Lesy SR hľadajú riaditeľov odštepných závodov aj v našich okresoch

GEMER/MALOHONT – V troch našich okresov, Rimavská Sobota, Rožňava a Revúca hľadá podnik Lesy Slovenskej republiky riaditeľov odštepných závodov. Tie momentálne riadia poverení riaditelia. Poverenie majú prevažne od apríla minulého roka. Informuje o tom štátny podnik v tlačovej správe.

„Verím, že sa nám podarí nájsť vhodných ľudí, ktorí budú viesť OZ správnym smerom. Je potrebné podnik personálne zastabilizovať. Uvedenými kritériami chceme dať možnosť prihlásiť sa čo najväčšiemu počtu zamestnancov,“ uviedol poverený generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Tomáš Čuka.

Medzi kritériami, ktoré musí uchádzač spĺňať, je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na lesníctvo, minimálne ročná riadiaca prax, a 5 ročné skúsenosti v lesnom hospodárstve alebo v štátnej správe lesného hospodárstva. V prípade, že záujemca sa chce uchádzať o post riaditeľa Odštepného závodu
lesnej techniky, môže mať aj technické vzdelanie.

Riaditeľ OZ zodpovedá za všetky činnosti súvisiace so správou zvereného lesného a ostatného majetku v rámci príslušného OZ a to najmä v oblastiach pestovania lesa, ochrany lesa, ťažbovej činnosti, trvalo udržateľného rozvoja lesa a plnenia celospoločenských funkcií lesa v súlade s plánom starostlivosti o les. Zabezpečuje stály styk a úzku spoluprácu s orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, udržuje kontakty s kľúčovými klientmi, organizuje a riadi činnosť OZ, vytvára optimálne personálne, organizačné a materiálno-technické predpoklady pre trvalý rozvoj. Riaditeľ tiež zodpovedá za hospodársky výsledok odštepného závodu.

Zdroj: TS Lesy SR