Lučenec chce získať z eurofondov peniaze na sedem projektov

LUČENEC – Dovedna sedem projektov by chcela samospráva Lučenca realizovať z peňazí, o ktoré sa uchádza v rámci grantových eurofondových výziev. Zapojenie sa do nich schválili mestskí poslanci na svojom zasadnutí koncom októbra.

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Partizánska

Cieľom má byť zlepšenie celkového technického stavu budovy zníženie energetických nákladov – náročnosti na prevádzku budovy. Súčasne sa zvýši tepelný odpor, čím sa zabráni unikaniu tepla. Projektované opatrenia prispejú k zvýšeniu kvality životného prostredia, zníženiu nákladov.

V tomto prípade ide o zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v predpokladanej výške 175 141,35 € z predbežne stanoveného rozpočtu projektu vo výške 1 173 140,04 €.

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienických štandardov budovy Divadla B. S. Timravy Lučenec

Budova divadla v Lučenci bola postavená v 50. rokoch minulého storočia ako kultúrna ustanovizeň. Od tohto obdobia až do súčasnosti plní túto svoju funkciu a je kultúrnou inštitúciou, ktorá patrí k histórii i kultúrnemu koloritu mesta.

Vzhľadom k svojmu veku i stavu si vyžaduje rekonštrukčné práce, ktoré zabezpečia jej technické fungovanie, ale aj zásahy, ktoré budovu a jej dispozície prispôsobia požiadavkám súčasného návštevníka počas realizovaných kultúrnych podujatí.

V súčasnosti už prebehla rekonštrukcia elektroinštalácií a aktuálne prebieha rekonštrukcia strechy a zvodov z vlastných zdrojov mesta Lučenec. Avšak aj interiér budovy ako taký si zaslúži pozornosť a obnovu, čo môže mesto realizovať v prípade úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ uviedla samospráva.

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 12 431,76 €, požadovaná výška NFP je 200 000,00 €, celkové oprávnené výdavky sú vo výške: 212 431,76 €. 

Fyzická debarierizácia budovy Divadla B. S. Timravy v Lučenci na podporu kultúry znevýhodnených skupín

Aj tento projekt sa týka divadla a jeho cieľom je podpora kultúrnych aktivít osôb so zdravotným znevýhodnením. Divadlo aktuálne nemá riadny bezbariérový vstup do budovy. V prípade schválenia projektu budú vybudované vstupné rampy pre imobilných pri vstupoch do bočných krídiel budovy divadla. Cieľom projektu je podpora kultúrnych aktivít osôb so zdravotným znevýhodnením.

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu je vo výške 2352 € z celkových oprávnených výdavkov projektu 11752 €.

Rozšírenie a modernizácia stálej expozície Mestského múzea Lučenec

Rozpočtová organizácia LUKUS má v správe budovu historickej Hasičskej zbrojnice na Ulici Dr. Herza. Prízemie tejto budovy sa stavebne upravovalo do stavu, kedy môže byť v interiéri realizovaná nová stála expozícia s maketou mesta Lučenec v mierke 1:100, na ploche cca 18 m².

Maketa zachytáva urbanizmus mesta a architektúru budov v roku 1907.  Ide o prezentáciu histórie mesta Lučenec tak, aby návštevník pri prehliadke novej expozície zažil príbeh. Technologické pozadie expozície bude tvoriť plne automatizovaný systém, ktorý je možné ovládať v rôznych režimoch nastavenia,“ ozrejmila samospráva.

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 8 987,07 €, požadovaná výška NFP je 179 741,40 €, celkové oprávnené výdavky sú vo výške: 179 741,40 €.

Cyklistická cestička Tuhárskeho potoka od ulice Komenského po ulici Lúčna v meste Lučenec

Predmetom tohto projektu je realizácia návrhu dopravného napojenia cyklistickej cestičky s napojením na cyklokoridor po existujúcej komunikácii. Vybudovaním cyklotrasy chce mesto zabezpečiť bezpečnú cyklistickú dopravu medzi ulicami Lúčna a Komenského.

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5596,30 € z celkových oprávnených výdavkov projektu 111 925,76 €

Drvič pre spracovanie kuchynského odpadu – kompostáreň Lučenec

Mesto Lučenec sa uchádza o mimorozpočtové zdroje aj z dôvodu potreby dovybavenia Kompostárne BRO v oblasti spracovávania kuchynského odpadu. Projekt rieši obstaranie drviča pre spracovanie kuchynského odpadu na kompostárni Lučenec.

Predpokladaný rozpočet na drvič je 200 000,00 € s DPH.

Rekonštrukcia parkovísk a chodníkov na Ulici M. Rázusa

Projekt rieši komplexnú rekonštrukciu troch parkovísk a priľahlých chodníkov na priesečnej križovatke Ulice M. Rázusa. Výsledkom projektu budú moderné parkoviská, chodníky a zelené plochy v blízkosti priameho centra mesta Lučenec. Verejný priestor bude dostupný pre širokú verejnosť. Realizáciou projektu sa zmiernia regionálne disparity v dopravnej a technickej infraštruktúre (územný rozvoj).

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 11 206,45 € z celkových oprávnených výdavkov projektu 224 128,82 €.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár