R. SOBOTA: Výstavba útulku pre psov je ohrozená, na Kurinci vraj pribudne bazén s vlnobitím

RIMAVSKÁ SOBOTA – Na svojom prvom jesennom zasadnutí sa dnes zišli rimavskosobotskí mestskí poslanci. Z viac ako desiatich bodov, ktoré mali na programe, zaujala napríklad informácia o neistej výstavbe útulku pre psov, pripravovaná stavba bazénu s vlnobitím na Kurinci či voľba hlavného kontrolóra mesta, ktorá bude v decembri. Hovorilo sa však i o kruhovom objazde na Malohontskej, nocľahárni pre bezdomovcov, ceste R2, Mestskej záhrade a ukončení rekonštrukcie Námestia M. Tompu.

Neistá výstavba útulku

V úvode primátor Jozef Šimko informoval o petícii, ktorá bola doručená mestu. Je namierená proti výstavbe útulku pre psov na Včelinci, ktorý mesto chce postaviť s občianskym združením (OZ) Šťastné labky z Fiľakova. Podpísalo ju 222 občanov. „Naše priateľky z OZ Šťastné labky sa nám od júna neozvali. Skutočne neviem, ako to riešiť, keď tu máme navyše petíciu. Tešil som sa, že po rokoch budeme môcť útulok postaviť, ale pomaličky už mám strach,“ uviedol primátor.

Podľa slov poslanca Júliusa Sojku, ktorý je už roky najväčším bojovníkom za zriadenie útulku, by bola škoda, keby sa nakoniec nevybudoval. Podotkol tiež, že predstavitelia OZ Šťastné labky zatiaľ nedostali podpísanú nájomnú zmluvu, takže nemôžu konať.

Poslankyňa Eva Bornayová spochybnila i celú petíciu. „„Podľa môjho názoru je vyslovene účelová. Nie je totiž podpísaná výhradne občanmi zo Včelinca a blízkeho okolia,“ upozornila s tým, že na listine sú i mená obyvateľov Lučenca, Hnúšte či Rakytníka. Nespĺňa podľa nej i ďalšie predpísané náležitosti, ktoré má právoplatná petícia mať.

V R. Sobote máme sedem materských a päť základných škôl

Po schválení programu pokračoval viceprimátor Ladislav Rigó, ktorý predniesol informatívnu správu o stave naplnenosti materských a základných škôl (MŠ a ZŠ) v meste v školskom roku 2016/2017. „V meste máme celkovo sedem materských škôl, ktoré navštevuje 655 detí. Základných škôl je päť, tri s vyučovacím jazykom slovenským, dve s maďarským. Navštevuje ich spolu 2061 žiakov,“ konkretizoval viceprimátor. Poslanci jeho správu vzali na vedomie bez pripomienok.

Vďaka projektom môžu byť obnovené učebne i telocvičňa a pribudnúť pedagogickí asistenti

Nasledujúcim bodom bolo kofinancovanie projektu „Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ M. Tompu na Šrobárovej ulici“. „Je tu možnosť využiť pedagogického asistenta, ktorý by mohol byť nápomocný,“ vysvetlil viceprimátor s tým, že je to vhodné hlavne pri vyššom počte žiakov v triedach. V rámci tohto projektu môže mesto získať zhruba 68 000 eur, pričom spolufinancovanie je vo výške približne 3600 eur. Poslanci kofinancovanie schválili.

Rigó predložil radným i ďalší projekt, týkajúci sa kofinancovania projektu „Revitalizácia odborných učební biológie a fyziky“ v ZŠ Š. M. Daxnera na Sídlisku Západ. Na tento účel môže samospráva získať vyše 95 000 eur, pričom z vlastného rozpočtu dá ešte zhruba 5000 eur. Aj toto spolufinancovanie zástupcovia občanov bez problémov schválili.

Tretím podobným bodom bolo kofinancovanie projektu, zameraného na rekonštrukciu strechy, rozvodov vykurovania, sociálnych zariadení a elektroinštalácie vrátane osvetlenia telocvične ZŠ P. Dobšinského na rovnomennej ulici. V tomto prípade je kofinancovanie mesta na rozdiel od predchádzajúcich dvoch prípadov nie päť, ale desať percent. Mesto by teda v projekte doplatilo zhruba 13 000 eur.

K tomuto bodu vznikla menšia diskusia poslancov, keďže pôvodne nebol zaradený do programu a nemohli ho vopred prerokovať. „Je to jedna z najhoršie vybavených telocviční v meste a možno aj okrese. Veľmi dobre ju poznám, keďže sme tam často hrávali volejbal. Bolo by potrebné ju i rozšíriť a hlavne zvýšiť strop, keďže sa tam loptové hry takmer nedajú hrať,“ uviedol na margo telocvične poslanec Štefan Baláž. Poslanci nakoniec aj toto spolufinancovanie schválili.

Bude nocľaháreň pre bezdomovcov otvorená denne počas celého roka?

Následne poverená vedúca odboru sociálnych vesí Mestského úradu (MsÚ) Rimavská Sobota Angela Kecskemétyová predniesla správu o poskytovaní sociálnych služieb v nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici. „Nocľaháreň je otvorená šesť mesiacov v roku, zvyčajne v zimnom období od 15. októbra do 15. apríla v časoch od 19:00 do 7:00,“ priblížila s tým, že jej kapacita je 13 miest pre mužov a štyri pre ženy. „V roku 2016 využilo služby nocľahárne priemerne päť klientov za noc. V prvom polroku 2017 stúpol ich počet na 13,“ dodala.

Ako v diskusii k tomuto bodu uviedol poslanec Viliam Vaš, z roka na rok v meste pribúda bezdomovcov. „Buď je je to tým, že sa tu zhromažďujú aj bezdomovci z iných obcí, alebo občania padajú do sociálnej siete,“ poznamenal poslanec, podľa ktorého treba do budúcnosti pouvažovať aj o prípadnom zamestnávaní takýchto ľudí.

„Napríklad by nemuseli platiť poplatky v nocľahárni, ale mohli by si ich odpracovať. Nech prispejú aj oni svojou troškou, aby mesto vyzeralo krajšie,“ vysvetlil. Bezdomovci v meste pribúdajú i podľa poslanca Baláža. „V komisii sme uvažovali, či by preto nocľaháreň nemala mať celoročnú a celodennú prevádzku,“ uviedol.

„Buďte si istý, že v letných mesiacoch tam bezdomovci spávať nebudú chcieť,“ odpovedal mu primátor Jozef Šimko. Zároveň zdôraznil, že spolu s náčelníkom mestskej polície zabezpečili, aby bezdomovci nerobili výtržnosti v okolí Kauflandu, kde na nich boli sťažnosti. Poslanec Vaš ešte podotkol, že celoročná prevádzka by mohla mať nevýhodu v tom, že by do mesta prilákala ešte viac bezprízorných ľudí.

Viac peňazí pre Mestské kultúrne stredisko (MsKS) i mládežnícky šport

Zástupcovia občanov ďalej pokračovali kontrolou uznesení za I. polrok 2017, ktoré predniesol hlavný kontrolór mesta Ladislav Šťavina. Po krátkej diskusii tento bod vzali na vedomie.
Dôležitým bodom bol návrh na druhú zmenu mestského rozpočtu. Bežné príjmy sa vďaka nemu zvyšujú o 5 907 eur. V tejto zmene je zahrnutá úprava dotácie na prenesený výkon štátnej správy na matriku, ktorá bola dodatočne navýšená ministerstvom vnútra, ako aj úprava vlastných príjmov CVČ Relax.

Bežné výdavky sa zmenou rozpočtu zvyšujú o 113 980 eur. „Hlavne ide o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie školstva z dôvodu zvýšenia platov pedagogických zamestnancov od septembra 2017 o 6 %. Ďalej zvýšenie položky na opravy ciest a chodníkov a viaceré úpravy položiek bežného rozpočtu z dôvodu upresnenia ďalšieho čerpania v roku 2017,“ informoval o niektorých zmenách vedúci ekonomického odboru MsÚ Miroslav Bielak.

Na návrh poslanca Baláža radní ešte schválili 3500 eur na nákup stoličiek do MsKS a na návrh poslanca Miroslava Bitalu 8000 eur na financovanie mládežníckeho športu.
Ďalšou vecou na programe bolo hospodárenie mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií, ako aj monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2017, ktorá medzi poslancami rozruch nevzbudila. „Ekonomika mesta je dobrá, či je to mesto, mestská bytová správa, alebo Technické služby mesta (TSM). Ideme v prospech obyvateľov mesta,“ uviedol primátor na margo hospodárenia. Poslanci aj túto správu prijali bez výhrad.

Nového hlavného kontrolóra budú voliť 19. decembra

Poslanci tiež schválili voľbu nového hlavného kontrolóra. „Vzhľadom na to, že 31. januára 2018 končí funkčné obdobie súčasného hlavného kontrolóra Ladislava Šťavinu, a týmto dňoch sa končí i jeho pracovný pomer, je povinnosťou MsÚ prichystať voľbu nového kontrolóra,“ vysvetlil prednosta MsÚ Štefan Szántó.

Poslanci sa nakoniec rozhodli, ze prihlášky na túto pozíciu je potrebné doručiť na MsÚ do 6. decembra 2017 do 16:00 a samotná voľba bude 19. decembra 2017. Medzi požiadavky patrí ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, vítané je vysokoškolské II. stupňa. Ďalej je to prax minimálne päť rokov, znalosť právnych predpisov v oblasti hospodárenia územnej samosprávy, rozpočtových a príspevkových organizácií územnej samosprávy, znalosť maďarského jazyka, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony.

Zrušené 32-ročné všeobecne záväzné nariadenie (VZN)

Radní ďalej zrušili VZN o zdravom životnom prostredí, ktoré bolo schválené pred 32 rokmi. „Toto VZN je už nahradené vyššími právnymi úpravami, ktoré vychádzajú zo súčasných podmienok a súčasnej legislatívy,“ objasnila vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ Eva Muráriková. Poslanci VZN bez pripomienok zrušili.

V interpeláciách o cintoríne v Tomašovej či parkovacích miestach

Poslanec Vaš upozornil na staré vodovodné potrubia na Ulici J. Bodona na Sídlisku Západ, kde sa na starých demontovaných potrubiach hrajú deti. „Mesto by mohlo požiadať subjekt, ktorý v tejto lokalite potrubia vymieňať, aby ich odstránil a upravil tú plochu do pôvodného stavu,“ apeloval Vaš.

Poslankyňa Bornayová následne upozornila na skládku biologického odpadu pri čističke odpadových vôd. Na uvedenej skládke sa podľa nej nachádzajú i plasty, obaly od olejov a čistiacich prostriedkov či polystyrén. „Skládka nie je udržiavaná a nie je zabezpečená žiadna kontrola, aký odpad bol na ňu dovezený, keďže vstupná brána je nepretržite otvorená,“ informovala poslankyňa a požiadala o nápravu.

Poslanec Jozef Tóth potom tlmočil žiadosti občanov ohľadom cintorína v Tomašovej, ktorí žiadajú celkové vykosenie miestneho cintorína, vrátane svahov, kde sa vo vysokej tráve hromadí odpad. V tejto súvislosti upozornil aj na chýbajúci kontajner, odpadové koše a prívod elektriny, ktorá by bola potrebná pri pohreboch. „Je to dobrá pripomienka, ten cintorín je v katastrofálnom stave. Dáme to do poriadku,“ prisľúbil primátor.

Poslankyňa Anna Zsóriová poďakovala za vybudovanie parkovacích miest na Sídlisku Západ a požiadala o vytvorenie niekoľkých ďalších na križovatke Českej s Clementisovou ulicou. „Českú budeme riešiť tak, že oslovíme občanov, ktorí majú záhradky na Sedliackej ulici, že by sme od nich odkúpili ich časť v šírke 4 až 5 metrov. Tam by sme postavili nové parkovacie miesta. Samozrejme, záleží to od toho, či budú súhlasiť,“ odvetil primátor s tým, že inú možnosť na vytvorenie parkovacích miest v danej lokalite nevidí.

Poslanec Ivan Hazucha sa opýtal na možnosť vybudovania parkovacích miest pri úrade práce, keďže tam napríklad starostovia obcí chodia vybavovať služobné veci. Podľa primátora tam mesto chcelo vytvoriť parkovacie miesta už v minulosti, ale občania, ktorí bývajú na Čerenčianskej ulici, boli proti.

Nedoriešený cintorín v Bakte

Vo všeobecnej rozprave poslanec Vaš upozornil na problém cintorína v Bakte. „Ide o majetkoprávne vzťahy a používanie cintorína,“ konkretizoval Vaš s tým, že oficiálne je plocha cintorína klasifikovaná ako orná a trávnatá pôda. Upozornil tiež na nedávny výrub stromov v cintoríne, ktorý by mohol byť v rozpore so zákonom.

Podľa primátora ide o starý a zložitý problém a musí sa vyriešiť tak, aby bol cintorín zachovaný. „Som pripravený od vlastníkov príslušné pozemky odkúpiť alebo zameniť za iné,“ zdôraznil Šimko s tým, že podobný problém je aj s pozemkami pod kultúrnym domom. Riešenie však bude podľa neho zložité i časovo náročné a mali by pomôcť aj samotní občania Bakty. Za potrebné považuje napríklad zistiť všetkých majiteľov príslušných pozemkov pod cintorínom (ktorých je však veľa), aby mesto malo s kým rokovať.

Poslanci nakoniec na návrh poslanca Mikuláša Csirmaza schválili návrh, že 23. novembra o 17:00 sa v Bakte uskutoční stretnutie predstaviteľov mesta s občanmi, kde tento problém preberú.

Opravia chodník pri B2 a dokončia Mestskú záhradu

Poslanec František Auxt poďakoval mestu za podporu mládežníckeho futbalu a podotkol, že v súčasnosti má mesto veľa dorastajúcich futbalistov, ktorí sú na vysokej úrovni. „Viacerí z nich by sa v budúcnosti mohli uplatniť aj v ligovom futbale,“ doplnil.

Poslanec Baláž upozornil na poškodený chodník pri bytovke B2 na Sídlisku Rimava. Podľa odpovede primátora celý úsek okolo výškových bytoviek na Sídlisku Rimava 1 až 4 nanovo vyasfaltujú a vyriešia aj tento chodník.

Poslanec Tomáš Sliva sa poďakoval za všetky práce v Mestskej záhrade. „Po dlhých rokoch bola skrášlená a občania to vidia. Poďakovanie patrí primátorovi, TSM i všetkým, ktorí sa na jej obnove zúčastnili,“ uviedol. Upozornil tiež, že by bolo vhodné cez časť záhrady od chirurgickej ambulancie po bývalé RISO zakázať prejazd cyklistov „Deti, ktoré sa tam hrajú, sú ohrozené bicyklistami, ktorí niekedy chodia naozaj rýchlo,“ vysvetlil.

Poslanec Vaš takisto ocenil rekonštrukciu záhrady a požiadal aj o odstránenie plechového plota okolo bývalého kúpaliska pri krytej plavárni, aby bol do priestranstva nerušený pohľad, čím lepšie vynikne „Včera som tadiaľ šiel v čase pracovnej doby a bolo tam minimálne 20 ľudí,“ dodal.

Primátor v tejto súvislosti avizoval, že všetky práce v Mestskej záhrade by mali byť hotové budúci rok. Vtedy dokončia poslednú časť bežeckej dráhy poza Golden park a v pláne je i zrekonštruovanie WC, ktoré podľa neho v tejto lokalite musia byť. Samospráva by tiež chcela zrekonštruovať budovu, ktorá kedysi slúžila ako strojovňa pre plážové kúpalisko. „Zmenili by sme to na nejaký dvojizbový domček, pretože ak tam vybudujeme minizoo, niekto tam musí byť,“ zdôvodnil Šimko. V pláne majú podľa neho ešte vybudovanie fontány na mieste, kde kedysi stála socha M. Tompu.

„Tajomná“ budova v areáli ŠK Tempus a problémové cyklistické preteky

Poslanec Zsolt Főző sa opýtal na novovznikajúcu stavbu v areáli ŠK Tempus, keďže občania podľa neho nevedia, na čo bude slúžiť, či na ňu bolo vydané stavebné povolenie a či je v súlade s územným plánom mesta. „Stavba sa stavia so stavebným povolením a v súlade s územným plánom mesta,“ odpovedal mu stručne primátor.

Főző tiež upriamil pozornosť na cyklotrasu, ktorá povedie z Rimavských Janoviec do časti Močiar. „Navrhujem, aby sme na ňu napojili našu cyklotrasu na Kurinci. Napríklad vyznačením pásov na ceste,“ predostrel svoju predstavu. „Neviem si to predstaviť, asi to nebude možné,“ odpovedal mu primátor.

Poslanec Zoltán Bán upozornil na nedávne cyklistické preteky, ktoré mali v nedeľu štart na Hlavnom námestí neďaleko kostola reformovanej cirkvi. Podľa jeho slov reproduktory rušili omšu a organizátori obmedzili ľudí, ktorí šli na omšu a nemali kde zaparkovať, keď napríklad priviezli starších členov rodiny. „Treba rešpektovať nejaké zvyky. Bohoslužby a omše tam prebiehajú už storočia,“ podotkol.

Podľa primátora na námestie niektoré akcie, ako jarmok či varenie kapustnice, patria. „Nepatria tam však diskotéky. Budeme preto zvažovať vydávanie povolení a radšej ich presunieme do amfiteátra,“ prisľúbil.

Asfaltovanie v 24 lokalitách

Primátor ďalej informoval o asfaltovaní, ktoré prebehne v 24 lokalitách mesta. „Počítam s tým, že od 1. októbra by sme mohli začať asfaltovať. Nemám strach, pretože dokopy by náklady mali byť okolo 620 000 eur,“ uviedol s tým, že to príliš nezvýši úverové zaťaženie mesta.

Konkrétne lokality, kde sa bude asfaltovať, sú: Sabová, garáže Rožňavská, Družstevná – vnútroblok, Bakulínyho, Hurbanova a Šrobárova (od Bakulínyho po Železničnú, Kpt. Šmála, Jánošíkova (od mosta po križovatku s Malohontskou, Janka Kráľa a garáže, železničná, P. Hostinského pred bytovkami, J. Bodona (od Rybárskej po Rimavskú), Kirejevská (od Tomašovej po Sedliacku), Kraskova, cesta na Kurinec (od ropovodu po autobusovú zastávku), Hatvaniho, Hostinského 6-18 (cesta aj parkovisko), E. Putru (od Novosadskej po Kpt. Šmála), Dobšinského 14 – 24 (chodník), Sídlisko Rimava B1 (cesta a parkovisko), Gaštanová, Škultétyho, Sídlisko Rimava 1, 3, 5, 7, Záhranícka a Pivovarská.

Takisto výstavba kruhového objazdu na Malohontskej pokračuje podľa primátora v rámci plánu. „Predpokladám, že 15. októbra by sme ho mohli otvoriť,“ avizoval. Bez problémov sa podľa neho podarilo opraviť i strechu zimného štadióna za zhruba 180.000 eur a zariadenie už slúži športovcom.

Vydarená sezóna na kurineckom kúpalisku

Primátor sa pochválil i dobrými výsledkami, ktoré samospráva dosiahla na kúpalisku na Kurinci, ktoré navštívilo okolo 55 000 návštevníkov. „Mali sme fantastickú letnú sezónu. Máme tržbu necelých 240.000 eur, z toho 140.000 nám úplne postačuje na výdavky, teda energie a zamestnancov,“ konkretizoval.

Ďalší rozvoj tejto rekreačnej oblasti má zabezpečiť nový bazén s vlnobitím, ktorý by mal byť hotový do roku 2019. Mesto si naň podľa Šimka môže vziať úver 800 000 eur na desať rokov. „Nebude s tým žiaden problém. Dokážeme ho platiť zo zisku Kurinca a nesiahneme na rozpočet mesta,“ povedal primátor. Ak sa tento bazén vybuduje, tržby podľa neho stúpnu až na 400 000 či 500 000 eur.

Otvorenie Námestia M. Tompu a problematická rýchlostná cesta R2

Ako primátor ďalej informoval, v týchto dňoch vrcholí obnova námestia Mihálya Tompu, ktoré chce samospráva slávnostne otvoriť na 200. výročie narodenia tohto básnika, teda 28. septembra 2017 o 11:00. Pozvaných je 250 hostí mimo Rimavskej Soboty. „Chceme urobiť dôstojnú oslavu, spojenú s odovzdaním námestia,“ dodal Šimko.

V závere sa poslanci zaoberali aj výstavbou R2. Schválili aj uznesenie, na základe ktorého nesúhlasia s výstavbou tejto cesty od Kriváňa do Rimavskej Soboty iba v polovičnom profile. Vyslovili tiež nespokojnosť, že výstavba neprebieha v súlade s uznesením vlády. Požiadali tiež prednostu Okresného úradu v R. Sobote Csabu Csíziho, aby prišiel na ich októbrové zasadnutie a informoval ich o priebehu prípravy a výstavby R2.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár