Vláda po zasadnutí v Kokave rozdá pre okres Poltár milión eur

KOKAVA NAD RIMAVICOU – Sumu viac ako milión eur rozdelí vláda SR samosprávam a ďalším subjektom v okrese Poltár. Kabinet o tom rozhodol na svojom výjazdovom rokovaní v Kokave nad Rimavicou.

Z uvedenej sumy viac ako milión eur pôjde najvyššia suma do Kokavy nad Rimavicou. Čiastka 95 000 eur je určená na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, ďalších 45 000 eur na vybudovanie bezbariérového prístupu a výťahov v budove zdravotníckeho strediska a obecného úradu.

Vláda prispeje sumou 5000 eur aj miestnej rímskokatolíckej farnosti na prestavbu farského úradu. Občianske združenie priaznivcov športu a kultúry dostane 4000 eur na organizáciu Festivalu Kokava 2019 a folklórny súbor (FS) Kokavan 1000 eur na obstaranie materiálno-technického vybavenia a organizáciu kultúrno-spoločenského podujatia – náklady spojené s organizáciou 50. výročia vzniku FS.

Mesto Poltár môže rátať s dotáciou 50 000 eur na rekonštrukciu materských škôl na Sklárskej a Kanadskej ulici. Spojená škola Poltár dostane 10 000 eur na obstaranie technicko-materiálneho vybavenia a cirkevný zbor ECAV 15 000 eur na opravu fasády budovy. Rovnako 15 000 eur dostane aj rímskokatolícka cirkev na rekonštrukciu kostola.

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári má odklepnutú sumu 9000 eur na rekonštrukciu kancelárskych priestorov a Muay Thai Poltár Carnage Club 12 000 eur na nákup strojov a pomôcok na cvičenie. Ďalších 1500 eur dostane tenisový klub Eso Poltár na obstaranie materiálno-technického vybavenia.

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany môže rátať s 2500 eurami na nákup časomiery, okresný organizácia Jednoty dôchodcov Poltár 1500 eur na zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia Október – úcta k starším a náklady spojené s návštevou kultúrnych pamiatok na Slovensku. Napokon, okresná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov bude podporená sumou 1500 eur na náklady spojené s návštevou pietnych hrobov padlých hrdinov na Slovensku.

Z ostatných obcí stojí za zmienku 105 000 eur na rekonštrukciu kultúrneho domu v Málinci, 73 000 na výstavbu multifunkčného ihriska v Uhorskom či 70 000 eur na rekonštrukciu základnej školy v Kalinove.

Celkovo vláda rozdelí uvedený milión eur pre 43 obcí a subjektov. Ich kompletný rozpis nájdete v dlhej tabuľke na konci článku.

Vláda ešte okresu odklepla aj ďalších 110 000 eur, nad rámec pôvodného milióna. Z toho 60 000 eur dostane mesto Poltár na rekonštrukciu komunikácií a výstavu kanalizácie k budúcej kompostárni. Zvyšných 50 000 eur príde do Kokavy na rekonštrukciu vnútorných priestorov obecného úradu.

Niektorí obyvatelia si premiéra v Kokave fotili, iní protestovali na podporu poltárskej primátorky

Celkovo kabinet podporí 43 obcí a subjektov. Ich kompletný rozpis nájdete v dlhej tabuľke na konci článku.

Nové pracovné miesta i nižšia nezamestnanosť

Predstavitelia vlády na rokovaní vyzdvihli úspechy pri vytváraní nových pracovných miest a znižovaní nezamestnanosti. „Naším hlavným cieľom, keď sme prijímali akčný plán pre okres Poltár, bolo vytvoriť do roku 2020 celkovo 750 nových pracovných miest. S potešením môžem konštatovať, že už k 30. júnu 2019, aj s podporou regionálneho príspevku z akčného plánu a európskych fondov, bolo vytvorených 501 miest,“ konkretizoval predseda vlády Peter Pellegrini.

Zároveň spomenul, že v okrese došlo v sledovanom období k zníženiu evidovanej miery nezamestnanosti z 20,9 na 9,5 percenta. Avizoval tiež odstránenie ruín starej sklárne v Utekáči, čo bude financovať štát a Európska únia. Podľa Pellegriniho sa tým vytvorí priestor na vznik hnedého priemyselného parku a príchod investorov.

Vláda chce investičným stimulom v Poltárskom okrese podporiť i jedinú fungujúcu skláreň v Katarínskej Hute. Jej majitelia mienia preinvestovať do novej technológie zhruba dva milióny eur, investičná pomoc by podľa premiéra mohla byť ďalších 600 000 až 800 000 eur.

Prišla i primátorka Poltára

Na rokovanie napokon pozvali aj primátorku Poltára Martinu Brisudovú, ktorá pôvodne nebola medzi prizvanými hosťami. „Vážení občania, na základe telefonického pozvania podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pána Richarda Rašiho som v tejto chvíli (vo večerných hodinách) bola pozvaná na zajtrajšie výjazdové rokovanie Vlády SR do Kokavy nad Rimavicou. Za pozvanie ďakujem,“ uviedla primátorka na Facebooku v pondelok o 22:38.

P.č.

IČO

Názov príjemcu

Účel dotácie

Dotácia v €

1.

00315991

obec Breznička

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

40 000

2.

00316008

obec Cinobaňa

Rekonštrukcia kultúrneho domu a kuchynky v kultúrnom dome

50 000

3.

00316032

obec České Brezovo

Rekonštrukcia obecnej spoločenskej budovy, súpisné číslo 30

35 000

4.

00649112

obec Ďubákovo

Rekonštrukcia kultúrneho domu a úprava okolia kultúrneho domu

10 000

5.

00648604

obec Hradište

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

50 000

6.

00318787

obec Hrnčiarska Ves

Obstaranie elektronického zabezpečovacieho systému ochrany majetku a obyvateľov obce

10 000

7.

00318795

obec Hrnčiarske Zalužany

Rekonštrukcia domu smútku

40 000

8.

00316121

obec Kalinovo

Rekonštrukcia základnej školy – budova č. 2 – druhá etapa

70 000

9.

00316130

obec Kokava nad Rimavicou

Vybudovanie bezpbariérového prístupu a výťahov v budove zdravotného strediska a obecného úradu

45 000

10.

00316130

obec Kokava nad Rimavicou

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

95 000

11.

00648591

obec Krná

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

25 000

12.

00316211

obec Málinec

Rekonštrukcia kultúrneho domu

105 000

13.

00316237

obec Mládzovo

Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu

38 000

14.

00316288

obec Ozdín

Rekonštrukcia obecnej spoločenskej budovy, súpisné číslo 105

35 000

15.

00316342

mesto Poltár

Rekonštrukcia materskej školy na ul. Sklárskej

25 000

16.

00316342

mesto Poltár

Rekonštrukcia materskej školy na ul. Kanadská

25 000

17.

00648612

obec Rovňany

Rekonštrukcia kultúrneho domu

48 000

18.

00649627

obec Selce

Rekonštrukcia obecného úradu

5 000

19.

00649635

obec Sušany

Obstaranie vnútorného vybavenia kultúrneho domu

5 000

20.

00316440

obec Šoltýska

Rekonštrukcia obecnej studne a úprava okolia

10 000

21.

00316504

obec Uhorské

Výstavba multifunkčného ihriska, parcely č. 219/5, 219/4

73 000

22.

17067430

obec Utekáč

Rekonštrukcia obecnej budovy, súpisné číslo 848/52

50 000

23.

00316521

obec Veľká Ves

Rekonštrukcia domu smútku

10 000

24.

31923402

obec Zlatno

Rekonštrukcia urnového domu, parc. č. 1680/6

10 000

25.

42195462

Spojená škola Poltár

Obstaranie materiálno-technického vybavenia – nákup sadzača zemiakov, lisu na slamu, plošiny na nakladanie slamy, zberača a nakladača kameňov

10 000

26.

31919596

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kokava nad Rimavicou

Prestavba rímskokatolíckeho farského úradu, parcelné číslo 978

5 000

27.

31932983

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Poltár

Generálna oprava fasády, súpisné číslo 46/485

15 000

28.

31932606

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Uhorské

Rekonštrukcia organu, súpisné číslo 145

3 000

29.

31094821

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár

Rekonštrukcia interiéru a exteriéru kostola, súpisné číslo 713/123

15 000

30.

37890778

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári – Regionálna rozvojová agentúra

Rekonštrukcia kancelárskych priestorov

9 000

31.

37950771

Občianske združenie Z NAŠICH SRDIEČOK

Organizačno-technické zabezpečenie – náklady súvisiace s vydaním a prezentáciou CD, nákup krojov a krojových doplnkov, nákup doplnkov k hudobným nástrojom

4 000

32.

42300843

MUAY THAI POLTÁR „CARNAGE CLUB“

Obstaranie materiálno-technického vybavenia – nákup strojov a pomôcok na cvičenie

12 000

33.

52108058

Detský folklórny súbor Hrnčiarik

Obstaranie materiálno-technického vybavenia – nákup krojov a doplnkov

1 000

34.

50321081

HRNČIARKA Hrnčiarske Zalužany

Obstaranie materiálno-technického vybavenia – nákup handsetovej bezdrôtovej mikrofónovej sady, krojov a doplnkov

1 000

35.

50943839

Tenisový klub – Eso Poltár

Obstaranie materiálno-technického vybavenia – obstaranie antuky, sietí, pletiva, rozhodcovskej veže, pomôcok na tréning a náradia na úpravu tenisového areálu

1 500

36.

00415693

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany

Nákup časomiery pre územnú organizáciu Poltár

2 500

37.

50001892

Občianske združenie priaznivcov športu a kultúry

Organizácia Festivalu Kokava 2019

4 000

38.

42193303

Občianske združenie Cinobančan

Obstaranie materiálno-technického vybavenia – obstaranie propagačných materiálov, nákup videoprojektora

1 500

39.

37829360

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA „SLOVAN“ HRNČIARSKE ZALUŽANY

Nákup športovej výbavy

1 000

40.

37829076

Folklórny súbor KOKAVAN – združenie

Obstaranie materiálno-technického vybavenia a organizácia kultúrno-spoločenského podujatia – náklady spojené s organizáciou 50teho výročia vzniku Folklórneho súboru Kokavan

1 000

41.

45027242

SKALKA

Zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia – náklady spojené s účinkovaním Ľudovej hudby Makovci – nákup krojov, krojových doplnkov, doplnkov k hudobným nástrojom

1 500

42.

00897019-603

Jednota dôchodcov na Slovensku – Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Poltár

Účelová dotácia pre okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku na zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia Október – úcta k starším a náklady spojené s návštevou kultúrnych pamiatok na Slovensku

1 500

43.

00177431

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Účelová dotácia pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poltári na zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia – náklady spojené s návštevou pietnych hrobov padlých hrdinov na Slovensku

1 500

Zdroj: zasadnutie vlády, vlada.gov.sk  Foto: Sobotnik.sk

2 Replies to “Vláda po zasadnutí v Kokave rozdá pre okres Poltár milión eur”

  1. Pingback: Okres Poltár má dlhodobo najmenej pracovných ponúk v SR

  2. Pingback: UTEKÁČ: Najnovšia kniha o histórii obce patrí jej srdcu, sklárni

Pridaj komentár