LUČENEC: Mestská polícia kontrolovala požívanie alkoholu

mestská polícia

LUČENEC – Mestská polícia Lučenec vykonala jednu z kontrol podávania alkoholu mladistvým v nočnej zmene z 10. 11 na 11. 11. 2023. Počas nej skontrolovala 25 maloletých a mladistvých. Informovala o tom samospráva Lučenca na svojej oficiálnej facebookovej stránke Mesto Lučenec.

Spolu 11 osôb, z toho dve maloleté osoby, malo pozitívny výsledok testu na požitie alkoholických nápojov. U šiestich osôb išlo o nízke hladiny alkoholu, keď vypili pivo, u jedného mladistvého bolo zistených 0,37 mg/l, čo predstavuje 0,77 promile,“ informovala samospráva. Dodala, že zároveň bola jedna dospelá osoba v zmysle zákona 372/1990 o priestupkoch riešená blokovou pokutou na mieste, keďže podala mladistvej osobe alkohol.

Mestská polícia v Lučenci v zmysle zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a doplnku zákona 214/2009 Z. z. a č. 163/2018 organizuje kontroly podávania a požívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov – mladistvým a maloletým.

„Tieto osoby nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a v zmysle §2/b sú povinné podrobiť sa dychovej skúške testovacím prístrojom na zistenie týchto látok. Ak osoba odmietne podrobiť sa takémuto vyšetreniu, možno v zmysle §5 odst.4 vykonať lekárske vyšetrenie odberom a laboratórnym vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu,“ vysvetlilo mesto.

Mestská polícia v zmysle zákona oznamuje tieto správne delikty príslušným obecným a mestským úradom v mieste trvalého bydliska zistenej osoby a zároveň zasiela oznámenie aj príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Foto: ilustračné

Pridaj komentár