R. SOBOTA: Poslanci schválili rozpočet, hovorili i o parkovaní na Západe a Gemerských zvestiach

RIMAVSKÁ SOBOTA – Schvaľovanie rozpočtu mesta na rok 2018 bolo najdôležitejším bodom dnešného (21. 11.) zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote. Odznela však i správa o prevádzke Mestskej kolkárne, parkovaní na Sídlisku Západ či politických článkoch v Gemerských zvestiach (GZ).

V úvode primátor Jozef Šimko informoval o tom, že poslankyňa Silvia Vargová sa z pracovných dôvodov vzdala poslaneckého mandátu. „Náhradníka, Jána Čemana, som vyzval, aby sa ujal funkcie poslanca. Predpokladám, že to prijme,“ uviedol primátor s tým, že nový poslanec by mohol zložiť sľub na ďalšom zasadnutí MsZ.

Druhou informáciou, ktorú primátor predniesol poslancom, bolo zriadenie nového pracovného miesta referenta v Turistickom informačnom centre (TIC) . „V letných mesiacoch k nám do mesta chodí veľa návštevníkov. Je ich z roka na rok viac. Potrebujeme tam teda človeka, ktorý vie po anglicky,“ vysvetlil primátor tým, že zvažuje, aby TIC bolo otvorené aj v sobotu od rána do 14:00.

Zrenovovaná kolkáreň je využívaná aj klubmi z iných miest

V programe ďalej nasledovala informatívna správa o činnosti a hospodárení Mestskej kolkárne, ktorú predniesol Attila Rábely. Ako uviedol, hoci doteraz malo mesto v súvislosti s kolkárňou hlavne výdavky, v súčasnosti sa už dostávajú do stavu, kedy im už plynú aj určité príjmy. „Napríklad vo forme vstupného či nájomného od iného kolkárskeho klubu z Jelšavy. Na poschodí sa tiež udomácnila joga,“ priblížil Rábely. Doplnil, že v budúcnosti by chceli v druhej miestnosti na poschodí zriadiť masážne služby, vírivku a saunu. „Budova teda bude takmer stopercentne využitá,“ dodal.

Rábely tiež informoval o rozvoji kolkárskeho športu v meste, ktorý po určitom útlme opäť ožíva. „Vlani sme obnovili mestskú kolkársku ligu, ktorú sme tohto roku premenovali na okresnú a má viac družstiev. Máme informácie, že by sa prihlásili aj ďalšie,“ dodal. Poslanci nakoniec správu A. Rábelyho vzali na vedomie bez pripomienok.

„Musíme jednoznačne povedať, že zo schátranej budovy sme urobili jeden špičkový objekt. Bola skutočne v dezolátnom stave, veď naši chlapci chodili hrať do Fiľakova,“ konštatoval na margo kolkárne primátor s tým, že teraz je to opačne a tímy z iných miest využívajú našu kolkáreň. Zdôraznil tiež, že kolkári robia mestu dobré meno.

Poslanec Štefan Baláž pripomenul, že v roku 1956, kedy začal žiť v Rimavskej Sobote, boli v meste až štyri kolkárne. „Zostala nakoniec iba jediná, v bývalom RISE. Aj tá nakoniec skončila a zub času sa podpísal aj na tejto pri futbalovom štadióne,“ povedal s tým, že ho teší jej zrekonštruovanie.

Budova rimavskosobotskej kolkárne bola postavená a skolaudovaná v roku 1982 v rámci tzv. akcie „Z“. Vznikli v nej štyri dráhy so saduritovým povrchom a automatickými stavačmi. V budove kolkárne na poschodí vykonával činnosť kulturistický oddiel s cca 60 členmi, z ktorých popri mnohých medailistoch z nižších súťaží boli vychovaní aj dvaja majstri Československa.

V majetkoprávnych otázkach i o vhodnosti rozpredávania mestských pozemkov

V rámci tradičných majetkoprávnych otázok poslanci najprv schválili odpredaj pozemku o rozlohe 261 m² pri areáli bývalého detského dopravného ihriska na Jesenského ulici jeho súčasnému majiteľovi, Erikovi Hanyusovi z Hajnáčky. Cena je 15 eur za m². Súčasťou zmluvy o odpredaji bude i zriadenie vecného bremena v prospech bezprostredne susediaceho vlastníka pozemkov a bude spočívať v práve vstupu a prechodu cez pozemok vo vymedzenom rozsahu.

Radní odsúhlasili i predaj trvalého trávnatého porastu v rekreačnej oblasti Kurinec-Zelená voda s rozlohou 118 m² v cene 10 eur za m² Gabriele Hankovej z R. Soboty. Uvedený priestor susedí s jej pozemkom s rekreačnou chatou a pre mesto bol nadbytočný. Neodsúhlasili však predaj ďalších pozemkov na Kurinci o celkovej rozlohe 73 m² Eve Lipničanovej z R. Soboty.

V súvislosti s týmito dvomi bodmi poslanci chvíľu diskutovali, či je vhodné takto rozpredávať mestské pozemky, pričom napríklad poslanec Tomáš Sliva upozornil, že cena je relatívne nízka. Poslanec Ivan Hazucha podotkol, že mesto by malo postupovať tvrdšie hlavne v prípadoch, ak záujemca o kúpu pozemku na ňom predtým bez povolenie niečo vybudoval. Poslankyňa Eva Bornayová navrhla, aby v budúcnosti každú žiadosť posudzovali individuálne a hľadeli pritom hlavne na dôvod, pre ktorý chce záujemca pozemok získať.

Poslanci následne schválili i predaj 69 m² pozemku na Sídlisku Rimava, ktorý sa nachádza medzi práčovňou a bývalou výmenníkovou stanicou. Získa ich majiteľ týchto nehnuteľností, Peter Mráz z R. Soboty. V tomto prípade bola stanovená cena 27 eur za m². Zástupcovia občanov odsúhlasili i predaj 62 m² pozemku na Kurinci pre Jarmilu Drobnú z R. Soboty, ktorý susedí s jej pozemkom a mesto preň nemá využitie.

Z rokovania následne stiahli bod, týkajú sa žiadosti Júliusa Takáča a jeho manželky Andrey Takáčovej o odpredaj nehnuteľného majetku mesta – pozemku na Sobôtke v časti určenej pre investičnú bytovú výstavbu. Dôvodom bol nesúhlas viacerých komisií mesta s odpredajom.

Predposlednou majetkoprávnou otázkou bol predaj pozemku o celkovej výmere 684 m² na Gorkého ulici pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rimavská Sobota (Szlovákiai Református Keresztény Egyház – Rimaszombati Egyházközség). Poslanci predaj odsúhlasili.

Na záver majetkoprávnych záležitostí zástupcovia občanov ešte schválili návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta – nebytovými priestormi na Hlavnom námestí s. č. 25 a s. č. 30, Ul. Škultétyho s. č. 350, Ul. Daxnerovej s. č. 470, v budove Domu služieb s. č. 1931 na Ul. Malohontskej, Ul. Školskej s. č. s. č. 248, s. č. 5185, s. č. 5186, s. č. 5187, s. č.  5188 a na Chrenovisku s. č. 2676 a s. č. 2677 v Rimavskej Sobote,  kat. úz. Rimavská Sobota. Cieľom bolo zrýchlenia procesu prenájmu týchto priestorov a vypísanie verejnej obchodnej súťaže na ich prenájom.

Rekordne rýchlo schválený rozpočet

Po majetkoprávnych otázkach nasledoval najdôležitejší bod, schvaľovanie rozpočtu na rok 2018. Keďže ani jeden z poslancov k nemu nemal pripomienky, schvaľovanie trvalo len pár minút (ak nerátame približne 15-minútovú prestávku, ktorú si poslanci vzali pred samotným hlasovaním). Rozpočet nakoniec schválili jednomyseľne 15 hlasmi.

Jeho celkové príjmy sú plánované vo výške zhruba 16,420 milióna eur a výdavky na úrovni 16,419 milióna eur. Rozdiel s finančnými operáciami je tak len 1273 eur, bez nich viac ako 255 000 eur.

Z rozpočtu pôjde Technickým službám vyše 1,6 milióna eur na bežné výdavky, 225 000 eur na zber komunálneho odpadu a 8000 eur ako kapitálové výdavky. Školy dostanú na bežné výdavky celkovo takmer 3,3 milióna eur a 69 000 eur na opravy. Pre neštátne školské zariadenia pôjde 65 000 eur a pre Mestské kultúrne stredisko (MsKS) 274 000 eur na bežné výdavky a 46 000 ako kapitálové výdavky.

Mestský športový klub môže rátať so 100 000 eurami pre A mužstvo dospelých futbalistov a 58 000 eur pre mládež. Ostatné športy si rozdelia sumu 40 000 eur. Keďže mesto napriek niekoľkonásobnému avizovaniu zo strany primátora nakoniec nezriadilo vlastnú prepravnú spoločnosť a mestskú hromadnú prepravu (MHD) v meste bude naďalej zabezpečovať SAD Lučenec, v rozpočte je i dotácia 200 000 eur na MHD. V tom je zarátané aj vykrytie straty z roku 2017.

Súčasťou rozpočtu je tiež rezervný fond, ktorý mesto rozdelí na niekoľko kapitálových výdavkov: dokončenie revitalizácie Námestia M. Tompu vo výške 40 000 eur, Mestskej záhrady vo výške 110 000 eur, ďalej na opravu strechy Centra invalidov vo výške 11 700 eur, na vybudovanie detského dopravného ihriska vo výške 150 000 eur a kapitálový príspevok pre MsKS vo výške 34 500 eur.

Dve nové všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Poslanci schválili i dve nové právne normy mesta. Prvým je VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, zriadených na území mesta R. Sobota na rok 2018. Druhým je VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým a fyzickým osobám. Dôvodom bolo zosúladenie právnych noriem mesta s platnou legislatívou.

V interpeláciách o možnosti vybudovania parkovacieho domu či vodorovnom značení na Sídlisku Západ

Prvú interpeláciu predniesol poslanec Viliam Vaš a poďakoval sa v nej kompetentným za zabezpečenie zvýšenej premávky MHD počas Pamiatky zosnulých. Druhá interpelácia, resp. otázka, ktorú podal Ivan Hazucha, sa týkala autobusových zastávok – či mesto bude prístrešky na nich opravovať a prípadne vymieňať. Upozornil tiež na parkovanie motorových vozidiel na zastávkach.

„Hlavne na Západe je fakt kritická situácia a budeme to musieť riešiť,“ reagoval na problém parkovania primátor Jozef Šimko. Ako dodal, možno bude potrebné vrátiť sa aj k myšlienke vybudovania parkovacích miest na strane Ulice L. Svobodu pod cintorínom, či uvažovať o výstavbe parkovacieho domu. „Dáme výzvu občanom a ak sa nájde okolo 200 ľudí, ktorí budú ochotní zaplatiť 3000-4000 eur, mohlo by to ísť,“ podotkol.

Poslanec Sliva upozornil na zničené zábradlie na Okružnej ulici a výtlky na Hostinského ulici oproti bývalej Hypernove. Primátor mu prisľúbil, že ich opravia v rámci asfaltovania pri garážach na Rožňavskej ulici, ktoré chcú stihnúť ešte tento rok.

Poslanec Július Sojka upriamil pozornosť na zlý stav uličky v Tomašovej oproti ordinácii doktora Polievku, kde nie je kanalizácia. Upozornil aj na chýbajúce vodorovné značenie hlavnej cestnej komunikácie na Západe. „Spomínaná cestička je síce verejná, ale nie je vo vlastníctve mesta a nemôžeme to rozkopať. Chceme sa však skontaktovať s vlastníkom a odkúpiť ju,“ informoval primátor. Vodorovné značenie na hlavnej ceste by z dôvodu zimného počasia mali TSM podľa jeho vyjadrenia obnoviť na jar.

Poslanec Vaš ďalej tlmočil požiadavku občanov z Ulice L. Svobodu, ktorí si sami zabezpečili vianočný strom aj s osvetlením a radi by ho počas sviatkov napojili na elektrinu z verejného osvetlenia. Primátor im to prisľúbil.

Všeobecná rozprava o politických článkoch v novinách aj tribúne na Hlavnom námestí

Voľná rozprava poslancov začala relatívne prudko. Poslanec Ferenc Auxt na jej úvod podotkol, že v mestských novinách sa stal najväčším politickým komentátorom prednosta MsÚ Štefan Szánto, ktorého vyjadrenia na Stranu maďarskej koalície (SMK) nepovažuje za vhodné.

„Ja si v mene SMK vyprosím, aby nás niekto takýmto štýlom moralizoval. My sme nikdy kabát neprevrátili,“ zdôraznil Auxt, podľa ktorého by si prednosta mal za uverejňovanie takýchto komentárov platiť. Pridal sa k nemu aj Zoltán Cziprusz, ktorý navrhol, aby boli v GZ všetky politické články spoplatnené.

Naopak, podľa poslanca Vaša boli mestské noviny vytvorené, aby každý mohol prezentovať svoj názor. „Zajtra do nich môžem napísať ja, alebo ktorýkoľvek iný poslanec,“ konštatoval.

„Kým prednosta kritizoval Most-Híd a Smer, bolo to v poriadku. Keď si však dovolil skritizovať SMK, hneď je oheň na streche,“ odpovedal Auxtovi mu primátor s tým, že nakoniec aj tak rozhodnú poslanci a on nemá problém ani so zrušením novín. Napokon však všetci zúčastnení uzavreli rodiaci sa spor zmierlivo.

Poslanec Samuel Urban následne upozornil na zlý stav tribúny Hlavnom námestí, ktorá podľa neho už nie je v dôstojnom stave a špatí centrum mesta. „Plachtu lepíme každé dva mesiace, ale vždy ju vandali dorežú,“ odpovedal mu primátor.

Poslanec Jozef Tóth požiadal mestskú políciu o dohľad nad používaním zábavnej pyrotechniky. „V Tomašovej, hlavne na Novosadskej a Janka Kráľa, je partia chlapcov, ktorí ľuďí pravidelne vyrušujú petardami,“ informoval Tóth.

Poslanec Hazucha ďalej upozornil na rozkopané priestranstvá v meste, kde telekomunikační operátori kladú do zeme optické káble a apeloval, aby v budúcnosti mesto v takýchto prípadoch stanovilo jasnejšie a prísnejšie podmienky. Primátor s ním súhlasil a navrhol, že samospráva by mohla pripraviť VZN, na základe ktorého by od operátorov za vedenia uložené v zemi vyberala poplatky.

V závere rozpravy ešte poslanec Vaš upozornil na chýbajúce osvetlenie priechodov v meste a požiadal, aby mesto vytýčilo svoje priority v oblasti bezpečnosti dopravy a zvlášť chodcov.

Primátor vo svojej už tradičnej záverečnej reči spomenul úspory pri objektoch, ktoré samospráva od minulého roka vykuruje vlastnými kotolňami. Ako príklad spomenul materskú školu na Dobšinského ulici, ktorú samospráva odpojila od centrálneho vykurovania a kúri v nej vo vlastnej kotolni. V roku 2015 stálo podľa jeho slov vykurovanie škôlky z centrálneho zdroja vyše 22 400 eur a v roku 2016 s vlastnou kotolňou už len zhruba 9800. Podľa primátora tak bolo odovzdanie vykurovania do rúk súkromnej firmy v rokoch 1997 až 1998 chybou, ktorá umožnila ožobračovanie obyvateľov mesta.

Šimko informoval aj o o úverovom zaťažení mesta, ktoré podľa jeho slov kleslo zo sumy 6,5 milióna eur z januári 2011 na aktuálne štyri milióny. Úverové zaťaženie tak predstavuje úroveň 29,23 percenta bežných príjmov.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár