ZŠ Dobšinského zverejnila možnosti, ako zapísať deti do prvého ročníka

RIMAVSKÁ SOBOTA – Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote zverejnila na svojej webovej stránke možnosti, ako zapísať deti do prvého ročníka. Zápis bude prebiehať od 15. – 24. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

Dieťa, ktoré chce začať navštevovať ZŠ, musí splniť nasledovné kritériá: musí dovŕšiť 6 rokov do 31. 8. 2020 a musí mať trvalé bydlisko na území SR. Zákonný zástupca môže následne zapísať dieťa do školy až tromi spôsobmi:

Elektronickou formou, ktorý vyplní na tejto adrese. Škola dodáva, že je potrebné vyplniť všetky potrebné kolónky a v sekcii jazyk si zvoliť anglický/nemecký/ruský.

Formou stiahnutia si zápisného lístka TURodič je povinný vyplniť pravdivé údaje o dieťati z rodného listu dieťaťa a platného občianskeho preukazu rodiča. „Vyplnený zápisný lístok zašle zákonný zástupca na mailovú adresu: zastupkyna.1st@zspdobsinskeho.eu.sk resp. na vyššie uvedenú adresu školy poštou,“ píše sa na stránke.

Osobne 15. 4. 2020 od 9:00 – 11:00 alebo 16. 4. 2020 od 14:30 – 16:30. “ Ak vláda SR nenariadi zákaz vychádzania fyzickým osobám,  zákonný zástupca bude môcť zápisný lístok vyplniť fyzicky v priestoroch školy za podmienok dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, hygienické rukavice a vlastné písacie potreby),“ uvádza sa ďalej na webe školy.

Informácie o škole

Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote funguje už od roku 1978. Svojim žiakom ponúka potrebné vzdelanie a už od svojho začiatku sa zameriava hlavne na výučbu cudzích jazykov. V budúcom školskom roku ponúkne budúcim študentom výber z troch jazykov: anglický, ruský a nemecký. Škola rovnako podporuje aj rozvoj v oblasti digitálnych technológii.

„ZŠ si z rôznych ponúk vyberá a vypracúva projekty rôzneho zamerania – spolupráca s inými školami v zahraničí, protidrogové programy, projekty v rámci Európskej únie, projekty na skvalitnenie výchovného a vzdelávacieho procesu, materiálno-technického zabezpečenia a pod,“ uvádza sa na oficiálnej stránke mesta Rimavská Sobota s tým, že škola rovnako ponúka deťom aj rôzne záujmové krúžky a školský klub detí v poobedňajších hodinách.

Týždenný učebný plán pre žiakov 1. ročníka podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu

Žiaci prvého ročníka absolvujú za jeden týždeň 22 vyučovacích hodín v týchto oblastiach (Slovenský jazyk a literatúra – 9 hodín, Cudzí jazyk – 2 hodiny, Matematika – 4 hodiny, Prvouka – 1 hodina, Etická výchova/Náboženská výchova – 1 hodina, Výtvarná výchova – 2 hodiny, Hudobná výchova – 1 hodina, Telesná výchova – 2 hodiny)

Foto: Facebooková stránka školy

Pridaj komentár