FIĽAKOVO: Poslanci schválili etický kódex, má prispieť k zvýšeniu transparentnosti

FIĽAKOVO – Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove prijalo 8. marca 2018 na svojom zasadnutí etický kódex volených predstaviteľov samosprávy. Pred zasadnutím schválil primátor Attila Agócs v rámci svojich kompetencií aj kódex pre zamestnancov mesta. Fiľakovo je tak doposiaľ jedinou samosprávou v širšom regióne, ktorá podobný dokument prijala.

Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy a kódex jej zamestnancov, definuje základné etické princípy a štandardy správania, ktoré sú očakávané od voleného predstaviteľa alebo zamestnanca mesta pri plnení svojich povinností. Zároveň o týchto štandardoch informuje občanov. Je dokumentom, ktorého prijatie ide nad rámec legislatívnych povinností, v dnešnej dobe ho však považujeme za vysoko aktuálny a žiadúci. Etický kódex bude slúžiť na ľahšie rozhodovanie sa zamestnancov a predstaviteľov samosprávy v komplikovaných a nejasných situáciách. Pomôže pri predchádzaní konfliktov. Jasne definuje uprednostnenie verejného záujmu pred súkromným. Stanovuje princípy na predchádzanie korupcie, klientelizmu, rodinkárstva a podobných nežiadúcich javov, ktoré sú v súčasnosti vysoko aktuálne a často diskutované.

S prijatím kódexu úzko súvisí aj schválenie prílohy k VZN z roku 2015 o metodike poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Príloha predstavuje vyhlásenie člena zastupiteľstva alebo mestskej rady o dodržiavaní stanovených princípov pri odsúhlasovaní dotácii. Ide predovšetkým o situácie, v ktorých sú poslanci alebo členovia rady či ich blízki rodinní príslušníci, predstaviteľmi alebo členmi štatutárnych orgánov organizácií, ktoré sa uchádzajú o dotáciu z mestskej kasy. V takomto prípade, aby sa predchádzalo konfliktu záujmov, sa stanovilo, že poslanec alebo člen rady musí pred hlasovaním opustiť miestnosť a nezúčastní sa hlasovania.

Oba schválené dokumenty majú prioritne prispieť k ešte väčšej transparentnosti samosprávy, na ktorej si súčasné vedenie mesta od začiatku svojho volebného obdobia zakladá. Zároveň má prispieť k vyššej etickej kultúre mesta. V súčasnosti je Fiľakovo prvou samosprávou v širšom regióne, ktorá takýto etický kódex prijala.

Zdroj: Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár