Poltár chce získať financie na štyri projekty, žiada o vyše 340 000 eur

POLTÁR – Mesto Poltár chce aktuálne z grantových výziev získať financie na štyri projekty. Ide o kúpu nového sedemmiestneho vozidla, rekonštrukciu a modernizáciu autobusových zastávok, rekonštrukciu základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a výstavbu mohyly padlého hrdinu L. Žiláka. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky Jozefína Očenášová, podľa ktorej samospráva v prípade úspechu vo výzvach získa do rozpočtu viac než 340 000 eur.

Nové sedemmiestne vozidlo bude slúžiť na prevoz osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu

Mesto Poltár požiadalo o dotáciu na 7-miestne osobné motorové vozidlo. Auto bude slúžiť na prevoz osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Snahou mesta Poltár je poskytnúť prepravnú službu všetkým znevýhodneným občanom, s cieľom zmierňovania sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia, či iného nepriaznivého zdravotného stavu a podporiť sociálnu integráciu týchto osôb,“ uviedla primátorka mesta Martina Brisudová.

Ako priblížila, pôjde o vozidlo špeciálne upravené, vybavené zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom, alebo mechanickým nájazdom na invalidný vozík. Bude slúžiť na poskytovanie terénnej a sociálnej služby. Okrem občanov mesta Poltár budú môcť službu využívať aj obyvatelia mestských častí Zelené, Slaná Lehota, Hájiky – Maky a Prievrana.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 42 215,60 €, pričom výška spolufinancovania žiadateľom tvorí 5 % (2 110,78 €). Samospráva žiada o príspevok v sume 40 104,82 €. Zámerom predkladaného projektu je zmierniť dôsledky nepriaznivého zdravotného stavu občanov a zabezpečiť prepravu týchto osôb do ambulancií všeobecných a odborných lekárov na lekárske vyšetrenia.

Realizáciou projektu prispeje mesto ku komfortnejšej preprave občanov, ktorí sú odkázaní na osobnú prepravu vzhľadom na svoj zdravotný stav a ich finančná a osobná situácia neumožňuje obstaranie a obsluhovanie vlastného osobného vozidla,“ doplnila primátorka. Nákupom vozidla vyhovie samospráva potrebám obyvateľov a pričiní sa ďalšími krokmi o skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb mesta Poltár.

Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok

Mesto Poltár plánuje modernizovať a zlepšiť dopravnú infraštruktúru, a tak prispieť k lepšej dopravnej prepojenosti s okolitými obcami. Preto predložilo projekt zameraný na zvýšenie bezpečnosti, informovanosti a komfortu občanov a návštevníkov mesta Poltár pri cestovaní verejnou autobusovou hromadnou dopravou.

Vďaka projektu by došlo k výmene piatich existujúcich zastávok za nové moderné autobusové zastávky. Tie by mali modernú presklenú konštrukciu a jednotný dizajn, a boli by vybavené informáciou o čase a najbližších spojoch spolu s mapou územia a okolia mesta Poltár.

„Realizácia projektu prispeje k ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu, k budovaniu vzťahov a dopravnej prepojenosti medzi mestom Poltár a obcami v regióne, k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich, k lepšiemu informovaniu a komfortu a v neposlednom rade k zatraktívneniu infraštruktúry mesta Poltár a príslušných mestských častí,“ uviedla primátorka mesta Poltár Martina Brisudová.

Nové modernizované zastávky budú umiestnené priamo v meste Poltár a dve v mestských častiach Zelené a Slaná Lehota. Požadovaná výška príspevku na rekonštrukciu tvorí 74 326,72 eur. V rámci projektu je navrhovaná modernizácia nasledovných zastávok:

Zastávka na Ulici 13. januára pred areálom sklární v blízkosti zdravotníckeho zariadenia je v zlom technickom stave. To, že do zastávky nie je dobre vidieť spôsobuje, že sa v nej stretávajú problémové skupiny mládeže, ktoré ju ničia a využívajú priestor zastávky ako úkryt na požívanie alkoholických nápojov. Použitím otvorenejšej priehľadnej zastávky sa zamedzí využívaniu tohto priestoru na iné ako dopravné účely.

Zastávka na Ulici obrancov mieru pri reštaurácii KPU, je často využívaná rodinami s deťmi a mládežou, keďže v blízkosti sa nachádza reštaurácia, mestský park a futbalové ihrisko. Preto je dôležité venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti a informovanosti cestujúcich.

Zastávka na Ulici školskej pri Prima banke, jedná sa o jednu z najviac užívaných zastávok v meste. Preto je tu navrhovaná aj informačná tabuľa oznamujúca najbližšie autobusové spoje s napojením na el. sieť.

Zastávka v mestskej časti Zelené (pri parčíku), je to najviac využívaná autobusová zastávka v tejto mestskej časti. Význam tejto zastávky spočíva aj v tom, že sa nachádza v blízkosti mestského kúpaliska.

Zastávka v mestskej časti Slaná Lehota (pri kultúrnom dome) je v zlom technickom stave. V blízkosti zastávky sa nachádza Zariadenie pre seniorov Tília n. o., kde klientov zariadenia navštevujú rodinní príslušníci aj prostredníctvom verejnej hromadnej autobusovej dopravy.

Výmenou a modernizáciou autobusových zastávok sa očakáva dosiahnutie zvýšenia bezpečnosti cestujúcich prostredníctvom sprehľadnenia priestorov zastávok a prostredníctvom osvetlenia zastávok v nočných hodinách. Modernizácia autobusových zastávok s jednotným dizajnom prispeje ku skrášleniu vzhľadu mesta a k spríjemneniu prostredia na čakanie pre cestujúcich. Osadenie nových autobusových zastávok povedie aj k jednoduchšej a menej náročnej údržbe.

Modernizácia autobusových zastávok v meste a mestských častiach poskytne priestor pre zabezpečenie dostatočného prepojenia vidieka s mestom a rozvoj komplexnej infraštruktúry zohľadňujúcej rast kvality života občanov celého regiónu.

Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK)

V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok ministerstvom, získa samospráva 205-tisíc eur. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK)“ odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí v marci.

Cieľom projektu je zlepšiť prístup obyvateľov MRK k službám nevyhnutných pre každodenný život prostredníctvom dobudovania pozemných komunikácií. „Pôjde o rekonštrukciu cesty k bytovým domom o dĺžke 154,9 m a chodníka o dĺžke 560 metrov na ulici Slobody“, uviedla primátorka mesta Martina Brisudová, podľa ktorej projekt zároveň prispeje ku zvýšeniu komfortu a spokojnosti nielen obyvateľov MRK, ale aj ostatnej majoritnej spoločnosti.

Úsek chodníka prepája občiansku vybavenosť s oblasťou kde žijú obyvatelia, ktorí patria do MRK. Je situovaný po celej dĺžke ulici Slobody. Chodník vedie popri hlavnom ťahu popred staré sídlisko a je v zlom stave. Prechádza pozdĺž mnohých strategických bodov mesta (základná škola, komunitné centrum, obchody, mäsiarne, detské ihrisko, kostol, atď). Cesta sa napája na hlavný ťah, ktorý vedie k potravinám, škole, kostolu, Komunitnému centru, mäsiarstvu, benzínovej pumpe, lekárne, zdravotníckemu zariadeniu, lekárni a mestskému úradu.

Opravou cestnej komunikácie sa skráti doba dochádzania do inštitúcií vzhľadom na kvalitnejšiu infraštruktúru a zvýši sa aj bezpečnosť chodcov a motoristov, zároveň dôjde ku skrášleniu životného prostredia v meste. Výdavky na rekonštrukciu by mali predstavovať sumu viac ako 215-tisíc eur. V prípade schválenia žiadosti o dotáciu sa mesto Poltár bude podieľať na 5-percentnom spolufinancovaní z celkovej sumy. Mesto by teda zo svojej kasy malo doplatiť viac ako 10-tisíc eur.

Mohyla padlého hrdinu Ladislava Žiláka

Mesto Poltár sa zapojilo do výzvy ministerstva obrany SR určenej na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. V rámci predkladaného projektu plánuje výstavbu Mohyly pre padlého hrdinu Ladislava Žiláka. Ladislav Žilák sa pred viac ako storočím narodil v meste Poltár. Palubný rádiotelegrafista 311. československej bombardovacej perute bojoval v 2. svetovej vojne a padol po boku západných mocností.

Cieľom výstavby Mohyly je nezabudnúť a pripomínať mladej generácii nielen hrôzy vojny, ale aj udatné a odvážne činy hrdinov bojujúcich za mier a slobodu. Zároveň vždy hľadať pravdu, objavovať nové poznatky, ako aj spoznávať a zachovávať svoju kultúru, históriu a spolu s nimi významné osobnosti akou Ladislav Žilák nepochybne bol.

„Snahou samosprávy je rozvíjať a chrániť kultúrne dedičstvo, ale aj šíriť osvetu širokej verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii,“ uviedla primátorka mesta Poltár Martina Brisudová. Mesto sa uchádza o finančný príspevok 22 000 eur. Spolufinancovanie samosprávy bude vo výške 10%.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár