R. SOBOTA: V roku 2020 nebudú vyššie dane, poslanci neschválili ani rozpočet

RIMAVSKÁ SOBOTA – Rozpočet mesta na budúci rok 2020 bol hlavným bodom pondelkového (16. 12.) zasadnutia mestských poslancov v Rimavskej Sobote. Na programe však mali aj viacero všeobecne záväzných nariadení (VZN) mesta – napríklad aj o zvyšovaní daní a poplatkov za odpady.

Na začiatku schôdze nebolo na prvýkrát prítomných dosť poslancov, z celkovo 21 sa ich zaprezentovalo iba deväť. „Je smutné, že máme preberať také dôležité veci, ako VZN o daniach a poplatkoch či rozpočet mesta, a páni poslanci a poslankyne neprídu,“ skonštatoval na margo počtu poslancov primátor Jozef Šimko. O približne 20 minút pri opakovanej prezentácii však už bolo prítomných 11 zástupcov občanov, čo je tesná nadpolovičná väčšina, a rokovanie sa mohlo začať.

Na návrh poslanca a predsedu klubu Odvážme sa zrýchliť Romana Vaľa sa upravoval program zasadnutia. Niektoré body sa presúvali a pribudol bod, v ktorom vystúpil obyvateľ obce Marcel Laczko. Naopak, vypustil sa bod, v ktorom mal p. Bartusek informovať o projekte na záchranu pracovných miest vo firme Botex. „Dnes sme od neho dostali oznámenie, že sa nezúčastní zasadnutia, pretože ešte nemá hotový projekt, ktorý údajne ráta až s 900 pracovnými miestami,“ informoval prednosta mestského úradu Štefan Szántó.

Vyššie miestne dane i poplatky za odpad nebudú

Prvým riadnym bodom tak bol návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. „Uvedeným návrhom navrhujeme zvýšiť dane z nehnuteľností v priemere o 20 percent. Okrem toho základnú sadzu pri komunálnom odpade zvýšiť z 20 na 24,90 eura a pre podnikateľov o 20 percent,“ konkretizoval vedúci ekonomického odboru mestského úradu (MsÚ) Miroslav Bielak.

Pri odpade mal byť podľa neho dôvodom tohto zvyšovania nárast zákonných poplatkov za uloženie odpadu na skládkach, ako aj zvýšenie nákladov na mzdy a pohonné hmoty v Technických službách mesta. U nehnuteľností je to nový zákon, pre ktorý síce dochádza v samosprávach k zvýšeniu príjmov z podielových daní, ale zároveň sa zvýši nezdaniteľná časť pre obyvateľov. Ako ďalší dôvod uviedol nárast platov vo verejnej správe. „S odvodmi to znamená sumu až milión eur,“ objasnil Bielak.

Ostatnými dôvodmi sú zavedenie rekreačných poukazov či nárast cien energií. „Aby sme dosiahli vyššie príjmy mesta, z uvedeného dôvodu sme navrhli 20-percentné navýšenie. Myslím si, že oproti iným mestám, kde je aj 200-percentné navýšenie, to nie je veľa,“ podotkol vedúci ekonomického odboru.

Podľa primátora je však otázne, či je skutočne nutné zaťažiť takýmto zvýšením občanov a či to v prípade niektorých miest a ich razantných zvýšení poplatkov nesúvisí s blížiacimi sa voľbami. „Ja som pánovi ekonómovi povedal, nech mi spracuje taký materiál, ktorý bude vyhovovať občanom, ale aj tomu, že mesto ekonomicky neskrachuje,“ objasnil Šimko.

Zamyslel sa tiež, či je férové, aby pri počte 11 prítomných poslancov prípadne o takejto veci rozhodlo len šesť z nich. Podotkol tiež, že zhruba 15 percent ľudí v meste neplatí mestu poplatky za odpad čo situáciu samosprávy sťažuje.

Je to navýšenie únosné, občania to budú vedieť zaplatiť,“ podotkol na margo 20-percentného zvýšenia poslanec Baláž, podľa ktorého v iných mestách došlo k oveľa vyšším, až nelogickým zvýšeniam týchto poplatkov.

Nečakaný vývoj

Celý vývoj ohľadom zvyšovania miestnych daní a poplatkov však mal nakoniec nečakaný zvrat. Po vybičovaní emócií, ktoré nastalo v ďalšej časti rokovania (reč je o ňom v ďalšej časti článku) primátor nečakane oznámil, že príslušné uznesenie nepodpíše. Mesto tak nemôže rátať s 250 000 eurami navyše z dane z nehnuteľností, 120 000 eurami za komunálny odpad a 15 000 z dane za ubytovanie.

„Zaťažovať s finančnými prostriedkami občanov mesta nebudete na úkor vašej zlej ekonomickej politiky, páni poslanci. Vážení občania, teraz vám čestne prehlasujem, ani o cent sa nebude zvyšovať daň pre občanov a poplatky za smeti,“ avizoval Šimko.

Ako pokračoval, prijmú rázne úsporné opatrenia a zabezpečia rozvoj aj bez uznesenia poslancov. „Nepodpíšem VZN a budeme na daniach tak ako v roku 2019, nikomu sa zvyšovať nebudú. Nájdeme prostriedky, úsporné opatrenia, nedotkneme sa ani jedného zamestnanca,“ uviedol primátor, podľa ktorého dokážu zostaviť rozpočet aj bez navyšovania daní pre občanov mesta. „Možnože budeme jediné mesto na Slovensku, ktoré nebude zvyšovať dane,“ dodal.

Na jeho slová reagoval Vaľo, podľa ktorého ide o vrchol alibizmu. „Chcete sa dostať do Národnej rady a to je pre vás dôležitejšie ako mesto,“ povedal primátorovi.

Poplatky za sociálne služby sa tiež nebudú zvyšovať

Ďalší bod sa týkal VZN o sociálnych službách a úhradách za ne, ktoré poslanci mali na programe už dvakrát a naposledy voči nemu protestoval prokurátor. Šlo napríklad o to, že návrh VZN ukladal klientom v nocľahárni odpratávať sneh pred budovou. „Môžem občanov ubezpečiť, že tento návrh nijako nenavyšuje poplatky za služby,“ informoval poslanec Štefan Baláž.

Pri tomto bode poslanec Vaľo spomenul aj drevené erby mesta, ktoré boli položené na poslaneckých laviciach. „Je to ručná práca, ktorú vyrobil občan nášho mesta Pavol Pivka a ako pozornosť ju odovzdávame poslancom a vedeniu mesta,“ povedal Vaľo.

Zmenené VZN o prideľovaní dotácií

Tretie VZN, ktorým sa poslanci zaoberali, sa týkalo rozdeľovania dotácií mesta právnickým a fyzickým osobám „Hlavný dôvod jeho zmeny je, že Najvyšší kontrolný úrad vykonal kontrolu a mesto na jej základe prijalo opatrenia na odstránenie nedostatkov,“ objasnil Bielak. Jednou z konkrétnych zmien je napríklad to, že aj MŠK musí dostať dotáciu na základe zmluvy.

Poslancovi Balážovi sa v návrhu nepáčilo, že každý z 35 športových klubov bude musieť predložiť podrobnú správu o činnosti, čo podľa neho budú haldy materiálu. „Bojujeme proti byrokracii, ale tá je tu v plnej nahote,“ poznamenal.

Podľa primátora bol predložený materiál bludný, keďže body, na základe ktorých sa určuje výška dotácie, sa v ňom klubom prideľujú napríklad za účasť na olympijských či paraolympijských hrách, na ktorých podľa neho minimálne 20 rokov z R. Soboty nikto nebol. Podotkol tiež, že ďalšie body môže získať klub za účasť na majstrovstvách sveta, čo sa však týka poslanca Tibora Figeiho. „On si našil takéto VZN, aby si sám nahrabal finančné prostriedky, aby sme mu dali na letenku 13 000 eur,“ zdôraznil primátor.

Zdegradovali ste viac ako polročnú prácu celej komisie,“ odpovedal mu Vaľo s tým, že ide o absolútne bludy, ktoré sa primátorovi hodia do predvolebnej kampane. Chcel ešte spomenúť isté koeficienty, ktoré menia hodnotenie, ale myšlienku nedokončil, keďže ho prerušoval primátor. Neskôr ešte Vaľo dodal, že doteraz bol pri prideľovaní dotácií antisystém a nový návrh to mení.

Podmienky sú zrozumiteľné

Aj podľa poslanca Jaroslava Matzenauera primátor nehovoril pravdu a treba sa pozrieť aj na to, koľko detí klub vychováva. „Dobre vám padlo, pán primátor, keď T. Figei doniesol medailu z MS a fotili ste sa s ním,“ povedal Matzenauer. Podľa poslanca Ivana Hazuchu sú podmienky VZN jasne a zrozumiteľne vypracované. „Určite nie je p. Figei tak nízko intelektuálne, aby ich ušil na vlastnú mieru,“ zdôraznil Hazucha.

Napokon sa na návrh poslanca Jozefa Tótha zmenil termín podávania žiadostí na 31. 12. predchádzajúceho roka a vypustil sa tak druhý termín, ktorým bol 31. 7. Následne na návrh poslanca Zoltána Cziprusza vypustili z návrhu možnosť poskytnutia dotácií na kultúrne pamiatky, pamätihodnosti a cirkevné objekty. Takto pozmenené VZN poslanci schválili.

Súkromné školy dostanú menej

Ďalšie v poradí bolo VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl. Na základe návrhu poslanca Vaľa v ňom znížili dotáciu pre školy, ktorých zriaďovateľom nie je mesto, na 90 % namiesto pôvodných 100 % sumy na žiaka, ktorú na tento účel samospráve posiela štát.Viacerí poslanci s týmto krokom súhlasili a podotkli, že mesto by malo podporovať hlavne vlastné zariadenia. Spomínaný rozdiel pôjde na kapitálové výdavky mestských škôl.

Podľa primátora by však v prípade neexistencie súkromných škôl museli ísť deti, ktoré ich navštevujú, do mestských škôl, kde by na ne šlo 100 percent príspevku, takže návrh na 90 % nepovažuje za férový. Poslanci však návrh schválili.

Rozpočet na rok 2020 neschválený

Jednoznačne najdôležitejším bodom bolo schvaľovanie rozpočtu na budúci rok. „Podľa tohto návrhu bude mesto v roku 2020 hospodáriť s prebytkom 174 575 eur,“ konkretizoval na úvod Bielak.
Hneď na to predložil obsiahly pozmeňovací návrh Roman Vaľo. „Podľa nášho názoru bol predložený pôvodný návrh mesta nastavený viac-menej len na výplaty, kúrenie a svietenie, preto sme sa rozhodli urobiť pár korektúr,“ vysvetlil Vaľo.

Konkrétne malo ísť o zníženie výdavkov na Dni mesta, Gemerský jarmok, administratívne činnosti MsÚ či na platy jeho zamestnancov. Tie mali ísť podľa pôvodného návrhu rozpočtu hlavne v oblasti osobných príplatkov výraznejšie nad rámec toho, čo samospráve ukladá zákon. „Vážime si prácu zamestnancov MsÚ, ale musíme sa správať zodpovedne,“ konštatoval Vaľo.

Naopak, viac financií malo ísť podľa poslaneckého návrhu na obnovu základných škôl a škôlok, menej zase na správu futbalového i zimného štadióna či kolkárne. V tomto poslednom prípade by sa mali znížiť i mzdové náklady zamestnaním dôchodcu namiesto súčasného správcu Attilu Rábelyho. Zmien bolo celkovo niekoľko desiatok a týkali sa viacerých oblastí rozpočtu.

Stiahnutý rozpočet

Podľa primátora však pozmeňujúci materiál dostalo vedenie mesta len dnes ráno a preto sa k nemu nevie zodpovedne vyjadriť. „Na to by bol potrebný ekonóm – vševed,“ konštatoval Šimko. Na niektoré riziká nového návrhu upozornil aj hlavný kontrolór mesta Mikuláš Csirmaz.

Primátor zároveň upozornil, že ak by sa rozpočet schválil vo forme navrhovanej poslancami, mal by na výber len z troch alternatív: nevyplatiť počas roka zamestnancom MsÚ žiadne odmeny, znížiť osobné ohodnotenie pracovníkov, alebo prepustiť šesť až sedem zamestnancov. Málo financií podľa neho dali poslanci aj MŠK, pričom dodal, za taký objem financií sa tretia liga hrať nedá. „Zničíte rimavskosobotský futbal, ak toto uznesenie prijmete,“ zdôraznil Šimko, podľa ktorého pôjde aj o mládežnícky futbal. Výhrady mal však k mnohým ďalším navrhovaným zmenám.

Dlhá, takmer dvojhodinová diskusia k rozpočtu sa potom, tak ako zvyčajne, zvrtla na staré známe témy – brzdenie rozvoja mesta, výstavba, transparentnosť, verejné obstarávania, pasportizácia, atď.

Nakoniec predkladateľ M. Bielak na pokyn primátora tento bod stiahol z rokovania. Keďže šlo o posledné tohtoročné zasadnutie MsZ, znamená to, že R. Sobota začne budúci rok v rozpočtovom provizóriu.

Protest proti nacistom

V ďalšom bode vystúpil občan mesta Marcel Laczko, ktorý prečítal výzvu obyvateľom. „Rimavská Sobota je domovom občanov rôznych národností, etník i vierovyznaní. Žijeme tu spoločne v pokoji, rešpektujúc jazykovú, kultúrnu i náboženskú rôznorodosť. S rozhorčením preto sledujeme, že primátor nášho mesta zneužíva svoju pozíciu, ktorú získal vo voľbách ako nezávislý kandidát. Ako primátor sa vyjadruje na politických akciách strany, ktorej predstavitelia a členovia popierajú charakter SNP, šíria rasistické a nacionalistické názory, za ktoré boli niektorí z nich aj právoplatne odsúdení,“ uviedol Laczko.

Uvedenou iniciatívou preto podľa neho vyjadrujú nespokojnosť s aktivitami primátora, ktoré by podľa nich mohli byť mylne vnímané ako názor občanov mesta. „Preto ho vyzývame, aby sa vyjadroval len sám za seba a nie v našom mene,“ dodal Laczko. Počas jeho prejavu niektorí občania držali v rukách transparenty s nápisom Stop nacistom. K výzve sa pridala aj časť poslancov, napríklad Vaľo, Bagačka či Matzenauer.

Primátor v reakcii uviedol, že transparent Stop nacizmu vyjadruje aj jeho názor. Zdôraznil, že kotlebovci v posledných voľbách získali 210 000 hlasov a ide podľa neho o demokratickú parlamentnú stranu. Upozornil tiež, že dlhé roky nevynechal ani jedno kladenie vencov k pamätníku padlým vojakov v II. svetovej vojne a opýtal sa protestujúcich, ktorí z nich sa toho aktu niekedy zúčastnili. „Ani jedného z vás chlapcov som tam nevidel. Poďte teraz v piatok na kladenie vencov a uvidíme, kto je fašista,“ vyzval Šimko.

Šimko v protiútoku

Primátor následne vo svojom dlhšom príhovore prešiel aj do protiútoku a argumentoval, že Andrej Kiska, za ktorého stranu Za ľudí J. Matzenauer kandiduje, je daňový podvodník. „Nech boh chráni SR, že by 29. februára táto banda zvíťazila vo voľbách, títo slniečkari, tak je koniec so Slovenskom,“ zvýšil hlas Šimko.

Neskôr sa k slovu dostal poslanec Jozef Tóth, podľa ktorého by sa tieto politické témy nemali prinášať na zasadnutie MsZ. „Príde sem sedem alebo osem chlapov, ktorí neviem aký kredit majú hovoriť za občanov R. Soboty. Keby ich tu bolo aspoň sto,“ podotkol Tóth s tým, že na zasadnutiach MsZ by sa mali riešiť problémy mesta a nie politika.

Na záver vystúpil ešte Vaľo, ktorý spomenul petíciu proti poslaneckému klubu Odvážme sa zrýchliť. Povedal, že na základe slobodného prístupu k informáciám požiadal mesto o kópiu podpisových hárkov, nedali mu ich však z dôvodu, že ich nemajú. Vyzval preto predsedu petičného výboru Attilu Rábelyho, aby mu ich poskytol. „Pre mňa je dovtedy táto petícia absolútne nedôveryhodná,“ doplnil.

Rokovanie takmer do deviatej večer

Poslanci napokon hlasovali pred 19:30 o ukončení rokovania, ale väčšina bola za pokračovanie. Nasledoval teda ďalší bod, majetkoprávne otázky a ostatné, menej dôležité body. Za zmienku z nich stojí len poznámka poslanca Bagačku k analýze obsadenosti škôl na ďalšie roky. Ako povedal, znižuje sa priemerný počet žiakov v triedach na 16-17, pritom z ekonomického hľadiska by ich malo byť najmenej okolo 24. V meste je podľa neho veľa ZŠ a celkovo ide o problém, pri ktorom chýba snaha o riešenie.

Poslanci tiež odsúhlasili zrušenie silvestrovského ohňostroja a ušetrené peniaze spolu s prostriedkami z iných zdrojov pošlú na pomoc mestu Prešov v súvislosti s bytovkou, v ktorej vybuchol plyn. Dovedna by malo ísť o 5000 eur. Podľa poslanca Vaľa prispeje jednou mesačnou odmenou aj poslanecký klub odvážne sa zrýchliť.

V Interpeláciách ešte Vaľo požiadal o zverejňovanie informácií o zosnulých občanoch na stránke mesta, keďže nie všetci majú možnosť pozrieť si parte vo výkladoch, kde je vystavané. Primátor odvetil, že nie je proti, ale nie všetci pozostalí s takýmto zverejňovaním súhlasia, preto sa ich treba vopred opýtať.

Poslanec Jurkemík tlmočil žiadosť cyklistov, aby bol možný vjazd na Hlavné námestie na bicykli, čo dnes nie je možné. Primátor potom informoval, že sedačky v zimnom štadióne by mali byť osadené po skončení hokejovej sezóny v marci, nové osvetlenie by však malo byť hotové do konca roka.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár