LUČENEC: Vodnú nádrž Ľadovo čaká rozsiahla rekonštrukcia

LUČENEC – Vodná nádrž Ľadovo pri Lučenci prejde tohto roku rozsiahlou rekonštrukciou. Ako informuje samospráva Lučenca v tlačovej správe, s jej vypúšťaním sa začne ihneď ako to dovolí počasie.

Podľa primátorky Lučenca Alexandry Pivkovej má mesto s danou lokalitou ďalšie plány, a preto je rada, že Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) tento rok pristúpi k rekonštrukcii vodného diela, aby následne mesto mohlo ešte viac rozvíjať danú lokalitu pre domácich aj návštevníkov.

„Podmienky na rekreáciu na Ľadove už vytvorené máme. Sú tam športoviská, detská zóna, vodné prvky, bufet, hygienické zázemie, ale zároveň v spolupráci so SVP chceme vytvoriť podmienky aj na kúpanie v čo najčistejšej vode,“ doplnila primátorka.

Po vypustení sa má v nádrži realizovať rekonštrukcia združeného funkčného objektu z dôvodu jeho poškodenia. Betónová konštrukcia združeného funkčného objektu vykazuje v súčasnosti značné deštrukcie, ktoré  nie je možné sanovať bežnou opravou. Na základe uvedeného vyplynula požiadavka na prebudovanie celého združeného funkčného objektu.

Dve fázy projektu

Realizácia rekonštrukcie vodnej stavby Ľadovo je delená na dva stavebné objekty. V prvom rade to je príprava staveniska, ktorá zahŕňa odstránenie nánosov, vybudovanie prístupovej komunikácie, dočasné odstránenie hrádze v úseku cca 54 metrov, odstránenie jestvujúceho združeného funkčného objektu a vybudovanie obtoku na prevedenie vody počas výstavby.

V druhej fáze bude postavený nový združený funkčný objekt , ktorý pozostáva z vybudovania nového bezpečnostného priepadu, dnovej výpuste, odtokovej štôlne a vývaru.

Samotné práce by mali trvať približne 12 mesiacov a celá suma bude hradená zo štátneho rozpočtu. V zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo by stavba mala byť zrealizovaná v sume 1 360 743 eur. Realizácia výlovu rýb bude prebiehať po rozmrznutí vodnej plochy.

Vodné dielo Ľadovo je v prevádzke už 54 rokov a slúži na transformáciu povodňovej vlny, vyrovnávanie prietokov pod nádržou a športové rybárstvo.

Zdroj a foto: tlačová správa mesta Lučenec