R. SOBOTA: Mesto dostalo pokutu niekoľko tisíc eur, dôvodom je tobogan

RIMAVSKÁ SOBOTA – Mesto Rimavská Sobota dostalo pokutu vo výške 7 943,96 eur. Pokuta má súvislosť s výstavbou toboganu na kúpalisku v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda. Týmto prípadom sa zaoberal Úrad pre verejné obstarávanie (UVO) a ich rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 5. januára 2021. Svojim konaním samospráva podľa UVO porušila zákon o verejnom obstarávaní.

Hlavnými dôvodmi, prečo sa UVO začalo zaujímať o výstavbu toboganu, bola skutočnosť, že uchádzači o dodávku a montáž toboganov pre toboganový komplex RO Kurinec a dodávku a montáž oceľovej konštrukcie pre komplex neboli podľa úradu zapísaní v registri partnerov verejného sektora v čase zhotovovania zmluvy.

Jedna z firiem sa zapísala do registra až 9 mesiacov po zhotovení zmluvy, druhá po viac ako 12 mesiacoch. „Úrad bol zároveň presvedčený, že uvedené konanie kontrolovaného malo vplyv na výsledok verejného obstarávania, nakoľko skutočnosť, že uchádzači nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, bola v rozhodnom čase zákonnou prekážkou pre uzavretie zmluvy,“ uviedol UVO v rozhodnutí.

Ide o dve rôzne firmy. Jedna z nich, ktorá zastrešovala dodávku a montáž oceľovej konštrukcie, je EURO-ART s.r.o., sídliaca na ulici Školskej v Rimavskej Sobote. Štatutárom spoločnosti je Gabriel Steiner a firma funguje od roku 2008. Podľa portálu Finsat mala v roku 2019 zisk vo výške 2151 eur. Druhá firma, ktorá zastrešovala dodávku a montáž toboganov a technológie pre komplex je LM – trade, ktorá sídli v Seredi. Ide o spoločnosť, ktorá robí návrhy, servis či montáž bazénov doplnkov a toboganov.

Problém č. 2 – Rozdelenie veľkej zákazky na dve menšie

Na vplyv verejného obstarávania mal aj úkon, ktorý samospráva urobila. Išlo o rozdelenie celej zákazky na dve menšie, čím podľa UVO chceli vytvoriť podlimitné zákazky. „Uvedené konanie kontrolovaného malo vplyv na výsledok verejného obstarávania, nakoľko, ak by obidve zákazky boli zadávané ako jedna zákazka, a teda v rámci jedného postupu, resp. v rámci jedného postupu rozdeleného na časti, a bol by použitý postup zadávania podlimitných zákaziek na jej obstaranie zodpovedajúci výške predpokladanej hodnoty tejto zákazky, bol by tento postup prístupnejší viacerým potenciálnym záujemcom, resp. uchádzačom,“ konkretizuje sa v správe.

Zákazka č. 1 bola v hodnote 115 061 eur bez DPH. Druhá zákazka mala hodnotu 149 737, 98 eur bez DPH. Spolu to tvorí 264 798, 98 eur bez DPH a 317 758, 78 eur s DPH. Ak by mesto vyhotovilo len jednu zákazku rozdelenú na dve časti, nešlo by o podlimitnú zákazku. UVO vo svojom vyjadrení napísal, že je možné rozdeliť predmet zákazky na jednotlivé časti, no za predpokladu, že nechce týmto postupom umelo znížiť predpokladanú hodnotu zákazky, čo znamená, že nedôjde k obchádzaniu zákona.

K zadávaniu podlimitných zákaziek môže dôjsť v prípade, ak nie je dodržaná časová, miestna, funkčná a vecná súvislosť obstarávaných stavebných prác. Pri týchto dvoch zákazkách boli dodržané všetky súvislosti. Obe zmluvy boli zhotovené v kalendárnom roku 2018, prvá v mesiaci júl a druhá v auguste. „V rámci uvedených postupov zadávania zákaziek kontrolovaný uzavrel na obidva vyššie uvedené predmety zákaziek Zmluvy o dielo v priebehu kalendárneho roka 2018, a to v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov, z čoho je zrejmé, že kontrolovaný o potrebe uskutočnenia týchto stavebných prác musel mať vedomosť v rovnakom časovom období,“ píše sa vo vyjadrení.

Mesto s pokutou súhlasí

Podľa prvého plánu mal úrad uložiť samospráve mesta Rimavská Sobota pokutu vo výške 15 887,93 eur. Úrad ďalej mesto informoval, že ak do 10 dní od doručenia výzvy oznámi úradu, že súhlasí so všetkými skutočnosťami uvedenými vo výzve v plnom rozsahu, pokuta sa zníži o 50 %. „Mesto Rimavská Sobota ako kontrolovaný súhlasí so zistenými skutočnosťami a výškou pokutu v plnom rozsahu bez výhrad,“ uviedlo mesto vo svojom vyjadrení.

Zdroj: Právoplatné rozhodnutie UVO, Finsat  Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

One Reply to “R. SOBOTA: Mesto dostalo pokutu niekoľko tisíc eur, dôvodom je tobogan”

  1. Pingback: Najčítanejšie články na Sobotníku za rok 2021: Nehody, platy starostov či nové byty

Pridaj komentár