R. SOBOTA: Psí útulok nebude, v bytovke na Českej je dlh 90 000 eur

poslanciRIMAVSKÁ SOBOTA – Rimavskosobotskí mestskí poslanci pokračovali v prerušenom zasadnutí z 24. septembra 2019. V programe im zostalo pár dôležitých bodov, napríklad určenie školských obvodov či riešenie situácie v problémovej bytovke na Českej ulici, kde vznikol obrovský dlh na nájomnom.

Zasadnutie otvoril viceprimátor Ladislav Rigó, keďže primátor Jozef Šimko bol odcestovaný (prišiel neskôr). Ako prvý prerokovali zástupcovia občanov návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 71/2004 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta a jeho mestských častí.

Dôvodom na tento krok bola požiadavka obcí Tomášovce a Rimavská Seč na zriadenie spoločného školského obvodu v R. Sobote. Do mesta by tak dochádzali tí žiaci 1. až 9. ročníka, ktorí sa chcú vzdelávať na ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským.

Takéto návrhy občas prichádzajú a majú určitú logiku – získame niekoľko žiakov do škôl v meste, ale zároveň to súvisí aj s oslabením slovenských škôl na juhu okresu,“ podotkol poslanec Jaroslav Bagačka. Po krátkej rozprave poslanci návrh schválili.

Školy sú naplnené na polovicu, na Dúžavskej ceste až na 83 percent

Nasledovala informatívna správa o naplnenosti základných a materských škôl (ZŠ a MŠ) v meste, ktorú predniesla Karin Kochanová, poverená vedením odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu (MsÚ) Rimavská Sobota. „K 15. septembru 2019 je v MŠ celkovo 655 detí, čo je oproti predchádzajúcemu roku zníženie o sedem detí. V ZŠ je dokopy 2019 žiakov, čo predstavuje zvýšenie počtu o 12 detí,“ konkretizovala Kochanová.

Ako reagoval poslanec Roman Vaľo, celková kapacita rimavskosobotských ZŠ je 4096 žiakov, ale zapísaných je len 2010 detí. „To znamená, že sme na 50-percentnej naplnenosti,“ poznamenal poslanec. „V prípade MŠ je kapacita 722 detí a celkový reálny počet je okolo 670. Tam už teda atakujeme maximálne stavy naplnenosti,“ dodal.

Podľa slov poslanca Bagačku je v meste skutočne problém s naplnenosťou. „ZŠ Daxnera 49 % naplnenosť, Dobšinského 38 %, Hostinského 63 % – tam žiaci pribúdajú aj z vidieckeho prostredia; M. Tompu 43 %, Dúžavská cesta 83 %,“ vymenoval Bagačka.

Poslanci správu napokon zobrali na vedomie a poverili MsÚ do novembrového zasadnutia vypracovaním analýzy vývoja obsadenosti škôl výhľadovo až do školského roku 2025/2026.

Problémy na Českej má vyriešiť nové VZN, dlh je obrovský

V rýchlom slede schválili poslanci ešte plán práce výborov mestských častí a hneď prešli na najhorúcejší bod, ktorý sa týka tzv. geta na Českej. Teda bytovky, v ktorej je časť obyvateľov neprispôsobivá a obťažuje obyvateľov okolia.

Informatívnu správu o stave bytov v tejto lokalite predniesol výkonný riaditeľ Mestskej bytovej správy (MsBS) Zoltán Koós. „Ku koncu augusta máme dlh na Českej vyše 90 000 eur,“ podotkol s tým, že suma je pohyblivá, keďže mesto dlhy vymáha. Celkovo je dlh na nájomných bytoch MsBS v celom meste od roku 2001 vo výške viac ako 111 000. Česká ulica teda tvorí veľkú väčšinu týchto dlhov.

Viceprimátor Ladislav Rigó v tejto súvislosti informoval, že sa zmenili kritériá a pri uzatváraní či predlžovaní nájomných zmlúv obyvatelia budú musieť vopred zaplatiť šesťmesačné nájomné. „Viacerí boli u mňa, že s tým majú problém a majú strach, že budú deložovaní,“ povedal Rigó. Ako odpovedal poslanec Jaroslav Matzenauer, ak si obyvatelia načas plnia povinnosti, zmluva im bude obnovená.

Poslanec Roman Vaľo hneď nato pripomenul, že mesto za bytovku na Českej ešte spláca úver, pritom je ju potrebné po niektorých nájomníkoch opravovať. Navyše, už sa dostáva do stavu, že bude potrebovať komplexnú rekonštrukciu. Situáciu by podľa neho malo vyriešiť nové VZN o prideľovaní nájomných bytov, ktoré má vypracovať MsÚ.

Poslanec Štefan Baláž sa opýtal, koľko prípadov dalo mesto na súd a aký objem dlhov sa vymáha. „Jednoduchá odpoveď – všetky,“ odpovedal Koós. Problémom však v tomto prípade je podľa neho inštitút osobného bankrotu, ktorý dlžníkovi umožňuje ľahko zbaviť sa takýchto dlhov a zastaviť exekúciu „My potom ešte máme povinnosť zaplatiť exekútorovi jeho trovy,“ doplnil Koós.

Poslanec Ivan Hazucha pripomenul, že mesto musí udržať formu nájomných bytov v tejto bytovke ešte sedem rokov a do budúcnosti bude problém dostať do nej riadne platiacich a slušných ľudí. „Zrejme mesto bude musieť siahnuť do vrecka a urobiť rekonštrukciu,“ uviedol Hazucha a opýtal sa Koósa, či sa opravy budú dať robiť aj za súčasného obývania bytovky.

Najprv by odtiaľ mali odísť neplatiaci. Je to veľmi zdĺhavý proces. Ak všetko ide v poriadku, po roku ho môžeme deložovať a byt opraviť,“ objasnil Koós. Ako dodal, na bytovke už boli vymenené strešné okná, menšie opravy potrebuje strecha. V dezolátnom stave je podľa neho linoleum schodiska a zdevastované sú výťahy. „Celý bytový dom sa dá zrepasovať ‚za pochodu‘, s tým, že tam budú bývať nájomníci,“ avizoval Koós.

Na základe návrhu spomínaného VZN o prideľovaní nájomných bytov v nich bude mesto vykonávať pravidelné kontroly aspoň raz za šesť mesiacov. „Kontroly sa zamerajú na stav bytu a počet ľudí, ktorí ho obývajú,“ prečítal Rigó z návrhu uznesenia. Podotkol však tiež, že ide o otvorený problém, keďže mnohí ľudia, ktorých našli v minulosti v bytoch, sa vyhovárali, že sú len na návšteve.

Problém podľa neho bude aj s už spomínanou šesťmesačnou platbou nájomného vopred. „Ale na druhej strane, v minulosti sme mali štvormesačnú a keď im priháralo, vedeli si to pozbierať,“ poznamenal viceprimátor s tým, že ľudia z bytovky sú veľmi vystrašení a každý deň k nemu chodia traja až štyria.

Pamätná tabuľa 17. novembra 1989

V bode Rôzne poslanec Bagačka upozornil na blížiace sa tridsiate výročie 17. novembra 1989 a súvisiacu pamätnú tabuľu, ktorá má byť v meste osadená na budove bývalej tabakovej továrne na Tržnom námestí. Bude na nej trojjazyčný text (slovenčina, maďarčina a angličtina) s pripomienkou tejto udalosti.

Podľa prednostu MsÚ Štefana Szántóa však poslanci text na tabuľu dodali neskoro a nie je isté, či nájdu niekoho, kto tabuľu vyhotoví počas jedného mesiaca.

Mesto chce chodník na Dúžavskú cestu

V ďalšom bode vedúca ekonomického odboru MsÚ Eva Muráriková predstavila investičný zámer, na ktorý chce mesto získať nenávratný finančný príspevok z eurofondov. „Projekt sa zaoberá rekonštrukciou existujúcich chodníkov a rieši dobudovanie nových spolu s vybudovaním nového verejného osvetlenia v rámci sociálnej mobility a integrácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít,“ priblížila.

Ide konkrétne o výstavbu chodníka od rómskeho sídliska Dúžavská cesta popri komunikácii smerom do mesta. Na tento nový chodník má nadväzovať vybúranie časti existujúceho chodníka na Hostinského ulici a výstavba ďalšej časti nového chodníka na tej istej ulici.

Celková dĺžka rekonštruovanej časti chodníka, kde dôjde len k zmene asfaltového krytu za zámkovú dlažbu, je 510 metrov. Dĺžka rekonštruovanej časti, kde dochádza k vybúraniu pôvodného a výstavbe nového, je 850 metrov. Dĺžka novej časti je 980 metrov,“ konkretizovala Muráriková.

Celkové náklady projektu sú viac ako 628 000 eur, z toho spolufinancovanie mesta je okolo 31 000 eur.

Podľa poslanca Michala Demetera je dobrou správou, že v R. Sobote sa konečne rozbieha čerpanie eurofondov. „Budeme držať palce, aby to prešlo a aby takýchto projektov bolo čo najviac,“ uviedol.

Útulok pre psy nebude

V rámci bodu Rôzne poslanci ešte poverili MsÚ vypracovaním smernice o verejnom obstarávaní a TSM spísaním správy o príjmoch a výdajoch v rekreačnej oblasti Kurinec za letnú sezónu 2019. Pre porovnanie chcú do správy zahrnúť aj predchádzajúce roky. Schválili tiež zásady participatívneho rozpočtu a ich zapracovanie do VZN č. 142/2017. Ide vlastne o rôzne menšie občianske projekty, na ktoré môžu obyvatelia získať peniaze od mesta.

Následne prednosta MsÚ informoval, že občianske združenie (OZ) Šťastné labky Fiľakovo už nemá záujem postaviť útulok v Rimavskej Sobote a príslušná zmluva sa na základe ich žiadosti už ukončila. Zmenu zámeru odôvodňuje OZ zdravotnými dôvodmi. Prednosta tiež povedal, že polícia v Revúcej začala trestné stíhanie poslanca Jána Jurkemika pre prečin ohovárania na základe trestného oznámenia.

V interpeláciách poslanci tlmočili podnety občanov na zlý stav „hojdacieho“ mosta na sídlisku Rimava či strechy kultúrneho domu v Mojíne, cez ktorú zateká a spadla tam časť stropu. Upozornili tiež, že do budovy internátu na Školskej chodia deti a niektorí občania tam vyvážajú smeti.

Studená voda v plavárni či chátrajúci internát

Ďalšia interpelácia sa týkala vody v krytej plavárni. Rodičia niektorých detí, ktoré tam absolvujú plavecký výcvik, sa sťažovali, že je príliš studená a deti sú potom choré.

V závere si vzal slovo primátor, ktorý reagoval na niektoré interpelácie. Spomenul hlavne internát, kde už podľa neho mohla prebiehať výstavba nájomných bytov. „Takto bude ďalšie roky hniť,“ zdôraznil Šimko.

Úplne na koniec vyzval poslanca Vaľa na dialóg pred kamerami TV LocAll v súvislosti s článkom v periodiku Rimaviny. „O desať minút vás čakám v redakcii. Rozoberme každý jeden bod chlapsky, aby občania vedeli, čo je skutočná pravda,“ apeloval primátor.

Dohodnime si termín diskusie, nezávislého moderátora, všetky televízie a potom môžeme,“ reagoval poslanec Michal Demeter.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár