R. SOBOTA: Poslanci hovorili o dotáciách, zmene rozpočtu i kontrolách

poslanciRIMAVSKÁ SOBOTA – Na svojom septembrovom zasadnutí sa zišli poslanci mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Šlo už o 19. tohtoročné zasadnutie a dôležitými témami boli napríklad správa Národného kontrolného úradu (NKÚ) aj s prijatými opatreniami, dotácie na šport a kultúru či zmena rozpočtu.

V úvode poslanec Roman Vaľo upozornil na otvorený list, ktorým skupina poslancov primátora Jozefa Šimka vyzvala na spoluprácu. Zároveň mu ho aj odovzdal. „Tento list poznám, je to návrh na uzavretie paktu o neútočení. Odpoviem vám na to po dnešnom zastupiteľstve,“ uviedol Šimko.

Primátor zvonil zvoncom

Pred prvým hlasovaním však ešte zarezonovalo upozornenie primátora na nesúlad nového rokovacieho poriadku s možnosťami mesta. „Technika, ktorú momentálne máme, neumožňuje predsedajúcemu riadiť schôdzu tak, ako to požadujete vy. Musíme investovať pár tisíc eur, aby sme ju kúpili,“ ozrejmil Šimko, podľa ktorého je navyše neštandardné, že predsedajúci má vypnutý mikrofón.

Nedostatky aktuálneho systému objasnil Slavomír Sirotiak z referátu informatiky Mestského úradu (MsÚ) Rimavská Sobota. Podľa neho napríklad primátor nemá myš, ktorou by sa prihlásil do diskusie. Nový systém by podľa neho stál okolo 16 000 eur.

Šimko následne avizoval, že kým nový systém nekúpia, nebude sa do diskusie hlásiť slovne, ale zazvoní klasickým ručným zvoncom, čo hneď aj priamo demonštroval. „Ten zvonček si nechajte a raz zazvoníte, keď rozprávke bude koniec,“ reagoval na to poslanec Ján Jurkemík a zároveň sa opýtal, či je nový systém „šimkorezistentný“ a či zvládne osobné útoky. „Človek, ktorý bije svojho vlastného otca, o slušnosti mi nemôže hovoriť,“ tvrdo odpovedal primátor.

Našťastie, počas zasadnutia už Šimko zvonček nepoužíval.

V Mestskej záhrade môže byť streetworkoutové ihrisko

Ďalším z podstatným bodov bola prezentácia Dušana Matušku z firmy Octago Corporation, ktorý poslancov informoval o možnostiach výstavby vonkajšieho, tzv. streetworkoutového ihriska v Mestskej záhrade za tenisovým kurtom.

V diskusii sa poslanci a primátor pýtali na podrobnosti projektu i jeho finančnú náročnosť. Napokon sa dohodli na zaslaní vizualizácie a parametrov ihriska s tým, že by sa vecou zaoberali na ďalšou zasadnutí. Podľa primátora by na tento účel mohli vynaložiť okolo 31 000 eur.

Následne poslanec Jurkemík upozornil, že tejto investícii by mala predchádzať architektonická súťaž. „Každý máme na to svoj názor, ale ja som si nie istý, či je to najdôležitejšia vec v meste,“ odpovedal primátor.

Športové kluby a kultúrne subjekty dostanú dotácie

Poslanci rozdelili aj dotácie športovým klubom a kultúrnym subjektom na 2. polrok 2019. „Mesto v tomto roku poskytuje na šport a kultúru dokopy viac ako 735 000 eur,“ zrátal výdavky na tieto účely primátor. Kompletný prehľad dotácií za spomínaný polrok je v tabuľkách:

Por. číslo

Názov

Názov projektu

IČO

Požadovaná suma

Komisiou navrhovaná suma

1

ATUNIVERSUM

Seminár JU-JUTSU

42 001 480

300,00

300,00

2

TJ Mladosť-RELAX, stolný tenis

Šport- stolný tenis, účasť na súťažiach

00 692 841

1 500,00

1500,00

3

Model klub Rimavská Sobota

MS lodných modelárov v sekcii NS a M

45 019 185

1 000,00

400,00

4

Rodičovské združenie pri Centre voľného času RELAX Rimavská Sobota

Materiálno technické vybavenie mažoretkového súboru Estrella

173196170665

1 500,00

500,00

5

Modelár OZ

Finančné a technické zabezpečenie športovej sezóny v roku 2019

52 485 781

5 000,00

400,00

6

Lukostrelecký klub Bašta – Bástya Íjász Klub

Finančné a technické zabezpečenie športovej sezóny v roku 2019

42 188 083

6 000,00

500,00

7

VVŠ, Rimavská Sobota, Vzdelanie, Výchova, Šport

Športové dni

50 285 319

1 000,00

244,00

8

 HKM R. Sobota

20 000

Por.

č.

Názov subjektu

Názov projektu

Požadovaná

suma

Komisiou navrhovaná suma

1.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Zabezpečenie činnosti ZO č. 32 ÚNSS R.Sobota

270

270

2.

OZ Príroda pre deti

Tvorivé dielne a spoznávanie prírody

1 500

400

3.

Miestny odbor Matice slovenskej Rimavská Sobota

Materiálno-technické zabezpečenie na kultúrne podujatia

1 700

500

4.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Sobota

Oprava fasády evanjelického kostola v Rimavskej Sobote – II.etapa

10 000

10 000

5.

Klub starých skautov

Dopravné náklady

600

0

6.

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Spomienka k výročiu narodenia a úmrtia Jána Ušiaka, veliteľa J. Žižku

2 500

2 500

7.

artRis, Rimavská Sobota

Oddychová zóna s prírodným ihriskom v Oáze

3 000

0

8.

OZ Ženský inštitút tvorivosti

Ženský inštitút tvorivosti – šiesty ročník

2 200

600

9.

Občianske združenie TompArt

Spolu nám je fajn – Ukážme si svoje umenie z oblasti keramiky a hudby a naučme to deťom“

1891,94

800

10.

Folklórna skupina Lieščina

Spolu spomíname“ – folklórne popoludnie

1 000

400

11.

Letavy

Letavy 2019

4 000

2 000

12.

Združenie priateľov Folklórneho súboru Háj

FS Háj v Kostarike

4 150

2 000

13.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Rimavská Sobota

Výmena vonkajších okien na farskom úrade

3 000

2 250

14.

Knižnica Mateja Hrebendu

Akvizícia knižničného fondu

3 000

0

Štvrtá zmena rozpočtu

Súčasťou rokovania bola už štvrtá zmena rozpočtu mesta na tento rok. Podľa vedúceho ekonomického odboru MsÚ Miroslava Bielaka reflektuje hlavne niektoré zmeny v školskej oblasti, napríklad tzv. „obedy zadarmo“. Celkovo sa podľa Bielaka príjmy v tejto oblasti navýšia o takmer 255 000 eur, ale rovnaká suma sa premietne aj do výdavkov.

V rámci zmeny rozpočtu sa zakúpi i nová traktorová kosačka pre Technické služby mesta, ktorou sa budú kosiť tiež ihriská na štadióne. Celkové príjmy rozpočtu mesta na tento rok sú vo výške okolo 19,3 milióna eur. Prebytok rozpočtu klesol zo 4000 eur na 80 eur.

Siahodlhý bod o kontrolách a odklon od témy

V ďalšom bode informoval hlavný kontrolór mesta Mikuláš Csirmaz o svojej aktuálnej kontrolnej činnosti. V reakcii poslanec Vaľo upozornil na niektoré nesplnené úlohy uložené MsÚ. Napríklad, že mu chýba vypracovaný generel dopravy v meste, plán verejných obstarávaní či pasportizácia komunikácií.

Nepovažujem to za potrebnú vec, toto riešiť. Mňa vaša pasportizácia, vaše urbanistické štúdie nezaujímajú. Samé kecy, kecy, kecy,“ odpovedal mu primátor. Slovný pingpong o splnených či nesplnených úlohách a zastavení rozvoja v tomto duchu pokračoval medzi Šimkom a poslancami ešte viac ako hodinu.

Za spomenutie z tohto slovného vodopádu stojí zmienka primátora, že v jesenných mesiacoch tohto roka bude na námestí pred poštou osadených 20 nových lavičiek a vysadené stromy.

Až po takmer dvoch hodinách upozornila poslankyňa Eva Bornayová, že preberajú stále bod o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a poslanci teda výrazne odbehli od témy. „Obracajú sa na mňa občania, ktorí sú znechutení a nebaví ich pozerať zasadnutia MsZ. Nie som prvýkrát poslankyňa, ale takéto ‚teátro‘ tu ešte nebolo. Správajme sa dôstojne a venujme sa problematike ako pomôcť mestu. Prestaňme s osobnými útokmi,“ apelovala poslankyňa.

Kontrola NKÚ a zmeny v komisii i prideľovaní dotácií

V ďalšom bode vedúci ekonomického odboru Bielak informoval o kontrole NKÚ, ktorá sa týkala dotácií z rozpočtu mesta a stavu a vývoju dlhu mesta. Spomenul, že úrad našiel dve väčšie pochybenia. Prvou bola záloha na dotáciu volejbalovému klubu, druhá nesprávne vyúčtovanie dotácie MŠK.

NKÚ ďalej deklaroval, že dlh mesta nikdy nestúpol nad zákonných 60 percent a nenastali tak podmienky na zavedenie nútenej správy. Zo zistení NKÚ nehrozia mestu žiadne sankcie, primátor zároveň prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Hneď na to odsúhlasili poslanci dve zmeny v komisii sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky. Keďže Radovan Kováč sa v nej vzdal členstva pre osobné dôvody a Zoltán Danyi pre predčasný odchod do dôchodku, nahradili ich Elena Martinovičová a Ľuba Poláková.

Následne poslanec a predseda komisie mládeže a športu Tibor Figei prezentoval niektoré zmeny pri prideľovaní dotácií športovým klubom. Zmenou je, že finančné prostriedky môžu byť poskytnuté maximálne do výšky, v akej ich klub žiadal (niekedy to po prepočtoch vychádzalo viac). Ďalšie zmeny sa týkali napríklad vyhodnocovania súťaží, čo má tiež vplyv na prideľovanie dotácií.

V tomto volebnom období sa stalo už tradíciou, že program rokovania poslanci nestihnú prebrať a výnimkou nebolo ani toto. Poslanci sa tak opäť stretnú 1. októbra na pokračovaní zasadnutia.

Zdroj: MsZ Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár