R. SOBOTA: Poslanci hovorili o novom pivovare i náraste trestných činov

RIMAVSKÁ SOBOTA – Rimavskosobotskí mestskí poslanci pokračovali v zasadnutí, ktoré neskončili 26. mája 2020. V programe im zostala ešte vyše polovica bodov, ktoré sa týkali škôl, bezpečnosti v meste a nárastu trestných činov, sobášiacich poslancov v maďarčine, problémom s hlukom na Českej, ale odznela aj informácia o odvážnom investičnom zámere so stovkami nových pracovných miest.

Rokovanie otvoril viceprimátor Ladislav Rigó, ktorý informoval, že primátor Jozef Šimko príde pre pracovnú zaneprázdnenosť neskôr. Napokon sa však až do konca zasadnutia nedostavil a celý čas ho viedol viceprimátor.

VZN o školách

Ako prvé poslanci preberali zmeny dvoch všeobecno-záväzných nariadení (VZN) mesta, ktoré sa týkali školstva. Prvé bolo VZN č. 147/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Ako vysvetlila vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu (MsÚ) Rimavská Sobota Karina Kochanová, počas mimoriadnej situácie pre nový koronavírus bolo prerušené vyučovanie v školách. V súvislosti s tým však podľa nej školský zákon neurčuje podmienky neuhrádzania uvedených príspevkov v takomto čase, avšak je v kompetencii zriaďovateľa, či a v akej miere situáciu zohľadní a platenie príspevkov na daný čas odpustí.

Preto navrhujeme novelizovať toto VZN doplnením osobitného ustanovenia, v zmysle ktorého sa ruší príspevková povinnosť počas prerušeného vyučovania v školách na dobu trvania mimoriadnej situácie, na dobu trvania núdzového stavu, alebo výnimočného stavu,“ ozrejmila Kochanová, podľa ktorej to spôsobí výpadok v príjmoch mesta mesačne takmer 57 000 eur. Poslanci VZN bez problémov schválili, poslanec Jaroslav Bagačka ešte pripomenul, že samospráva možno ušetrí na energiách či znížených platoch učiteľov počas koronakrízy.

V prípade druhého VZN šlo o výšku príspevku na deti v súkromných a cirkevných školách, ktorý im platí mesto. Keďže podľa tohtoročného rozpočtu im samospráva bude platiť len 88 percent z výšky príspevku na dieťa v škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, bolo toto VZN potrebné s rozpočtom zosúladiť.

Poslanec Jaroslav Bagačka na margo VZN podotkol, že podobné neštátne zariadenia vznikajú vo veľkom počte a mesto nemá dostatočný prehľad o použití finančných prostriedkov, ktoré im poskytuje. Navrhol preto ich kontrolu zaradiť do budúcoročného plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta. Poslanci po krátkej debate schválili aj toto nariadenie.

Mesto môže dostať 100 000 eur na vzduchotechniku v zimnom štadióne

Ďalším bodom bol návrh zmluvy medzi mestom a Slovenským zväzom ľadového hokeja, na základe ktorej môže R. Sobota dostať už schválenú dotáciu 100 000 eur na obnovu hokejovej infraštruktúry v zimnom štadióne. Mesto o ňu žiadalo ešte v roku 2017 na opravu strechy štadióna, aktuálne by však už mali ísť na vzduchotechniku. Téme sa budeme venovať v samostatnom článku.

Zmena územného plánu

Následne sa radní zaoberali zmenou územného plánu mesta formou doplnkov. Prezentovala ju vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ Eva Muráriková.

Konkrétne by sa mala napríklad rozšíriť lokalita na výstavbu rodinných domov v lokalite Sobôtka medzi existujúcou II. etapou a cestou I/16 (na zasadnutí odznela nesprávna informácia, že ide o cestu I/50, ale to je jej staré označenie, pozn. red.) či zmeniť funkčné využitie pozemkov na priemyselnú výrobu pri rovnakej ceste na Sobôtke.

Ďalej by sa malo realizovať funkčné využitie pozemkov na Kurinci na šport a rekreáciu, či zmeniť využitie územia na Ulici L. Svobodu z funkcie hromadné garáže na zmiešané mestské garáže, ako aj zmeniť využitie ďalšieho územia na tejto ulici z mestskej zelene na parkovisko. Rozširuje sa tiež vidiecke bývanie na neurbanizovaných plochách v lokalite pod Šibeničným vrchom smerom pri výjazde z mesta pri elektrickej rozvodni, a rovnako aj v Dúžave oproti hospodárskemu dvoru.

Na základe pozmeňovacieho návrhu poslanca Romana Vaľa sa k uvedeným veciam pridalo ešte rozšírenie plochy pre priemysel, sklady a výrobu po oboch stranách cesty I/72 medzi Sobôtkou a Kľačanmi, ako aj zapracovanie cyklotrás a trás pre nemotorovú dopravu v rámci mesta i ako spojnice s okolitými sídlami. Pribudlo tiež využitie okolia rieky Rimava v zastavanom území ako atraktívny verejný priestor a miesto oddychu, prechádzok s oddychovými plochami so zeleňou a trasovaním cyklotrasy. Mení sa i využívanie pozemkov vo Vinici z plochy rekreačno-hospodárskej na plochu bývania v rodinných domoch.

„Pevne verím, že týmto rozšírením zatraktívnime, skvalitníme a efektívnejšie nastavíme územný plán a v najbližšej dobe by sme mali pristúpiť aj k jeho aktualizácii, lebo naposledy bola robená v roku 2008, ak ma pamäť neklame, a teraz robíme jeho úpravu len formou zmeny a doplnku,“ podotkol Vaľo.

Stúpol počet trestných činov

Nasledoval bod o činnosti Mestskej polície (MsP) Rimavská Sobota, ktorý predložil náčelník Peter Berecz. MsP má podľa neho 13 príslušníkov a vykonáva nepretržitú 24-hodinovú službu, hlavne z dôvodu zabezpečenia objektov napojených na centrálnu ochranu. Pri MsP funguje aj chránená dielňa, kde piati zdravotne ťažko postihnutí občania dozerajú na záznam kamerového systému a po 16:00 vykonávajú aj funkciu operačného pracovníka.

V súčasnosti máme v prevádzke 47 kamier, z toho 27 otočných a 20 statických. V priebehu celého hodnoteného obdobia bola prevádzaná činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí vykonávali činnosť hlavne na sídlisku Dúžavská cesta. Vlani sme tiež odchytili 76 túlavých psov, z toho 53 skončilo v útulku. Od občanov sme prijali 1114 oznámení a sťažností,“ konkretizoval náčelník niektoré aspekty.

Podľa poslanca Bagačku sa pri študovaní správy objavilo aj niekoľko negatívnych skutočností. „Napríklad počet trestných činov prudko stúpol z 30 na 61. Takisto o 156 prípadov vzrástol počet priestupkov,“ upozornil.

Za prácu sa mestským policajtom poďakovali viceprimátor Rigó a poslanci Štefan Baláž i Jozef Tóth. Podľa neho za nárast priestupkov môže i fakt, že policajti ich neprehliadajú, ale venujú sa im a riešia ich. „Je vidieť, že v meste je väčší poriadok,“ podotkol.

Náčelník na záver spomenul problémy s túlavými psami, keďže posledné tri mesiace ich nemohli dávať do útulku vo Fiľakove. Ten mal problémy tiež, keďže zachránené psíky si väčšinou adoptujú ľudia z Nemecka, Švajčiarska či Rakúska, kam ich teraz nemohli dopravovať pre zatvorené hranice.

Noví členovia VMČ

Bez pripomienok prijali zástupcovia občanov správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení MsZ a prešli k zmene v zložení výborov mestských častí (VMČ), o ktorých informovala vedúca oddelenia vnútorných vecí MsÚ Zuzana Zsírosová.

Konkrétne šlo o doplnenie VMČ Sídlisko Rimava z dôvodu úmrtia Dušana Rybára o náhradníka Igora Goliana. Doplnil sa aj počet členov VMČ vo Vyšnej Pokoradzi, keďže Adrián Durec požiadal o vzdanie sa členstva. Namiesto neho bude novým členom Peter Sojka.

Interpelácie aj o šiestich sobášiacich v maďarčine

Nečakaným problémom sa ukázala otázka sobášiacich na radnici v maďarskom jazyku. „Vzhľadom k tomu, že dlhodobo chýba sobášiaci v maďarskom jazyku a je tu požiadavka na jeho zabezpečenie, navrhujeme za sobášiacich dovoliť poslancov: Zoltán Cziprusz, Tibor Figei, Peter Juhász, Ladislav Rigó Tomáš Sliva a Štefan Tankó,“ konkretizoval Sliva, podľa ktorého takto, keď bude viac sobášiacich poslancov v maďarčine, sa vždy nájde taký, ktorý bude mať čas.

Rigó sa poďakoval za prejavenú dôveru, ale uviedol, že možnosť sobášiť musí odmietnuť, keďže pracovné povinnosti máva aj v sobotu a sobášenie by pre iné vyťaženie mnohokrát nestíhal. „Veľakrát sa stane, že v sobotu a nedeľu sú spoločenské aktivity a zavolajú ma, aby som nejakú súťaž otvoril,“ vysvetlil.

Rovnako delegovanie na sobášiaceho odmietol aj Juhász (jeho vyjadrenie tlmočil Roman Vaľo, keďže on sám musel odísť). Ako podotkol prednostu MsÚ Štefan Szántó, doteraz všetky sobáše v maďarskom jazyku viedol jedine primátor. Spomenul tiež, že podľa neho zo strany poslancov nie je záujem o sobášenie v maďarčine. Tieto jeho slová však viacerí poslanci odmietli, napríklad Tankó, ktorý zdôraznil, že on nič neodmietol.

Zástupcovia občanov napokon poverili výkonom funkcie sobášiacich štyroch poslancov z uvedeného zoznamu, teda všetkých mimo Rigóa a Juhásza.

Problémy na Českej a Sedliackej

V relatívne obsiahlom bode Interpelácie poslanec Matzenauer upozornil na rozkopané železničné priecestie pod Ulicou A. Markuša. Tlmočil sťažnosť miestnych občanov, ktorí pre rekonštrukciu tadiaľ nemôžu prechádzať a požiadali o zabezpečenie mostíka alebo lávky pre peších ponad trať v tejto lokalite. Druhá interpelácia sa týkala rušenia kľudného spolunažívania na Českej a Sedliackej ulici.

Na Českej dochádza k rušeniu nočného kľudu a v poslednej dobe aj cez deň, hlavne cez víkendy, k zvýšenému hluku a zhromažďovaniu sa občanov na parkovisku pred bytovkou, kde vykrikujú, trúbia a z otvorených áut im hrá hudba,“ tlmočil poslanec sťažnosť obyvateľov, ktorí požadujú intenzívnejší dohľad MsP.

Následne poslanec Vaľo požiadal o nájdenie majiteľa vraku na sídlisku Rimava pri práčovni, ktorý tvorí prekážku na parkovacom mieste a jeho súčasti sú postupne rozkrádané. Upozornil tiež na nezabezpečenú studňu na Hlavnom námestí a požiadal osadiť na ňu mrežu. Treťou požiadavkou bolo zabezpečenie poklopov na moste na Jánošíkovej ulici, ktoré sú v havarijnom stave.

Poslanec Ivan Hazucha upozornil na poklesnutý poklop na Veternej ulici 22 a takisto na vrak vozidla na L. Svobodu 13. J. Tóth požiadal o vykosenie cintorína v Tomašovej a kontrolu MsP, keďže sa tam zdržiavajú fetujúci ľudia.

Poďakovanie za vedenie schôdze

V závere sa poslanec Ján Jurkemik poďakoval viceprimátorovi za vedenie rokovania. „Po poslednom zastupiteľstve nám takéto voľnejšie tempo padlo vhod a dokázali ste, že aj v pomalšom tempe sa toho dá veľa stihnúť. Rád by som vyzdvihol vaše kvality vedenia schôdzke, ktoré sú vecné a na zasadnutia pod vaším riadením je akoby zriadené vecné bremeno vecnosti,“ povedal Jurkemík.

V závere ešte hlavný kontrolór informoval o petícii, v ktorej 17 občanov požadovalo premiestnenie testovacej stanice na Covid-19 mimo intravilánu obce. Podľa Csirmaza je však jej umiestnenie pri tunajšej nemocnici v súlade so zákonom a mesto nemá žiadnu právomoc na jej presun.

Dá nový pivovar prácu stovkám ľudí?

V úplnom závere informoval poslanec Baláž o liste, v ktorom je návrh na investičný zámer výstavby pivovaru v Rimavskej Sobote. Ako odpovedal viceprimátor, spolu s primátorom sa už stretli so zástupcom investora, Františkom Kurillom, ktorý chce pivovar budovať postupne na mieste zamýšľaného priemyselného parku (lokalita pri bývalej ZŤSke)

„Máme tam zhruba 9,5 hektára plochy. Pán Kurilla chce vyrábať v prvom rade pivo, potom aj slad a plus nejaké mušty a džúsy,“ konkretizoval viceprimátor, podľa ktorého investor sľubuje v spolupráci s nemeckým partnerom vytvoriť 300 až 500 pracovných miest.

Dodal, že s investorom sú v kontakte necelý rok a zatiaľ sa slovne dohodli, že pripraví projektovú dokumentáciu a následné možnosti sú rôzne, napríklad 20-percentná účasť mesta v podniku. Rigó však tejto alternatíve podľa vlastných slov nie je príliš naklonený. „Najdôležitejší moment je ten, že by zaplatili daň a vytvorili tých 300 až 500 pracovných príležitostí,“ doplnil.

Viceprimátor vyjadril i pochybnosť nad schopnosťou investora dodržať časový plán. „Povedal, že by chcel začať stavať od októbra 2020. Ale kým prejdú všetky papierovačky, predpokladám, že tento termín nestihneme,“ podotkol Rigó.

Ako pokračoval poslanec Vaľo, list od investora berie len ako informatívnu správu, keďže sa z nej dozvedeli len veľmi málo. „Len nejaké predpokladané investičné náklady a určité doby výstavby, ktoré ja hodnotím ako naozaj optimistické. Tohto roku určite nezačnú stavať, lebo sú to veľké stavby a je tam potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Teší nás však záujem o R. Sobotu a možnosť vytvorenia každého pracovného miesta,“ uviedol Vaľo, podľa ktorého však na rozhodnutie budú potrebovať oveľa viac informácií.

Ako v tejto súvislosti informoval portál Opive.sk, architekt F. Kurilla by chcel pivovar stavať aj v Srbsku, v obci Beočin. Preinvestovať tam mieni podľa vlastných slov 40 miliónov eur a zamestnať 300 ľudí.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár