R. SOBOTA: Poslanci hovorili o „zimáku“, vypočuli si aj Anetu Vargicovú. Šimko chce podať na Vaľa trestné oznámenie

RIMAVSKÁ SOBOTA – Hoci je len koniec marca, poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v R. Sobote zasadli už na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí. Zaoberali sa viacerými horúcimi témami a padlo dokonca aj avízo na trestné oznámenie primátora Jozefa Šimka na jedného z poslancov.

V úvode primátor informoval o pripravovaných stretnutiach poslancov MsZ a vedenia mesta s obyvateľmi jednotlivých mestských častí. Prvé bude už 28. marca 2019 o 17:00 v mestskej časti Tomašová – Včelinec – Kurinec – Dúžavská cesta. Uskutoční sa v Spoločenskom dome (bývalá budova MŠ) v Tomašovej. Ďalšie stretnutia by mali prebiehať postupne až do mája.

Poslanci sa následne trochu „zasekli“ v diskusii k návrhom na udelenie Ceny mesta. Nevedeli sa totiž zhodnúť, či k pôvodným ôsmim návrhom na udelenie tohto ocenenia pridať aj ďalšie tri mená, ktoré boli navrhnuté až po stanovenom termíne do 1. marca 2019. Nakoniec však aj tieto „oneskorené“ návrhy zaradili do hlasovania, ktoré prebehlo tajnou voľbou. V nej dostali viac ako tri pätiny hlasov od 20 prítomných poslancov Ondrej Trocha a Henrieta Hrinková. Obidvaja budú ocenení na mimoriadnom zasadnutí MsZ počas Dní mesta.

Nový etický kódex a rokovací poriadok

Následne sa zástupcovia občanov zaoberali dvoma internými normami. Prvou bol etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy. „Je vyjadrením potreby úpravy žiaduceho konania a etických princípov predstaviteľov samosprávy, ktorými sú najmä dôvera, dôveryhodnosť a dôraz na poslanie samosprávy ako služby občanom, permanentne smerujúcej k zvýšeniu kvality a rozsahu poskytovaných služieb,“ povedal poslanec a predkladateľ návrhu Roman Vaľo. Poslanci tento predpis následne schválili bez závažnejších pripomienok.

Druhou, viac diskutovanou normou, bol nový rokovací poriadok. Nahradí pôvodný rokovací poriadok z roku 2003. Jeho prijatie avizoval poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť už začiatkom roka po problémoch s odňatím vedenia vtedajšej schôdze primátorovi a následných ťahaniciach.

„Doterajšie znenie rokovacieho poriadku pokladáme za zastarané. Vzhľadom na potreby vniesť do rokovania MsZ nové postupy, je potrebná zmena,“ vysvetlil Vaľo s tým, že nový poriadok zefektívni priebeh zasadnutí MsZ a stanoví riadne a presné pravidlá rokovania.

Ako reagoval primátor, nový rokovací poriadok považuje za zlý a nepodpíše ho. „Ja vám ručím za to, že na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva vám komplet celý materiál totál rozbijem. Zdravo a rozumne uvažujúci poslanec s týmto nemôže súhlasiť,“ podotkol Šimko.

Poslanci chcú, aby mesto ďalej vydávalo noviny, rubrika „Na margo“ zmizne

Poslanci ďalej schválili nový štatút novín Gemerské zvesti/Gömori Hírlap. „Vzhľadom na zvýšenie ich kvality, nestrannosti a objektivity je navrhnuté nové textové znenie štatútu tohto periodika. Občania mesta si zaslúžia byť informovaní objektívne a pravdivo,“ poznamenal predkladateľ návrhu, poslanec Vaľo. Vydávanie týchto informačných novín je podľa neho v poriadku, prekáža mu však ich negatívne hodnotenie v celoslovenských štatistikách kvality a objektívnosti.

„Päťdesiatročná história nášho mestského periodika nám dáva záväzok nájsť spôsob, ako ho znova spraviť takým, aké si ho pamätajú naši rodičia a pamätníci. Preto sme rozhodnutí v jeho vydávaní pokračovať a dať novinám šancu na nápravu, ktorú vidíme v úprave štatútu,“ doplnil Vaľo, podľa ktorého by sa z novín mali vytratiť nezmyselné politické úvahy a útoky na názorových oponentov.

Poslanec Jaroslav Bagačka sa však v rozprave zamyslel, či vôbec je možné zabezpečiť v mestských novinách objektivitu, keďže tam uverejňujú svoje názory primátor a prednosta MsÚ. „Samozrejme, trošku si možno presadzujú aj svoju politickú pozíciu a tým pádom sú noviny tendenčné alebo písané z jedného uhla pohľadu,“ podotkol.

Ako reagoval primátor Jozef Šimko, keď prednosta v rubrike Na margo uplynulých dní napadne napríklad Roberta Fica, tak niektorí poslanci vyskakujú tri metre od radosti, ale keď napadne Richarda Sulíka alebo Igora Matoviča, tak sú nasrdení. Napriek tomu avizoval, že táto rubrika z novín zmizne, ale nový štatút nepodpíše. „Keď budete prelomovať veto, ja vám to podrobne vysvetlím,“ dodal Šimko.

Nové dokumenty pre oblasť dopravy, výzvy a územný plán

Zástupcovia občanov ďalej poverili mestský úrad (MsÚ) vypracovaním niekoľkých dokumentov. Prvým z nich je zävazný strategický dokument pre oblasť dopravy, ktorý obsahuje ucelenú sieť cyklodopravných trás. „Potrebujeme ho vzhľadom na to, že na podávanie projektov na získanie eurofondov na budovanie cyklotrás je jednou z podmienok mať k dispozícii takýto záväzný dokument,“ vysvetlil Vaľo s tým, že aj v súčasnosti beží výzva, do ktorej sa dá zapojiť.

Poslanci ďalej zaviazali MsÚ vypracovaním plánu podávania projektov na získavanie finančných zdrojov podľa zverejneného harmonogramu výziev. „Ide o to, že všetky ministerstvá a riadiace orgány majú zverejnený harmonogram výziev podľa druhu a typu. Preto požadujeme od MsÚ plán, z ktorého bude zrejmé, do akej výzvy a kedy sa mesto plánuje zapojiť,“ vysvetlil Vaľo, podľa ktorého sa vďaka tomu do prípravy môžu zapojiť aj poslanci a pomôcť s vypracovaním projektov.

Primátor v tejto súvislosti spomenul aj neobsadené pracovné miesto zamestnanca na MsÚ, ktorý by vyhotovoval projektové dokumentácie a sledoval vypísané výzvy. Zároveň vyzval Vaľa a ostatných poslancov, aby našli vhodného človeka na tento post. Ako mu odpovedal Vaľo, stačí vypísať výberové konanie a určite sa prihlásia ľudia, ktorí v tejto oblasti pracujú.

Tretím dokumentom, ktorý chcú poslanci od MsÚ, je návrh plánu spracovania kompletnej aktualizácie a digitalizácie územného plánu mesta a financovanie prostredníctvom dotácie z ministerstva dopravy a výstavby. „Vzhľadom na to, že súčasný územný plán mesta už nespĺňa požiadavky doby na dlhodobý rozvoj, a vzhľadom na plánované aktivity v investičnej výstavbe, je potrebná jeho kompletná zmena a aktualizácia,“ objasnil Vaľo.

V lesoch sa vyťaží 7000 kubíkov

Ďalším z dôležitých bodov bola správa o hospodárení v mestských lesoch za minulý rok. Predniesol ju Zdeno Hronec, ktorý pre mesto pracuje ako odborný lesný hospodár. Najdôležitejšou bola informácia o ťažbe, podľa ktorej sa vlani vyťažilo 4077 kubických metrov dreva, za čo malo mesto príjem vyše 292 000 eur. Hronec spomenul aj dve krádeže dreva, pri ktorých bolo evidovaných 121 kubíkov odcudzeného dreva a mestu tak vznikla škoda okolo 6600 eur.

V tomto roku je podľa neho naplánovaná ťažba dreva v celkovom objeme 7000 kubíkov, ktorá bude predmetom verejnej obchodnej súťaže. „Samovýroba dreva bude riešená individuálne podľa schváleného cenníka v obmedzenom rozsahu,“ doplnil Hronec.

Mesto chce postaviť kontajnerovú školu na Dúžavskej ceste

MsZ tiež poverilo MsÚ vypracovaním a zaslaním žiadosti ministrovi financií a splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity o uvoľnenie prostriedkov na vybudovanie osemtriednej základnej školy (ZŠ) na rómskom sídlisku Dúžavská cesta.

Jej výstavba má stáť celkovo 605 000 eur, pričom mesto má na spolufinancovanie vyčlenených v rozpočte 100 000 eur. „ZŠ je potrebná pre zabezpečenie kvalitného vzdelávania pre deti z marginalizovaných skupín. Aktuálna ZŠ nedokáže kapacitou pokryť ani vzdelávanie pre prvý stupeň, pričom kvalita priestorov budovy je nízka,“ povedal v tejto súvislosti Vaľo.

Ako pokračoval, návrh bol vopred prediskutovaný so splnomocnencom. Majú jeho podporu a prísľub, že žiadosť sa dostane na najbližšie rokovanie vlády.

Vargicová: Bola som poškodená

Na základe návrhu poslanca Jána Jurkemika umožnili zástupcovia občanov verejne vystúpiť aj bývalej zamestnankyni MsÚ Anete Vargicovej. Tá bola v roku 2015 prepustená, keďže jej vedenie mesta pripisovalo zodpovednosť v súvislosti so spreneverou takmer 68.000 eur, ktorej sa dopustila iná vtedajšia pracovníčka MsÚ.

Podľa Vargicovej boli o tejto kauze v médiách dezinformácie, na základe ktorých bola ona vykresľovaná ako tá, ktorá spôsobila škodu. Preto ich chcela uviesť na pravú mieru a očistiť svoje meno. „Ja som bola poškodená tým, že primátor so mnou okamžite zrušil pracovný pomer, že som mestu spôsobila škodu, pretože som neoznámila, že došlo k mylnej platbe. Ale mne kolegyňa povedala akurát to, že sa pomýlila v čísle účtu a peniaze sa musia vrátiť,“ objasnila Vargicová.

Ako dodala, kontrolné orgány mesta spreneveru nezistili dva roky. Za to, že ju zistila ona sama, ju nikto nepochválil. Naopak, bola perzekvovaná, prišla o prácu a všade ju roznášali po novinách. „Bránila som sa na okresnom a krajskom súde, ktoré som vyhrala. Vedeniu mesta to asi nestačilo, tak sa dovolali na Najvyšší súd. Ten však dovolanie odmietol, takže spravodlivosť zvíťazila,“ konštatovala Vargicová s tým, že jej následne bola spätne vyplatená mzda za 12 mesiacov.

Ako krátko reagoval primátor, súd už síce rozhodol v občianskoprávnom konaní, ale ešte nerozhodol v trestnoprávnom konaní.

Rozprava o bezplatnom parkovaní na Hlavnom námestí a prieskume o internáte

V rozprave sa na pretras dostalo aj aktuálne bezplatné parkovanie na Hlavnom námestí, kde sa za státie vozidiel neplatí už okolo roka. Podľa poslanca Zoltána Cziprusza je preto parkovisko na námestí preplnené a bolo by to treba riešiť – buď parkovacími automatmi, alebo zamestnať osoby na výber parkovného. „Nemyslím nejaké drahé parkovanie, ale nech to nie je tak, že tam niekto celý deň parkuje zadarmo,“ načrtol poslanec.

Podľa primátora do minulého roku vyberali parkovné zamestnanci MŠK Rimavská Sobota a bolo príjmom tejto organizácie. „Ja som už naháňal pána Bitalu (konateľ MŠK, pozn. redakcie), čo s tým. On mi odpovedal, že nevie zabezpečiť človeka, ktorý by na námestí vyberal parkovné,“ priblížil primátor, podľa ktorého preto rozhodli o dočasnom bezplatnom parkovaní na námestí i pri pošte.

Šimko zároveň nabádal poslancov, aby spoločne tento problém vyriešili. Podotkol však, že jeden parkovací automat stojí okolo 7000 až 8000 eur a mesto bude potrebovať aspoň štyri. „Dajte to do ďalšej zmeny rozpočtu a vybavená vec,“ doplnil.

Poslanec Vaľo ešte v rozprave informoval, že počas druhého kola volieb prezidenta bude poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť robiť prieskum pri volebných miestnostiach. Ľudí sa chcú pýtať, či by chceli z bývalého internátu na Školskej radšej domov dôchodcov alebo byty. „Do dvojčlenných skupín anketárov môže svojich zástupcov určiť aj mesto Rimavská Sobota,“ ozrejmil Vaľo.

Ako reakciu primátor znovu zopakoval, že byty v bývalom internáte dokáže postaviť, ale domov dôchodcov nie, lebo by na to bol potrebný 6,5 miliónový úver, čo si samospráva nemôže dovoliť.

Sporná lokalita Žihadielka

V interpeláciách zaujala žiadosť obyvateľov Rožňavskej ulice, ktorí požadovali výstavbu nového detského ihriska Žihadelko nie na sídlisku Rimava, ako bolo rozhodnuté vedením mesta, ale práve na ich ulici.
Podľa ich názoru to obyvatelia Rimavy nemajú k existujúcemu ihrisku Žihadielko v Mestskej záhrade ďaleko a preto by vhodnejšou lokalitou pre nové bola južná časť mesta. Podľa primátora však už rozhodnutie o lokalite nie je možné zmeniť.

Rozpory okolo predčasného zavretia zimného štadióna

Dlhá a búrlivá diskusia vznikla okolo predčasného uzavretia zimného štadióna. Primátor argumentoval, že napriek fámam, ktoré sa šíria po meste, on príkaz na jeho zavretie nedal. Iba určil úlohu riaditeľovi TSM Tiborovi Bartovi, aby mesačne ušetril okolo 26 300 eur. Toto bolo jedno z jeho opatrení.

Zároveň primátor vyzval poslanca Vaľa, aby sa mu ospravedlnil za výroky na internete, kde tvrdil, že príkaz na zavretie štadióna dal práve Šimko. „Ja som riaditeľovi takýto pokyn nedal a ani som o tom nevedel, že sa zimný štadión zatvára,“ zdôraznil primátor a neskôr dodal, že v stredu (27. 3.) podá na Vaľa trestné oznámenie za urážku na cti.

V tejto veci vystúpil aj riaditeľ TSM Tibor Barto. Niekoľkokrát zopakoval rastúce náklady svojej organizácie, ako aj vyššie mzdy na základe platnej legislatívy. Napriek tomu podľa neho za posledné roky neprišlo k zvýšeniu rozpočtu TSM. Keby im rozpočet poslanci ešte viac okresali, podľa Barta by to mohlo ohroziť niektoré činnosti v rámci údržby mesta, prípadne fungovanie krytej plavárne.

Zástupcovia občanov však na záver rokovania rozhodli o poskytnutí mimoriadneho príspevku na dofinancovanie TSM vo výške 90 000 eur, ktorý dostanú do konca marca. Finančne sa tento transfer vysporiada po druhej zmene rozpočtu.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár