R. SOBOTA: Poslanci pokračovali v zasadnutí, hovorili o štadiónoch či priemyselnom parku

RIMAVSKÁ SOBOTA – Poslanci rimavskosobotského mestského zastupiteľstva (MsZ) pokračovali v utorok (4. 6.) v prerušenom zasadnutí z minulého týždňa. V úvode prednosta Mestského úradu (MsÚ) Štefan Szántó informoval o ponuke Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na modernizáciu futbalového štadióna v R. Sobote.

Na futbalový štadión môže mesto dostať trištvrte milióna

Ako Szántó uviedol, SFZ ponúka samospráve na tento účel 750 000 eur. „V zmysle projektu je mesto povinné spolufinancovať ho vo výške 40 %, ale najmenej 500 000 eur,“ konkretizoval Szántó s tým, že po rekonštrukcii zostáva štadión v majetku mesta. Konkrétne by šlo o prestavbu obidvoch tribún, modernizáciu šatní, miestnosť pre rozhodcov, úpravu/výmenu trávnatej plochy, parkovacích miest a sektoru pre hostí. Štadión musí zároveň po prestavbe vyhovovať požiadavkám aspoň druhej ligy a medzištátnym mládežníckym zápasom.

Podľa poslanca Romana Vaľa je každá investícia do majetku mesta, ktorá ho zhodnotí, dobrá. Podotkol však, že zatiaľ je okolo projektu veľa nejasností a mohlo by dôjsť k navýšeniu potrebných investičných nákladov. Navrhol preto úpravu uznesenia. „Je to o tom, aby sme nevypisovali nejaký bianko šek. Zo skúseností vieme, že v minulosti boli investičné náklady vyššie, ako bolo pôvodne deklarované. Ja túto investíciu neodmietam, ale chcem vedieť, aký dopad bude mať na rozpočet mesta,“ podotkol Vaľo.

Primátor Jozef Šimko oponoval, že MsZ by malo vyčleniť financie na projektovú dokumentáciu projektu a nestrácať čas, pretože SFZ môže svoju ponuku stiahnuť, resp. ju posunúť inému mestu. Zároveň žiadal Vaľa, aby urobil architektonickú štúdiu pre mesto sponzorsky. Ten argumentoval, že by to bol konflikt záujmov, je však ochotný jej autorom poradiť a pomôcť.

Po krátkej prestávke, keď sa poslanci poradili, MsZ uznesením poverilo MsÚ vypracovaním architektonickej štúdie a spracovaním predbežného investičného nákladu rekonštrukcie futbalového štadióna, z ktorej bude zrejmý rozsah rekonštrukčných prác a predpokladaný maximálny investičný náklad realizácie diela. Na základe toho MsZ rozhodne o rozsahu investície a rekonštrukcie futbalového štadióna na ďalšom zasadnutí.

Zimný štadión bude zrekonštruovaný

Druhou podobnou témou, o ktorej radní hovorili, bola rekonštrukcia zimného štadióna. V opäť dlhej diskusii zazneli už predtým spomínané informácie, napríklad o výstavbe dvoch tribún, ktoré by mali mať spolu kapacitu okolo 2200 divákov.

MsZ nakoniec uznesením poverilo MsÚ vypracovaním podmienok verejného obstarávania na rekonštrukciu „zimáku“ v hodnote podľa schváleného rozpočtu v maximálnej sume 320 000 eur.

Podpora podnikateľom

Ďalším bodom bol návrh koncepcie s názvom Rozvoj podnikania v meste, podpora nových aj existujúcich podnikateľov, progresívne prenájmy, vzdelávanie. „Z prieskumu, ktorý sme vykonali medzi občanmi mesta, vyplýva, že najväčším problémom, ktorý ich trápi, je vysoká nezamestnanosť a nízke mzdy. Preto bude pre nás prioritou v najbližšom období riešiť túto situáciu a začíname týmto opatrením,“ uviedol predkladateľ, poslanec Michal Demeter.

„Nastaví sa určitá forma progresívnych nájmov. To znamená, mladý začínajúci podnikateľ, ktorý si prenajme priestory v mestských budovách, bude mať podporu v tom, že na začiatku bude mať radikálne znížený nájom. Je to niečo nové pre naše mesto, ale verím, že toto je je tá správna cesta, ako môžeme náš podnikateľský mikrotrh naštartovať,“ dodal na margo návrhu poslanec Vaľo.

Ako reagoval primátor, nie je proti tomuto návrhu, ale upozornil na súvisiace zníženie príjmov z daní. „Pocíti to kasa mesta a to budeme vedieť robiť oveľa menej. Budeme znižovať podnikateľom dane a pritom zastavíme rozvoj Rimavskej Soboty, lebo tie finančné prostriedky neprídu,“ podotkol Šimko.

Rozvoj športu po novom

Ďalší na programe bol bod, venovaný novej rozpracovanej koncepcii športu v meste, ktorým sa zaoberala komisia športu a mládeže. Predložil ho poslanec Tibor Figei.

„Cieľom komisie bolo vytvoriť transparentný systém prideľovania dotácií pre športové kluby na základe stanovených pravidiel. Tento systém zohľadňuje rôzne faktory (na ktoré sa viažu ešte určité indikátory), ako napr. či ide o individuálny alebo kolektívny šport, olympijský/neolympijský šport ,či ide o športy, ktoré majú/nemajú súťažné disciplíny,“ uvádza sa v dôvodovej správe návrhu.

Ten taktiež zohľadňuje medzi inými aj počet členov klubu (s licenciou a aj bez licencie), dosiahnuté výsledky, činnosť klubu, či organizované športové podujatia a rozpočet klubu. Systém bude predložený a prepracovaný na základe požiadaviek športových klubov a následne v septembri 2019 predložený poslancom MsZ na schválenie.

Nová koncepcia rozvoja priemyselného parku Sever

Aj nasledujúci bod sa týkal koncepcie, tentoraz zameranej na rozvoj priemyselného parku Sever. Ten samospráva pôvodne plánovala neďaleko ZŤSky pri Rimave a ako prvý sa tam mal ešte v roku 2006 etablovať nemecký investor Draxlmaier. Ten však do Soboty nikdy neprišiel, keďže uprednostnil Srbsko. Pozemky, ktoré mesto pre zriadenie priemyselného parku kúpilo či vymenilo s cirkvou, tak nikdy neboli na tento účel využité.

Poslanci z klubu Odvážme sa zrýchliť, ktorí prišli s ideou oživenia tohto parku, zvolili inú lokalitu – miesto tesne pri ceste I/72 do Hnúšte, teda pár sto metrov od pôvodnej lokality. Výhodou je podľa nich fakt, že leží priamo pri hlavnej ceste a prípadní investori by tak nemuseli využívať problematickú prístupovú cestu do ZŤSky, ktorá nepatrí mestu.

„Pre nás všetkých, poslancov aj vedenie mesta, je najpálčivejším problémom v regióne zamestnanosť. Ako mesto musíme byť preto aktívnejší a vyvíjať pozitívne aktivity, aj keď možno navonok malé, ale také, ktoré budú pozitívne vnímané vládnymi inštitúciami i na SARIO,“ uviedol predkladateľ návrhu, poslanec Vaľo.

Ako mu oponoval primátor, v prípade presunutia zamýšľaného parku na toto nové miesto vyjde navnivoč pôvodná projektová dokumentácia. Upozornil tiež, že časť novej lokality je v ochrannom pásme pripravovaného úseku rýchlostnej cesty R2 Ožďany – Zacharovce.

Podľa Vaľa sa však v prípade intravilánu ochranné pásmo nezriaďuje. Poslanci nakoniec schválili návrh s novou lokalitou, teda pri hlavnej ceste na Hnúšťu.

Oddelenie projektového riadenia, Jurkemík podáva podnet

V ostatnej časti zasadnutia informoval primátor o zriadení nového oddelenia Msú – oddelenie projektového riadenia. Fungovať bude od 1. júla 2019 a budú v ňom traja ľudia, ktorých vybrala komisia z desiatich uchádzačov.

Dlhšie trvajúci spor medzi primátorom Šimkom a poslancom Jurkemíkom má ďalšie pokračovanie. Ako na zasadnutí uviedol druhý menovaný, podáva na primátora podnet Najvyššiemu kontrolnému úradu (NKÚ) SR. „Používate údaje, o ktorých sa dá minimálne úspešne pochybovať, preto som sa rozhodol, že by mal rozhodnúť niekto kompetentný o tom, čo môžete robiť, do akej miery to môžete robiť a čo naozaj robíte pre občanov,“ načrtol Jurkemík.

Dodal, že na NKÚ preto podal podnet na vykonanie kontroly účelnosti a hospodárnosti nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom mesta, ako aj procesov uzavretia zmlúv ako výsledku realizácie verejných obstarávaní. Jurmemíkov podnet má podľa jeho vlastných slov celkovo 22 strán a dôvodom na podanie boli podozrenia, že štatutár, ním poverené osoby a mestské organizácie nepostupujú v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a rozdeľujú zákazky na menšie.

„To bude medzi nami rozdiel, pán Jurkemík, že ja budem rokovať s kontrolórmi a vy budete s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ odpovedal mu krátko primátor, narážajúc na trestné oznámenie, ktoré na poslanca prednedávnom podal.

Zamotané dopravné ihrisko i futbal

V rámci interpelácií a bodu Rôzne poslanci a primátor dlho hovorili o dopravnom ihrisku na Družstevnej ulici. Viacerí poslanci Šimkovi vyčítali, že rozpočet projektu postupne narastal až na súčasných zhruba 620 000 eur. Ivan Hazucha sa vo svojom príspevku opýtal, prečo je jeho súčasťou napríklad výstavba úplne novej budovy s učebňami, keď mesto má napríklad nevyužité priestory v ZŠ na Dobšinského ulici. Ďalší sa čudovali nad tým, prečo je súčasťou projektu bežecká dráha, keď tá nie je potrebná pre dopravnú výchovu.

Podľa primátora sa však nemusí všetko vybudovať naraz a samospráva môže postupovať etapovite, vyčleniť napríklad každoročne 100 000 eur. Zdôraznil tiež, že výsledkom bude dopravné ihrisko, ktoré bude na Slovensku výnimočné.

Predposlednou vecou bola budúcnosť futbalu, teda či bude možné prihlásiť mužstvo dospelých do tretej ligy. V súčastnosti na to klub nemá peniaze. „Do konca roka nám zostane čiastka, ktorá nám jednoznačne nepostačuje na prihlásenie do tretej ligy, maximálne do piatej,“ podotkol konateľ MŠK Miroslav Bitala.

Ako odpovedal Vaľo, tento bod by nemali riešiť v Rôznom, kde nemožno prijímať uznesenia s negatívnym dopadom na rozpočet mesta. Zároveň vyzval Bitalu, aby do budúceho zasadnutia MsZ pripravil koncepciu reorganizácie MŠK, z ktorej bude zrejmá výška príjmov i nákladov na fungovanie. „Máme záujem, aby futbal v R. Sobote pokračoval, ale udržateľne. Mesto má byť tá organizácia, ktorá prispieva na chod, nie ho udržiava,“ zdôraznil Vaľo.

Primátor nakoniec rozhodol, že k tejto záležitosti zvolá mimoriadne zasadnutie MsZ medzi 15. a 20. júnom, aby poslanci rozhodli ešte pred uplynutím termínu, počas ktorého sa dá prihlásiť do tretej ligy.

Vláčik na Kurinec bude premávať

Úplne na záver sa hovorilo ešte o premávke turistického vláčika, ktorý má jazdiť od 15. júna. V súčasnom rozpočte však Technické služby mesta (TSM) nemajú podľa riaditeľa Tibora Barta na jeho prevádzku peniaze. „Buď tých 170 000 eur dáte v rozpočte, alebo ten vláčik nepôjde,“doplnil primátor.

Tradične sa aj k tomuto bodu strhla diskusia, ktorá miestami pripomínala hádku. Viacerí poslanci pripomenuli, že dofinancovanie TSM sa bude riešiť pri prejednávaní záverečného účtu mesta v júni.

„Mám od vás, páni poslanci, neoficiálny prísľub. Pätnásteho vláčik štartuje, nech ho čert berie,“ rozťal vznikajúci gordický uzol primátor. „Verím, že ďalšie rokovania nebudú takéto búrlivé a že nájdeme spoločnú reč,“ uzavrel Šimko celé zasadnutie.

Zdroj: MsZ   Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár