R. SOBOTA: Samospráva hľadá hlavného kontrolóra i riaditeľa školy na rómskom sídlisku

RIMAVSKÁ SOBOTA – Dve výberové konania na riadiacich pracovníkov vypísala v uplynulých dňoch samospráva Rimavskej Soboty. Hľadá prostredníctvom nich nového hlavného kontrolóra mesta i nového riaditeľa základnej školy (ZŠ) na rómskom sídlisku Dúžavská cesta.

V prípade uchádzačov o post hlavného kontrolóra vedenie mesta požaduje minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, vítané je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Vítaná je tiež prax minimálne päť rokov, znalosť právnych predpisov v oblasti hospodárenia územnej samosprávy, rozpočtových a príspevkových organizácií územnej samosprávy, ako aj znalosť maďarského jazyka. Uchádzač musí byť bezúhonný a mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Prihlášky do výberového konania je možné zasielať do 5. decembra 2017 do 16:00. Písomná prihláška a  prílohy musia byť doručené osobne alebo prostredníctvom pošty v zalepenej obálke zreteľne označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 389/9, JUDr. Štefan Szántó, prednosta mestského úradu, 979 01  Rimavská Sobota. Kontrolóra bude voliť rimavskosobotské mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 19. decembra 2017. Viac informácií nájdete na stránke mesta.

Druhé výberové konanie sa týka miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou – Alapiskola és óvoda na Dúžavskej ceste. Predpokladaný nástup nového riaditeľa je 1. december 2017. Medzi požadované kvalifikačné predpoklady patrí absolvovanie prvej atestácie, alebo jej náhradnej formy, najmenej päť rokov pedagogickej praxe, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť či ovládanie štátneho jazyka. Prihlášku však treba poslať už do 7. novembra do 12:00 na mestský úrad. Viac informácií je opäť na stránke mesta.

Zdroj: Rimavskasobota.sk   Foto: ilustračné (mestský úrad R. Sobota), Sobotnik.sk

Pridaj komentár