LUČENEC: Mestskí poslanci schválili rozpočet i názvy nových ulíc a námestia

LUČENEC – Schválenie rozpočtu na rok 2018 bolo najdôležitejším bodom dnešného (12. 12) posledného tohtoročného zasadnutia mestských poslancov v Lučenci. Na programe však mali ďalších 30 bodov a ďalší doň pridali na návrh primátorky Alexandry Pivkovej.

Práve táto skutočnosť sa nepáčila poslancovi Pavlovi Balážikovi, podľa ktorého je posledné zastupiteľstvo roka spojené so schvaľovaním rozpočtu do určitej miery slávnostným a keďže budú rokovať o najdôležitejšom dokumente mesta, 31 bodov považuje za priveľa. Primátorka mu však odpovedala, že ide o dôležité veci, napríklad zmluvy, ktoré treba schváliť.

Poslankyňa Rút Olšiaková chcela následne z rokovania stiahnuť materiály, ktoré poslanci dostali len včera popoludní. Týkali sa zberného vozidla na separovaný odpad. Primátorka i prednosta Mestského úradu Igor Korniet jej ale vysvetlili, že skôr to neboli možné pre rokovania s Envirofondom, odkiaľ na vozidlo žiadali príspevok. „Tieto rokovania nezáviseli od nás a našej vôle,“ zdôraznil Korniet. Poslankyňa následne svoju pripomienku stiahla. „To auto už máme, fyzicky stojí v Lučenci, ide len o to, ako ho budeme využívať,“ dodala primátorka.

Nové ulice i námestie

V úvode riadnych bodov poslanci bez pripomienok vzali na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Rovnako rýchlo vzali na vedomie aj správu dočasnej názvoslovnej komisie, ktorá má na starosti pomenovanie novovznikajúcich ulíc a priestranstiev v Lučenci. K tejto záležitosti mali možnosť vyjadriť sa i občania a právnické osoby. Keďže však žiadne návrhy neprišli, komisia vybrala názvy sama.

V Lučenci tak pribudlo Radničné námestie pri Ulici Dr. Herza, Ulica Ladislava Novomeského v lokalite za požiarnou zbrojnicou či Rybničná ulica v časti Parný mlyn – Haličská cesta. Ďalšou novou ulicou je Topoľová za existujúcou Mlynskou ulicou, ako aj Gaštanová ulica, ktorá sa napája kolmo na Topoľovú. Kolmo na Gaštanovú sa pripája ďalšia nová ulica, Agátová. Nová ulica vznikla aj v časti Malá Ves a nazýva sa Tulipánová, či v Opatovej, kde vznikla Ulica Na jazerách.

Množstvo nových všeobecne záväzných nariadení (VZN)

Poslanci pokračovali v programe schvaľovaním viacerých VZN mesta, napríklad o vyhradení miesta a ustanovení podmienok umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

Ako ďalší bod zrušili VZN č. 4/2003 o symboloch mesta Lučenec, insígniách primátora mesta Lučenec a ich používaní pre jeho neaktuálnosť. Potom schválili VZN o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zriadeného mestom Lučenec.

Ďalším z radu novoschválených právnych noriem mesta je VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Lučenec a pôsobiacich v meste Lučenec, ako aj VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku. Posledné nové VZN sa týka určenia spôsobu bezúročného splácania bytu pri prevode z vlastníctva mesta Lučenec.

Všetky VZN poslanci prijali bez pripomienok. Poslanci v rámci tohto bloku ešte doplnili Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lučenec, takisto bez námietok.

Nový rozpočet bude prebytkový

Po týchto nezáživných bodoch konečne nasledoval rozpočet na rok 2018. Prvé bolo na programe stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Evy Szabóovej, ktorá ho odporučila schváliť.

Ako uviedla na margo končiaceho roka primátorka vo svojom približne 20-minútovom príhovore, podarilo sa im zrealizovať viaceré významné investície, napríklad kúpu nájomného domu na sídlisku Rúbanisko III. „Zriadili sme tiež parkovisko v dvore za radnicou so 41 parkovacími miestami, vybudovali sme Radničné námestie, zrekonštruovali chodníky a priestory pred kinom Apollo, investovali do výmeny kompresorov na zimnom štadióne,“ vymenovala niektoré investície Pivková.

Pripomenula tiež, že v roku 2017 si mesto nevzalo žiadny úver a zároveň sa mu podarilo znížiť i dlh mesta na 15,28 % bežných príjmov. „Aj sme budovali, aj sme rozvíjali, aj sme šetrili. Ale všetko to bolo pri tom rozumnom hospodárení,“ zdôraznila primátorka, podľa ktorej tiež vo zvýšenej miere zabezpečovali služby pre občanov a podarilo sa im i zhodnotiť majetok mesta o 3,8 milióna eur.

V budúcom roku chce samospráva revitalizovať viaceré vnútrobloky, obnoviť bezbariérovú bytovku na Komenského, či realizovať prvú etapu cyklotrasy do Haliče. V pláne je i začiatok realizácie krytej plavárne, ktorá v meste už niekoľko rokov chýba. Ďalším zo zámerov vedenia mesta sú komunikácie v priemyselnou parku, rekonštrukcie Železničnej a Továrenskej ulice, či pokračovanie zastrešovania a uzatvárania stanovíšť odpadkových kontajnerov.

V rozprave poslanec Mahmud Zaher podotkol, že v rozpočte je vyčlenených málo prostriedkov na opravu ulíc a chodníkov. Ďalší poslanci polemizovali, či nie sú niektoré mestské časti v rozpočte zanedbávané v prospech iných, prípadne sa pýtali na isté konkrétne položky rozpočtu. Hovorili tiež o detských ihriskách, ktoré podľa primátorky pribúdajú v meste až od roku 2014. Predtým vznikali len spolu s bytovou výstavbou. Tohto roku ich bolo v Lučenci postavených päť, v budúcom roku by mali pribudnúť ďalšie.

Ku koncu rozpravy padla zo strany poslankyne Kvetoslavy Dedinskej aj výčitka, že rozpočet bol mestským komisiám predložený neskoro. Podľa primátorky bol však na stránke mesta už dva týždne a poslanci sa s ním mohli zoznámiť. „Túto námietku neberiem,“ dodala.

Budúcoročný rozpočet Lučenca nakoniec ráta s celkovými príjmami vo výške 26 698 461 eur a výdavkami 26 677 209 eur. Prebytok tak činí 21 252 eur. Poslanci ho schválili jednomyseľne. Po schválení budúcoročného rozpočtu ešte odsúhlasili i niektoré zmeny v tohtoročnom.

Hlavná kontrolórka bez pripomienok, Lučenec bude v novom občianskom združení (OZ)

Bez výhrad schválili zástupcovia občanov správu o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za predchádzajúce obdobie, ako aj plán jej práce na I. polrok 2018, v rámci ktorého má vykonať šesť kontrolných akcií.

Odsúhlasili i členstvo Lučenca v OZ Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec. „Projektovo a koordinačne riadi implementáciu akčných plánov, jednoducho povedané,“ vysvetlila účel primátorka, podľa ktorej z členstva mestu nevyplývajú žiadne finančné náklady a celý chod kancelárie Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec bude financovaný z akčného plánu.

Z ďalších bodov patrila medzi zaujímavejšie informatívna správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Lučenec za rok 2017, ktorý podľa jeho veliteľa Michala Líšku patrí medzi najstaršie organizácie na Slovensku a v tomto roku oslávil 142. výročie založenia. Poslanci ešte schválili i časový plán a zameranie svojich zasadnutí na prvý polrok 2018. Prvé bude 13. februára 2018.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár