Miestne akčné skupiny v okrese R. Sobota budú mať nízkouhlíkové energetické stratégie

Miestne akčné skupiny Malohont, Cerovina, Malý Gemer a Južný Gemer a mesto Tisovec, ktoré tvoria takmer celý okres Rimavská Sobota, budú mať vlastné nízkouhlíkové energetické stratégie. Reagujú tým na postupujúci rozvrat klimatického systému, ktorého regionálne dôsledky sú čoraz očividnejšie.

Prostriedky na vypracovanie nízkouhlíkových stratégií získala nezisková organizácia Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota z operačného programu Kvalita životného prostredia financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Všetky práce vykoná miestny odborný tím, ktorý neskôr bude samosprávam pomáhať pri realizácii stanovených cieľov a pri príprave konkrétnych zámerov. Metodickú podporu mu poskytne združenie Priatelia Zeme-CEPA vďaka podpore z operačného programu Efektívna verejná správa financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Aj v tomto okrese sa rastúca globálna teplota atmosféry prejavuje v stúpajúcej intenzite a frekvencii extrémnych poveternostných javov. Na jednej strane sa množia prívalové dažde a povodne, na strane druhej rastie sa predlžujú obdobia mimoriadneho sucha a rastie počet rekordne horúcich dní a nocí. Pôda sa vysušuje, hladiny podzemnej vody klesajú, čas prechodu medzi letom a zimou sa skracuje a v lesoch sa plošne šíria škodcovia. Meniaca sa klíma postupne ohrozuje rozvoj a v regiónoch spôsobuje citeľné ekonomické škody.

Narastá koncentrácia oxidu uhličitého

Jednou z hlavných príčin dramatickej zmeny klímy je dlhodobý prudký rast koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére, spôsobený masívnym spaľovaním fosílnych energetických zdrojov – uhlia, ropy a zemného plynu. Kľúčoví aktéri regionálneho rozvoja v okrese preto vytvorili rimavskosobotské partnerstvo, ktoré aktívne podporí prípravu nízkouhlíkových stratégií. V nich sa vyhodnotí celková súčasná energetická potreba vo všetkých hodnotených územiach a možnosti úspor energie najmä v budovách, verejnom osvetlení a doprave. Vypočíta sa aj energetický potenciál obnoviteľných zdrojov.

Stratégie budú akousi „cestovnou mapou“, ktorá určí, ako sa dá postupne a na všetkých úrovniach znižovať spotreba tepla, elektriny a pohonných hmôt a zároveň lokálne zvyšovať výroba energie z dostupných obnoviteľných zdrojov tak, aby sa neohrozila ich reprodukčná schopnosť a prirodzené limity životného prostredia. Okres a samosprávy tak získajú návod na to, ako zvyšovať vlastnú energetickú sebestačnosť a súčasne obmedzovať únik peňazí z lokálnej úrovne za dovoz čoraz drahších fosílnych palív a energie. Príklady z okolitých krajín svedčia o tom, že regióny, ktoré sa vydali touto cestou, výrazne stabilizovali lokálnu ekonomiku a sú lepšie pripravené čeliť očakávaným globálnym ekonomickým ťažkostiam.

Zdroj: Peter Slovák, Centrum udržateľnej energetiky R. Sobota, Foto: ilustračné, Pixabay.com

Pridaj komentár