REVÚCA: Nemocnica nesúhlasí so zostavením rebríčka nemocníc, tvrdí, že INEKO zavádza

REVÚCA – Hodnotenie nemocníc, ktorého rebríček zostavil na konci roku 2020 Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zanechal v niektorých ľuďoch a inštitúciách zvláštne dojmy. Problém so zostavením rebríčka má napríklad nemocnica s poliklinikou v Revúcej, ktorá nesúhlasí s viacerými štatistikami, ktoré INEKO vyhodnotilo. My vám prinášame kompletné vyjadrenie nemocnice, ktoré bolo odoslané aj do Inštitútu.

Už minulý rok sme poukázali na zavádzajúce vyhodnotenie niektorých indikátorov, situácia sa opakuje i v tomto roku. Žiaľ, nejde iba o problém viacznačného výkladu definície indikátorov podľa metodického pokynu MZ, ale i o chybné vyhodnotenie  údajov, uverejnených na stránkach INEKO pod hlavičkou –  „ Kde sa liečiť“. V kategórii všeobecných nemocníc sa NsP n.o, Revúca ocitla na 33 mieste z 53 všeobecných nemocníc. 20 všeobecných nemocníc nebolo vôbec hodnotených.

Negatívne vyhodnotenie  nemocnice, ktorého zdôvodnenie nie je v súlade s výsledkami, publikovanými v jednotlivých rubrikách, nemocnicu poškodzuje. Tlačová správa mala veľký ohlas v odbornej i laickej verejnosti, preto sme sa rozhodli rovnakou cestou komentované výsledky zverejniť a poskytnúť vlastné hodnotenie, postavené na základe konkrétnych informácií o postupoch a procesoch, ktoré sa skrývajú za uverejnenými číslami.

INEKO:

  1. Počet sťažností verejnosti na činnosť nemocnice sa výrazne zvýšil.“

Náš komentár:

V skutočnosti na činnosť nemocnice nebola opodstatnená žiadna sťažnosť, čo v rubrike „ Spokojnosť pacientov, sťažnosti a pokuty“. Potvrdzujú nasledovné záznamy:

Počet opodstatnených sťažností na 10 000 hospitalizácií je 0,00;

Suma pokút na 10 000 hospitalizácií je 0 eur;“

„Počet pokút na 10 000 hospitalizácií je 0,00“.

INEKO:

Nemocnica má najhoršie čísla pri indikátoroch kvality úmrtnosť na akútnu cievnu mozgovú príhodu a rehospitalizovanosť“;

Náš komentár:

Pri výpočte úmrtnosti sme už v minulosti upozornili na diskrepanciu dát evidovaných v nemocnici a použitých pri výpočtoch jednotlivých indikátorov a zdôrazňujeme, že viacznačný výklad definície uvedeného indikátora je neprípustný. Úmrtnosť je medzinárodne používaný demografický definovaný indikátor, ktorývyhodnocuje hlavnú príčinu smrti, ktorá sa dokumentuje v Liste o prehliadke mŕtveho. Ak pacient s CMP spadne z postele, utrpí fraktúru krčka femuru a exituje, tak príčinou smrti bola fraktúra krčka femuru a nie CMP.

Úmrtnosť na akútnu cievnu mozgovú príhodu

Z rubriky „Kvalita z hľadiska pacienta“ sme vybrali dosiahnuté hodnoty indikátora v niektorých nemocniciach, ktoré potvrdzujú, že NsP Revúca nemá najhoršie čísla sledovaného indikátora.

INEKO:           NsP Revúca:
2019       úmrtnosť na NCPM

B…….     11,7 %

H…….     10,9 %

L……..     15,2 %

Revúca 14,6 %

R………   10,8 %

S………   9,8 %

Z………    18,6 %

Z našej databázy hospitalizácií sme vybrali všetkých pacientov s CMP

počet      55

zomrelo  7

úmrtnosť             12,5 %

Nami vypočítaná úmrtnosť bola nižšia.

Tab. 1.:Úmrtnosť na CMP v porovnateľných nemocniciach

ALE NAJPODSTATNEJŠIA JE SKUTOČNOSŤ, ŽE SA POROVNÁVAJÚ NEPOROVNATEĽNÉ ÚDAJE Z NEPOROVNATEĽNÝCH PRACOVÍSK S NEPOROVNATEĽNÝMI SÚBORMI PACIENTOV.

V regióne sa dôsledne uplatňuje postup podľa odborného usmernenia vydaného MZ, v rámci ktorého záchranka transportuje pacienta s ischemickou CMP do 4,5 hod na pracovisko, ktoré vykoná trombolýzu (NsP Brezno), do 8 hod na pracovisko, ktoré vykoná trombektómiu (SÚSCH BB). U pacientov s apoplexiou sa urobí urgentné CT, ktoré sa cez PACS pošle na neurochirurgickú kliniku BB, ktorá určí, či je indikovaná neurochirurgická intervencia. NsP Revúca nemá neurologické oddelenie a trombolýzu nevykonáva. Preto do NsP Revúca sú prijatí iba pacienti na konzervatívnu liečbu. Sú to pacienti u  ktorých je prekročený časový limit, kedy trombolýza sa už nedá urobiť, tiež  pacienti, ktorí liečbu odmietnu a pacienti, u ktorých reperfúzna liečba je kontraindikovaná alebo neúspešná. Úmrtnosť na konzervatívnej liečbe je omnoho vyššia, ako pri liečbe reperfúznej. Hodnotená úmrtnosť na akútnu cievnu mozgovú príhodu nedokumentuje zníženú kvalitu ZS v NsP Revúca, ale cielené rozdelenie pacientov podľa typu liečby na 2 pracoviská.

Úmrtnosť nie je dobrým indikátorom kvality, nemá potrebnú výpovednú hodnotu. zameranú na kvalitu ZS u CMP. V súčasnosti sa v liečbe uplatňujú 2 odlišné terapeutické postupy: konzervatívny, ktorý zmierňuje ale neodstraňuje ložisko mozgovej ischémie a trombolýza, kedy rozpustením trombu sa obnoví krvný prietok a ischémia vymizne. Zníženie úmrtnosti pri konzervatívnom postupe neznamená zvýšenú kvalitu, pacient prežije, ale je pripútaný na lôžko, má hemiparézu, fatické poruchy atd. Po odstránení ischemického ložiska trombolýzou sa bezpríznakový pacient vráti do bežného života.

Európske a národné odborné spoločnosti kvalitu liečby posudzujú dosahovaným % úspešnej reperfúznej intervencie. Rovnako na Slovensku sa  vyhodnocujú reperfúzne pracoviská podľa reperfúznej aktivity.

Opakované hospitalizácie

Opakované hospitalizácie sú odrazom legislatívnych a organizačných nedostatkov zdravotníckeho systému a vizitkou zle nastavenej štátnej zdravotnej politiky s absenciou riešení regionálnych problémov.

V NsP Revúca sme urobili rozbor všetkých opakovaných hospitalizácií za rok 2019.

Interné oddelenie

Na internom oddelení sa u 305 pacientov vykázalo 821 hospitalizácií, v priemere 2,7 hospitalizácií/ 1 pac.Graf č. 1 dokumentuje medicínske oblasti, v ktorých sa opakované hospitalizácie realizovali. Revúcke interné oddelenie musí poskytovať ZS i v rozsahu ďalších klinických odborov – v onkologii, pneumologii, infektológii, neurológii, gerontopsychiatrii.

Onkologickí pacienti

Onkologickú liečbu poskytujú onkologické pracoviská, komplikácie musí riešiť spádové interné oddelenie.Opakované hospitalizácie po cyklicky podávanej chemoterapii si vyžiadali ťažké pancytopénie, zlyhania obličiek, septické komplikácie, akútne dyspepsie so zvracaním a hnačkami. Neriešiteľným problémom sú pacienti v terminálnom štádiu malignity, neschopní prijímať tekutiny, s poruchami pasáže GIT, bolesťami, ktorí vyžadujú intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť a symptomatickú liečbu, ktorú príbuzní nedokážu  alebo nechcú zabezpečiť.Záchranky na oddelenie dovezú pacientov, ktorých susedia nájdu doma podchladených, dehydratovaných, nemajú príbuzných. V regióne chýbajú hospicove  zariadenia, DOS-ky nemajú voľné miesta, chýba im kvalifikovaný ošetrovateľský personál.

Pacienti z marginalizovaných komunít

Opakované hospitalizácie si vyžadujú polymorbidní pacienti, žijúci v marginalizovaných komunitách v sociálne nedôstojných podmienkach, s nízkym zdravotným povedomím, trpia morbidnou obezitou, diabetom, nikotinizmom, s častým výskytom infekčných hnačiek, dekompenzáciou diabetu i CHOCHP. Nedodržiavajú  liečebný režim, argumenty nechápu. Ich pobyt v nemocnici je sprevádzaný príbuznými a známymi v početnom zastúpení, striedajú sa pred vstupom na oddelenie, sú hluční, nepretržite sa dožadujú informácií o vývoji zdravotného stavu hospitalizovaného, blokujú personál v práci, vyrušujú pacientov.

Časté hospitalizácie si vyžadujú starí ľudia so zanedbaným pitným režimom, ktorých záchranky privezú ťažko dehydratovaných, podvyživených, hygienicky zanedbaných.

Predčasne ukončené hospitalizácie podpisom reverzu

Narastajúcim problémom sú predčasne ukončené hospitalizácie podpísaním reverzu, v priebehu roku 2019 bolo predčasne ukončených 110 hospitalizácií, pretože pacienti podpísali reverz.

V demokratickej spoločnosti sú zákonom garantované práva pacientov na ochranu ľudskej dôstojnosti a slobodného rozhodovania o vlastnom  zdravotnom stave. Na Slovensku sú práva pacientov vymedzené zákonom 576/2004 Zz, ústavným zákonom 460 /1992 Zb a Chartou práv pacienta. Uplatňujú sa podpisom Informovaného súhlasu pri prijatí do nemocnice a pri každom invazívnom diagnostickom alebo terapeutickom postupe. Spolu s právom Informovaný súhlas odvolať, čo dokumentujú podpísaním reverzu.

U nás sa reverz zneužíva bez postihu, pretože zákon nestanovil žiadne limity. Pacient v nemocnici sa osprchuje, má čistú posteľ, dostane stravu, poskytne sa mu potrebná liečba. Keď na izbe nemôže fajčiť, v noci mobilom vyrušovať, musí dodržiavať poriadok oddelenia, vyvolá konflikt, podpíše reverz a odíde. Akonáhle sa stav zhorší, zavolá si záchranku, je znova prijatý a to sa bez postihu opakuje. Je to špecifický problém časti vidieckej populácie, s nižším vzdelaním, spôsobujúci stresovú záťaž predovšetkým ošetrovateľskému personálu.

Chirurgické odbory

Najčastejšou príčinou opakovaných hospitalizácií na chirurgii sú komplikácie diabetickej alebo aterosklerotickejangiopatie, s nehojacimi sa defektami. Racionálne terapeutické postupy obmedzuje nesúhlas pacienta s radikálnym zákrokom, ktorý sa nakoniec musí urobiť z vitálnej indikácie, keď už sú rozvinuté komplikácie.

Príčinou opakovaných hospitalizácií na gynekológii sú rizikové gravidity. Vysoká pôrodnosť u rómskeho etnika je sprevádzaná vyšším rizikom perinatálnych komplikácií, ohrozujúcich matku a dieťa. V minulosti pri predčasnom odlučovaní placenty prichádzali rodičky už s mŕtvym plodom. Aktívnym vyhľadávaním a monitorovaním rizikových gravidít sa udržiava perinatálna úmrtnosť nulová.

Pediatria

Zvýšený výskyt opakovaných hospitalizáciína detskom oddelení je výsledkom špecifického prístupu pri poskytovaní ZS u detí zo sociálne slabších rodín a pokračovaním komplexnej starostlivosti o matku a dieťa v marginalizovaných komunitách. I bežné respiračné infekty ohrozujú chatrne oblečené dieťa v nonstop zafajčenej , slabo vykurovanej miestnosti, bez dodržania ordinovanej liečby. Hospitalizácia poskytuje záruku vyliečenia a prevencie vzniku a vývoja chronických komplikácií.

OPAKOVANÉ HOSPITALIZÁCIE NIE SÚ V ŽIADNOM VZŤAHU KU KVALITE POSKYTOVANEJ ZS, IBA DOKUMENTUJÚ CHÝBANIE HOSPICOVÝCH LÔŽOK, LÔŽOK OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI, GERONTOPSYCHIATRICKÝCH LÔŽOK.

Poskytnutý rozbor tzv. ukazovateľov kvality ZS z našej nemocnice objasňuje i dilemu autorov tlačovej správy, prečo výborné čísla ukazovateľov kvality ZS, ktoré dosiahla nemocnica v Piešťanoch nie sú potvrdené zvýšenou spokojnosťou ich pacientov, kým v NsP Revúca pacienti sú nadpriemerne spokojní so zníženou kvalitou ZS dokumentovanou hodnotami indikátorov. Pacienti nehodnotia čísla, ale osobné skúsenosti.

INEKO:

  1. Napriek oddlžovaniu zo strany štátu nemocnica sa aj po tomto procese znovu zadlžuje a po očistení od vplyvu oddlženia hospodárila minulý rok so stratou“.

Náš komentár:

V tab. 2 sú uvedené dosiahnuté ekonomické výsledky NsP Revúca a niektorých porovnateľných nemocníc. NsP Revúca v r 2019 skončila so ziskom. Eviduje záväzky po lehote splatnosti z minulých rokov, ktoré sú pripravené na oddlženie.

2 019odpisy dlhodobého majetkutržbyHV po zdanenídlh po lehote splatnostidlh po lehote splatnosti voči tržbámschopnosť generovať vlastné zdroje
b……..48539114678208460006101291376
h……..3952415128374418848246103
l………15058818942612111909001
revuca06 048 1201 179 482324 6525%20%
r………6759114951885394076770203
s……..794229051156254459530304
z……..164484209406461135725028209241

Tab. 2.: hospodárske výsledky nemocníc v r 2019

INEKO:

  1. Pri porovnaní s ostatnými nemocnicami nemajú revúcki zdravotníci za sebou veľký počet operácií pri vybraných výkonoch a pri svojej praxi sa nestretávajú s príliš komplikovanými prípadmi.

 Náš komentár:

Nevyvážená operačná výkonnosť je dlhodobý problém podmienený zlým, prevažne amortizovaným technickým vybavením operačných sál, veľkej zobrazovanej techniky, operačných nástrojov a pod. Nemocnica je v prevádzke 60 rokov, nevyhnutne potrebuje modernizovať operačné sály, komplex intenzívnej starostlivosti, nové CT, laparoskopy, zostavy nástrojov.  Už pred 4 rokmi sme síce dostali prísľub, že získame eurofondy na modernizáciu nemocnice  a obnovu technického vybavenia, vždy sme boli odsunutí na ďalší termín, až kým sa neobjavil COVID, ktorým sa plánované výzvy na čerpanie eurofondov v rámci IROP definitívne zastavili.

SME JEDINOU Z HODNOTENÝCH NEMOCNÍC, KTORÁ EUROFONDY NEDOSTALA, NIE SME DOTOVANÍ ŽIADNOU FINANČNOU SKUPINOU, ANI MZ.

Nepretržite venujeme veľkú pozornosť vzdelávaniu začínajúceho personálu, ktorý po získaní špecializácie odíde do lepšievybavenej nemocnice. MZ ignoráciou objektívnych problémov nemocnice obmedzuje jej rozvoj a výkonnosť. Napriek tomu bez povšimnutia:

  • Nemocnica ako prvá na Slovensku zjednotila pracoviská intenzívnej starostlivosti – chirurgickú JIS, internú JIS a ARO pod správu OAIM a tým dosiahla, že intenzívnu starostlivosť nepretržite 24 hod poskytujú intenzivisti.
  • V nemocnici sa v zjednotenom komplexe OAIM/JIS koncentrujú komplikované ťažké stavy nielen z okresu Revúca, ale i zo susediacich okresov.
  • V nemocnici sa založil kanylačný tím s nepretržitou dostupnosťou zavádzania všetkých druhov centrálnych žilových katétrov.
  • Nemocnica prevádzkuje vlastné dialyzačné stredisko s nepretržitou dostupnosťou akútnych dialyzačných terapeutických metód.
  • V nemocnici sa sústreďujú pacienti so zlyhaním funkcií GIT, ako sú syndrómy krátkeho čreva, nepriechodnosť tenkého čreva pre obštrukciu malignitou, ireverzibilné malabsorbcie. U pacientov sa indikuje domáca parenterálna výživa, u príbuzných zabezpečuje tréning v obsluhe. Na tejto liečbe máme pacientov z celého Slovenska
  • NsP Revúca ako malá nemocnica (135 postelí) reorganizovala umiestnenie existujúcich oddelení a zriadila Covidové oddelenie vrátane ventilovaných lôžok OAIM a lôžok JIS.

Pridaj komentár