POLTÁR: Samospráva získala na rôzne projekty 1,68 milióna eur

POLTÁR – V roku 2023 samospráva Poltára dosiahla finančné príjmy prostredníctvom viacerých podporených projektov v súhrnnej sume 1 681 361,14 eura. Informovala o tom Jozefína Očenášová z kancelárie primátora mesta, podľa ktorej táto čiastka výrazne prispela k efektívnemu spravovaniu mestského rozpočtu.

Som veľmi spokojný, že sme v jednom roku získali veľký finančný obnos. Tieto prostriedky nám umožňujú pokračovať napríklad v poskytovaní terénnej sociálnej práce a činnosti komunitného centra nasledujúcich šesť rokov,“ informoval primátor mesta Poltár Peter Sitor.

Vďaka podporeným projektom môže samospráva podľa neho ďalej pomáhať občanom poskytovaním sociálneho poradenstva, individuálnych konzultácií v oblasti rodinného poradenstva, zamestnanosti, bývania, financií, vzdelávania, ale aj poradenstva v oblasti sociálneho zabezpečenia, pri sociálno-ekonomických problémoch, právnych problémoch a ďalších.

Komunitné centrum pravidelne poskytuje pre občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia možnosť vybrať si oblečenie, obuv a hračky od rôznych darcov. Členovia miestnej občianskej a preventívnej služby zasa môžu v uliciach mesta dohliadať od Nového roka na bezpečnosť,“ doplnil primátor.

Terénna sociálna práca

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo mestu Poltár podporu vo výške 420 000 eur na projekt terénnej sociálnej práce. Projekt zachoval štyri pracovné miesta, vrátane dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch terénnych pracovníkov. Títo pracovníci poskytujú nevyhnutnú pomoc obyvateľom v nepriaznivej sociálnej núdzi a zameriavajú sa na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu. „Sprevádzajú klientov celým procesom od začiatku. Pomáhajú klientovi pri definovaní problému a nájdení riešenia. Preto som rád, že tento projekt mesta bol podporený,“ uviedol primátor.

Za prvý polrok 2023 terénna sociálna práca pomohla 463 klientom, vrátane prípadu ženy bez príjmu, ktorá potrebovala pomoc pri zabezpečení financií a získaní vdovského dôchodku.

Komunitné centrum

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo projekt na podporu činnosti Komunitného centra v Poltári sumou 310 000 eur. Cieľom projektu je posilniť vzťahy v komunite a medzi rôznymi skupinami obyvateľov. Dobrou komunitnou prácou sa dá veľmi úspešne podporiť prepájanie minority s majoritou a stierať rozdiely.

Miestna občianska a preventívna služba (MOPS)

Úrad vlády a riadiaci orgán MIRRI schválili dotáciu 331 550,44 eura po dobu 30 mesiacov na ôsmich členov MOPS. Ich úlohou bude prispieť k zníženiu negatívnych spoločenských javov, akou sú páchanie majetkovej trestnej činnosti, drobné priestupky, fetovanie detí a mladistvých, záškoláctvo a zvýšenie bezpečnosti a poriadku na cestách, zníženie narúšania verejného poriadku a ďalšie. Vďaka tomu samospráva očakáva zlepšenie občianskeho spolunažívania v lokalitách so zvýšeným podielom MRK.

Projekty na podporu zamestnanosti

Vďaka veľmi dobrej spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a projektom ako PUPN, sa počas roka aktivační pracovníci starajú o čisté mesto. Mesto tak poskytlo vďaka podporeným projektom prácu viacerým obyvateľom. Približne 50 aktivačných pracovníkov sa zapojilo v roku 2023 do verejných prác.

Osobitnom kategóriou sú ľudia, ktorí si odpracujú svoj trest. Mesto v spolupráci s Okresným súdom v Lučenci umožnilo v tomto roku štyrom osobám vykonávať pomocné a manuálne práce ako čistenie a údržba verejných priestorov. „V uvedených spoluprácach na projektoch na podporu zamestnanosti vidím význam a chceme v nich určite pokračovať,“ prezradil primátor.

Pridaj komentár