vedenie mesta opýtala, v akom štádiu je stavby súvisiaca s vybudovaním kanalizácie a vodovodu na Jegorovej ulici v Opatovej a či je súčasťou rozpočtových nákladov aj povrchová úprava cesty, teda asfaltovanie. Podľa viceprimátora jej odpovedia písomne.

Poslankyňa Anna Václavíková sa zaujímala, ako pokračuje výberové konanie na zabezpečenie kamier mestského systému a či sú už kamery nainštalované aj na futbalovom štadióne. „Čo sa týka kamier, ktoré bude prevádzkovať MsP, tak výberové konanie aj s realizáciu a nákupom bude ukončené do konca roka 2017. Čo sa týka štadióna, k tomu sa vyjadriť neviem,“ odpovedal jej náčelník MsP. Ako doplnil, situáciu komplikuje aj prenos dát, ktorý chcú riešiť cez optickú sieť. „V súčasnosti je to vzduchom prostredníctvom wi-fi,“ dodal.

Poslanec Branislav Hámorník požiadal o zverejnenie harmonogramu, podľa ktorého sa v jednotlivých mestských častiach budú budovať kontajnerové stanovištia. Následne poslanec Slavomír Olšiak predniesol dva návrhy: Prvý sa týkal priechodu pre peších z Vajanského ulice na Fiľakovskú, ktorý je v súčasnosti zatvorený. „Podľa všetkého vlastník nehnuteľnosti nemá záujem vzniknutú situáciu riešiť. Vzhľadom k tomu, že mesto sa nejakým spôsobom zaviazalo tento chodník spravovať, navrhujem tam vybudovať prenosné technické zariadenie, ktoré bude chodcov chrániť pred padajúcou omietkou,“ vysvetlil.

Jeho druhý návrh sa týkal Základnej školy M. R. Štefánika na Haličskej ceste. „Úspešne sa uchádzala o podporu v projekte, kde dostala možnosť zamestnať asistentov, školského psychológa a sociálneho pedagóga. Mesto preto žiada o spolufinancovanie,“ objasnil. Poslanci neoficiálne vyjadrili podporu 50-percentnému spolufinancovaniu.

Poslanec Zaher Mahmoud tlmočil požiadavku občanov, ktorí sú podľa neho nespokojní s výtlkmi na cestách v meste a pociťujú, že sa opravujú neskoro. „Treba to robiť čo najskôr, začať v apríli, máji,“ požiadal. Ako mu však odpovedal vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy Mestského úradu (MsÚ) Lučenec Róbert Ladoš, každý rok, ihneď ako začínajú fungovať obaľovačky, hneď začínajú s opravami. „Väčšinou je to v máji a aj tohto roku to tak bolo,“ podotkol. Nakoniec ešte poslanec Dušan Ilčík požiadal zaradiť do budúcoročného plánu rekonštrukcií obnovu parkoviska na Rúbanisku pred pizzeriou.

V úplnom závere ešte radní umožnili vystúpiť občanovi mesta p. Matuškovi, ktorý sa sťažoval na pravidelný hluk, šíriaci z diskotéky Havana. Viceprimátor prisľúbil, že sa budú týmto podnetom zaoberať. Poslednou vecou bola informácia prednostu Igora Kornieta o slávnostnom otvorení obnovených priestranstiev pri historickej radnici a múzea v jej priestoroch, ktoré bude 29. septembra 2017.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár