R. SOBOTA: Do hlasovania o participatívny rozpočet sa zapojilo 9 projektov

poslanci

RIMAVSKÁ SOBOTA: Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili na jednom z posledných zasadnutí MsZ prerorezdelenie sumy 20-tisíc eur pre projekty, ktoré sa do hlasovania zapojili. O ich podpore rozhodnú obyvatelia mesta hlasovaním od 1. do 15. júla v podateľni Mestského úradu (MÚ).

„Ide o prvý pilotný ročník participatívneho rozpočtu a sami sme nečakali taký veľký záujem občanov podať si projekt. Radi by sme z mestského rozpočtu podporili šikovných Soboťanov, aby si mohli s podporou mesta zrealizovať drobné projekty a skrášliť si svoje okolie, alebo priniesť občanom niečo nové a zaujímavé. Podmienky splnilo až 9 projektov o ktorých môžu následne občania hlasovať,“ povedal pre Sobotnik.sk poslanec MsZ za Odvážme sa zrýchliť Michal Demeter. Ako ďalej doplnil, občania budú rozhodovať svojimi hlasmi o poradí projektov, vďaka čomu im bude prerozdelená finančná čiastka. „Harmonogram pre pandémiu koronavírusu síce nestihneme podľa pôvodného plánu, ale každopádne si myslíme, že tieto projekty sú dobrá myšlienka a aj napriek veľkým výpadkom v mestskom rozpočte stojí za to ju zachovať,“ ozrejmil.

Obnova fasády na Dome kultúry Dúžava

Projekt na rekonštrukciu fasády na Dome kultúry v mestskej časti Dúžava navrhla dvoja Miloš Lesko a Elena Kureková. Ich hlavným zámerom je zhodnotiť majetok mestskej časti. Okrem fasády by sa mala uskutočniť aj obnova podhľadov na Dome kultúry. Celková suma, ktorú žiadajú na rozsiahlu rekonštrukciu je 3 000 eur a všetky peniaze žiadajú z rozpočtu. Ako ďalej doplnili, na realizácii projektu by pomáhali aj dobrovoľníci z mestskej časti Dúžava.

Jedine hudba je svetový jazyk a netreba ju prekladať

Druhým projektom, ktorý sa do hlasovania zapojí je z tvorby Rímskokatolíckej cirkvi farnosťou v Rimavskej Sobote. „Rímskokatolícky kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote je miestom, kde v sakrálnom priestore interiéru má svoje miesto výtvarné umenie, ale taktiež hudba kráľovského nástroja organu, ktorý koncertný nástroj rímskokatolícka farnosť Rimavská Sobota vlastní. Je v našom záujme ponúknuť širokej verejnosti započúvať sa do diel významných i nepoznaných autorov takejto hudby,“ uviedla farnosť vo svojom návrhu.

Ich finančné náklady na tento projekt sú 3 550 eur, no z participatívneho rozpočtu žiadajú 3-tisíc. Peniaze by mali poputovať na organový koncert, sláčikové kvarteto, orchester konzervatória a ďalší organový koncert. „Našim zámerom je vzbudiť v ľuďoch povedomie hodnoty hudby a sakrálneho priestoru. Chceme vytvoriť lásku mladej generácie k duchovným hodnotám ale aj rešpekt pre hodnotou Národnej kultúrnej pamiatky, ktorú dala postaviť cisárovná Mária Terézia,“ uviedla farnosť s tým, že ich cieľovou skupinou sú veriaci farnosti, obyvatelia mesta, turisti či široká verejnosť.

Prednášky nielen pre rodičov

Cieľom tohto projektu je rozšíriť vedomosti o rodičovskom správaní a rozprávať sa o problémoch, ktoré verejnosť v tejto téme trápia. O koordináciu projektu by sa mala starať dobrovoľnícka organizácia Úsmev ako dar a uskutočniť by sa malo celkovo osem takýchto prednášok v priestoroch coworkingového centra Kruháč.

„Pobočka organizácie Úsmev ako dar v Rimavskej Sobote popri svojej bežnej činnosti v minulom roku úspešne zrealizovala 5 prednášok s odborníkmi pre širokú verejnosť na témy ako hovoriť s deťmi o sexe, ako motivovať deti k učeniu, zvládanie konfliktov, špecifiká výchovy rómskych detí,“ napísali dobrovoľníci. Celkovo od mesta žiadajú 1960 eur na lektorné a prenajatie priestorov v coworkingovom centre. Vstup by bol na všetky prednášky bezplatný a ich cieľovou skupinou sú rodičia, starí rodičia či pedagogickí zamestnanci.

Revitalizácia detského ihriska na ul. A. Markuša

Štvrtým projektom je návrh na revitalizáciu detského ihriska na ul. A. Markuša. Jeho navrhovateľmi sú Peter Ehn a Peter Baláž. „Projekt má slúžiť na obnovenie detského ihriska ktoré bolo v minulosti zrušené. Nakoľko v danej lokalite pribudlo mnoho mladých rodín s deťmi, ich požiadavka bola vybudovať v blízkosti ihrisko. Toto ihrisko by malo obsahovať multifunkčnú detskú preliezku, pieskovisko, futbalové bránky, lavičky a úprava terénu,“ napísali navrhovatelia. Z grantu žiadajú celkovo 3-tisíc eur altánok, osvetlenie, futbalové brány či oplotenie.

Ich zámerom je budovanie komunitnej infraštruktúry a podpora aktivít na zlepšenie sociálnych väzieb medzi občanmi. „Pri realizácii ihriska bude poskytnutá ako finančná tak aj dobrovoľnícka podpora obyvateľmi. Dobrovoľnícka činnosť bude spočívať v úprave terénu, montáž a osadenie jednotlivých častí ihriska,“ doplnili.

Športové hry Zoltána Pálkovácsa

FBC Slovan Rimavská Sobota predložil svoj návrh na organizovanie športových hier Zoltána Pálkovácsa. „Jedným z účelov je spomienka na Zoltána Pálkovácsa, rodáka z Rimavskej Soboty, ktorý je len druhým (po Jozefovi Palatinusovi) a zatiaľ posledným olympionikom, ktorého odchovali miestne športové kluby. Hry sa uskutočnia v netradičných športových disciplínach a okrem preukázania športovej všestrannosti pri nich ide o zábavu a propagáciu zdravého životného štýlu,“ konkretizoval navrhovateľ Jozef Alušík.

Z grantu žiadajú finančnú podporu vo výške 1750 eur na občerstvenie, propagáciu podujatia, pomôcky pre zabezpečenie podujatia a na ocenenia družstiev. „Projekt by sa mal realizovať na námestí oproti Slovenskej pošty a následne by sme sa spoločne presunuli na cintorín k hrobu Zoltána Pálkovácsa,“ dodal.

Komunitná záhrada v Rimavskej Sobote

Jedným z ďalších projektov je vytvorenie komunitnej záhrady v Rimavskej Soboty. Navrhovateľom projektu je občianske združenie ArtRIS, ktorého predsedom je Róbert Rácz. „Aktivisti klubu v rámci projektu vybudujú komunitnú záhradu vo Vinici, ktorá poskytne trvaloudržateľný spoločný priestor občanom mesta a premení nevyužívaný priestor na záhradu plnú života. Spájanie komunít umožní silnejšie vnímať zmysel a potrebu upevňovania medziľudských vzťahov,“ uviedol.

Finančná podpora z participatívneho rozpočtu by mala byť 3-tisíc eur dokopy na drevenú terasu s prístreškom, drevené lavice a stoly, pomocný materiál a náradie, detské hojdačky, zeleň na výsadbu, záhradkárske náradie a na materiál na úpravu terénu. Cieľovou skupinou pre združenie by mali byť žiaci materských a základných škôl, mladé rodiny s deťmi, mamičky na materskej dovolenke s deťmi, aktívni seniori a občania mesta.

Rozhýbme deti a mládež

Združenie rodičov Základnej školy Š. M. Daxnera navrhlo v participatívnom rozpočte projekt, ktorého podstatou je zapojenie rodičov a žiakov školy do revitalizácie ihriska a zakúpenie moderných a certifikovaných hracích prvkov na školský dvor. „Revitalizáciou ihriska a vybudovaním moderného a bezpečného športoviska zabezpečíme dllhodobý prospech pre deti, mládež a verejnosť k pohybu na čerstvom vzduchu,“ uviedli v návrhu.

Finančná podpora, ktorú škola žiada z grantu je 3-tisíc eur na certifikované športové a hracie prvky, materiál na rekonštrukciu drevených lavičiek a hracích prvkov na ihrisku a exteriérový smetný kôš. „Zrevitalizované ihrisko prispeje k zveľadeniu verejného priestoru v našom meste a tým bude prínosom pre všetkých obyvateľov, ktorí môžu tento priestor kedykoľvek využívať,“ doplnili,

Podpora rozvoja komunitných a voľnočasových aktivít dokončením a sfunkčnením volejbalového/viacúčelového ihriska v mestskej časti Sobôtka

Predposledným návrhom, ktorý predložilo občianske združenie Nová Sobôtka je dokončenie volejbalového alebo viacúčelového ihriska v ich mestskej časti. „Účelom projektu je rozvoj komunitných a voľnočasových aktivít obyvateľov mestskej časti Sobôtka a najbližšieho okolia dobudovaním volejbalového/viacúčelového ihriska, ktoré môže slúžiť jednak na rekreačný šport, ale aj na organizovanie rôznych tréningov a súťaží,“ uviedli dobrovoľníci združenia vo svojom návrhu.

Občianske združenie žiada z grantu sumu 3-tisíc eur na piesok ako povrch ihriska, fóliu pod piesok, obrubníky a ostatný stavebný materiál a práce. „Dobudovaním voljebalového/viacúčelového ihriska zveľadíme verejné priestranstvo v mestskej časti Sobôtka, ktoré je momentálne v stave rozpracovanom,“ doplnili.

Verejná zeleň – mestská časť Vyšná Pokoradz

Posledným návrhom, ktorý sa schválil na participatívny rozpočet je z dielne Radovana Slocíka, ktorý chce zrevitalizovať verejnú zeleň vo Vyšnej Pokoradzi Ako ďalej uviedol, chcú obnoviť zeleň v parku, kde je aj pamätník SNP. „Na aktuálne prázdnych trávnatých plochách navrhujeme vysadiť dva kusy vzrastlých stromov tak, aby pôsobili esteticky a funkčne,“ predniesol s tým, že chcú vyrúbať zbytočné dreviny a nahradiť ich novými.

Celková suma na tento projekt je 3529 eur a z grantu žiadajú celých 3-tisíc eur. Finančná podpora by mala smerovať na zeleň v okolí detského ihriska a pamätníka SNP, park vo Vyšnej Pokoradzi a neživý materiál. „Zámerom projektu je skultúrniť verejné prostredie pre obyvateľov mestskej časti. Koncepcia výsadby plánovaná záhradným architektom prinesie hodnotné a fungujúce verejné priestranstvo pre všetkých obyvateľov všetkých vekových kategórii,“ doplnil na záver.

Pridaj komentár