Mesto Hnúšťa sa zapojí do viacerých projektových výziev. Peniaze chce získať napríklad na dopravnú vybavenosť či modernizáciu kultúrneho domu

HNÚŠŤA – Dovedna päť projektov by mohlo byť v meste Hnúšťa realizovaných vďaka financiám, ktoré chce samospráva získať z grantových výziev. Zapojenie sa do nich schválili hnúšťanskí mestskí poslanci na svojom zasadnutí koncom októbra.

Prvý projekt sa týka rekonštrukcie exteriérovej športovej infraštruktúry multifunkčného ihriska pri futbalovom štadióne a mesto sa s ním zapojilo do výzvy Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Rozpočet rekonštrukcie je vo výške ako 28 512,35 eur, z BBSK môže samospráva žiadať maximálne 20 000 eur.

V rámci plánovanej rekonštrukcie dôjde k výmene umelého trávnika a poškodených sietí s cieľom aj naďalej podporovať a rozvíjať športovú aktivitu dea mládeže v meste a okolí. Mesto predloženou žiadosťou sa zaviaže sprístupniť multifunkčné ihrisko aj širokej verejnosti minimálne 10 hodín týždenne pod dohľadom zodpovednej osoby minimálne počas doby udržateľnosti projektu,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Druhý projekt je zameraný na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu (KO) v Hnúšti a samospráva byť naň chcela čerpať financie z Envirofondu.

Hlavnou aktivitou projektu je zakúpenie nevyhnutnej techniky na podporu triedenia KO – kĺbový čelný kolesový nakladač vybavený prídavným zariadením – paletizačné vidly, lopata na sypké hmoty, lopata s príklopom,“ vysvetľuje samospráva v dôvodovej správe.

Obsahom tretieho projektu je zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti mesta Hnúšťa a v tomto prípade ide o výzvu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Žiadaný príspevok mesta je v tomto prípade 48 882 eur, spolufinancovanie 2573 eur.

Mesto prostredníctvom žiadanej dotácie plánuje financovanie bežných výdavkov už zrealizovaných aktivít na zabezpečenie zlepšenia dopravnej a technickej vybavenosti v meste – asfaltovanie ciest v meste, ktoré už boli uskutočnené v rámci oprávneného obdobia realizácie projektu od 1. 1. 2021,“ ozrejmuje samospráva v dôvodovej správe.

Štvrtý projekt má za cieľ modernizáciu vybavenia Mestského kultúrneho strediska (MsKS) Hnúšťa. Naň žiada samospráva 199 975 eur z Ministerstva kultúry SR, spolufinancovanie má byť 10 525 eur. „Hlavnými aktivitami projektu budú investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia MsKS,“ dodáva mesto v dôvodovej správe.

Zámerom posledného, piateho projektu je zvýšenie kvality terénnych sociálnych služieb. Jeho rozpočet je 31 500 eur, pričom samospráva naň žiada 29 925 eur a spolufinancovala by ho 1575 eurami.

Realizácia projektu pozostáva z jednej hlavnej aktivity – Terénne a ambulantné služby – nákup päťmiestneho osobného automobilu na hybridný pohon pre poskytovanie terénnych služieb ako opatrovateľská služba a terénna sociálna práca v meste Hnúšťa,“ konkretizuje samospráva v dôvodovej správe.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár