POLTÁR: Základnú školu chce mesto zrekonštruovať

POLTÁR – Samospráva mesta Poltár chce zrekonštruovať svoju základnú školu. Rozsiahly projekt mesta ráta s budovaním a modernizáciou jej učební i rekonštrukciou školských športovísk. Mesto Poltár podalo v októbri tohto roka žiadosť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 780 000 eur. Z dotácie plánuje zrekonštruovať a zmodernizovať Základnú školu (ZŠ na Ulici slobody, pričom plánované zmeny sa majú dotknúť každého aspektu školy.

Jej vnútorné priestory budú prechádzať stavebnými úpravami, ktoré budú zahŕňať vybudovanie nových učební, bezbariérových toaliet a bezbariérového prístupu v rôznych častiach budovy. Špeciálne vybavenie umožní imobilným žiakom pohodlné využívanie školy a ich hladké začlenenie do procesov vzdelávania. Bezbariérová plošina bude nachádzať pri vstupe do budovy, na hlavnom schodisku, či na schodisku v časti prechodu do telocvične. Zdvíhacia plošina sa bude nachádzať za pavilónom telocviční. Na každom podlaží budú toalety pre imobilných.

Cieľom projektu je vytvoriť v meste rovnaké podmienky na vzdelávanie pre všetkých, či už ide o deti z rómskych komunít, hendikepované deti, či deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zároveň projekt prispeje k zlepšeniu športovej infraštruktúry prostredníctvom rekonštrukcie športového ihriska na športové účely v podmienkach základného vzdelávania,“ informoval primátor mesta Poltár Peter Sitor. Ako dodal, bežecká dráha a antukové plochy volejbalových ihrísk a rozbehovej dráhy k skoku do diaľky budú upravené.

Bežecká dráha bude odstránená a nahradená novým tartanovým povrchom v šírke 4m. Pri vonkajších športoviskách budú vyhotovené nové spevnené plochy zabezpečujúce komfortný prístup aj pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.“

Nové vybavenie školy by zahŕňalo nielen nové učebne, ale aj technologické pomôcky, ako sú tablety a notebooky, ktoré pomôžu vzdelávaciemu procesu prispôsobiť sa požiadavkám dnešného digitálneho sveta.„Našou predstavou je vybudovať v Poltári jednu modernú školu, ktorá bude spĺňať podmienky nového tisícročia, teda bude smart, digitálna, inkluzívna, zelená a zároveň aktívna, otvorená a slúžiť na rôzne záujmové aktivity a klubovú činnosť,“ doplnil primátor.

Projekt ďalej zahŕňa zelenú iniciatívu, t. j. vytvorenie enviroučebne v átriu školy, ktorá bude využívať inovatívne priestorové moduly. Takto sa škola stane nielen miestom vzdelávania, ale aj miestom, kde deti môžu objavovať prírodné vedy a učiť sa mimo tradičných tried.

Výstavba školy na Ulici slobody začala v roku 1976. K 1.9.2023 navštevuje školu spolu 323 žiakov. V súčasnosti má 17 tried, z toho 2 špeciálne triedy, 27 pedagógov, jedného špeciálneho pedagóga a 4 oddelenia školského klubu.

Celkovým zámerom tohto projektu a mesta je vytvoriť prostredie, kde sa deti budú cítiť podporené, bez ohľadu na sociálny status, či telesný hendikep. Mesto Poltár sa tak snaží vytvoriť základy pre budúcnosť moderného vzdelávania, ktoré bude prispôsobené potrebám každého jednotlivca,“ dodal primátor na záver. V prípade schválenia projektu sa mesto na jeho financovaní bude spolupodieľať sumou 68 062,61 eur.

Zdroj: Jozefína Očenášová, kancelária primátora mesta; foto: Facebook.com

Pridaj komentár