FIĽAKOVO: Vďaka projektu REWO pomohli nezamestnaným uplatniť sa na trhu práce

Fiľakovo

FIĽAKOVO – Integrácia znevýhodnených sociálnych skupín na trh práce formou školení a personalizovaného prístupu pri získavaní nových zručností bola hlavným cieľom projektu REWO, ktorý nedávno úspešne ukončila samospráva Fiľakova. Informovala o tom hovorkyňa mesta Fiľakovo Klaudia Mikuš Kovácsová.

Vďaka projektu REWO podnikli partneri z tretieho sektora podľa jej slov kroky k zmene nepriaznivého stavu formou zlepšenia šancí a možností uchádzačov o zamestnanie. V rámci neho učili dlhodobo nezamestnaných zručnostiam, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce.

Dôležitou súčasťou ekonomického rozvoja regiónu je i podpora pripravenosti pracovnej sily, ktorá v súčasnosti nezodpovedá očakávaniam zamestnávateľov. Do regiónu je problém prilákať zamestnávateľov, ktorých hlavnou investičnou podmienkou je dostatok pripravenej a kvalitnej pracovnej sily,“ ozrejmila projektová manažérka Tímea Kovács.

Partnermi cezhraničnej spolupráce boli slovenská nezisková organizácia PRACOV n. o. a Nadácia Szív a Szívért Alapítvány z Maďarska. Primárnym cieľom projektu bola

Organizácia PRACOV n. o. bola založená s cieľom zvyšovať zamestnanosť ľudí z marginalizovaných rómskych komunít formou cielených aktivít. Vždy pracujeme v trojuholníku obec – komunita – zamestnávateľ. Robíme skupinové aktivity, ktoré majú viesť k zamestnaniu sa ľudí u konkrétnych zamestnávateľov,” informoval za PRACOV n. o. Ábel Ravasz.

Novou skúsenosťou bola podľa jeho slov pre neziskovku spolupráca s maďarskou organizáciou Szív a Szívért Alapítvány, ktorá je nositeľom metodiky REWO – návrat do práce. Nadácia má dlhoročné osvedčené skúsenosti a individuálne navrhnuté postupy realizácie vzdelávacích aktivít. Dlhodobo nezamestnaným poskytujú personalizované školenia, ktoré posilňujú ich sebaúctu, jednoduché pracovné zručnosti, návyky, zlepšujú komunikačné zručnosti a kompetencie, ako aj zvládanie stresu v každodenných situáciách.

V rámci projektu sme pracovali s miestnymi nezamestnanými z Fiľakova s účelom zvýšiť ich zamestnateľnosť. Silným partnerom projektu bolo aj mesto. Prvé výsledky sú nádejné, ale finálny rozsudok o úspešnosti projektu budeme vedieť povedať až po uplynutí nejakého času. Vtedy sa ukáže, či sa ľuďom, ktorí boli súčasťou projektu, podarí udržať sa v práci aj dlhodobo. Budeme to monitorovať,” doplnil Ravasz.

Na základe identifikovaných problémov cieľových skupín vybrali partneri projektu spoločne dve skupiny ohrozené pretrvávajúcou marginalizáciou – nezamestnaní s nízkymi pracovnými príležitosťami a skupina nezamestnaných, ktorí sú ohrození aj rizikom straty bývania.

Metodiku REWO, ktorú sme importovali na Slovensko prvýkrát ako súčasť tohto projektu, považujem za vynikajúci nástroj. Fiľakovo ukázalo, že aktívna samospráva vie urobiť veľký pokrok v oblasti zamestnanosti marginalizovaných komunít,“ uzavrel Ravasz.

Pridaj komentár