BBSK rozvíja cykloturistiku v Národnom parku Muránska planina

Muránska planina

MURÁNSKA PLANINA – V minulom roku boli Rozvojovej agentúre Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) schválené dva projekty, s cieľom rozvíjať územie Národného parku Muránska planina ako konkurencieschopnú prírodnú destináciu a zároveň miesto pre kvalitný život miestnych.

Finančné zdroje sú z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti – Výzvy pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska planina. Jeden z projektov sa zameriava na udržateľný rozvoj cykloturistiky v danom území. Jeho implementácia napreduje.

Konkrétne aktivity budú smerovať k rozvoju cykloturistických trás v národnom parku tak, aby zostala zachovaná biodiverzita. Projekt zahŕňa aj tvorbu dátovej základne pre manažment návštevníka a komplexnú koordináciu rozvoja cykloturistiky v súlade so zásadami rozvoja udržateľného cestovného ruchu.

Jedným z cieľov je „Vytvorenie dátovej základne pre manažment správy, údržby a monitorovania cykloturistickej infraštruktúry a manažment návštevníka Národného parku Muránska planina.“ Cieľom dátovej analýzy je mať všetky informácie o cykloturistických trasách v digitálnej forme, s možnosťou ľahkého a prehľadného prezerania a filtrovania.

To umožní ľahšiu identifikáciu problémových miest a následnú schopnosť pohotovejšie reagovať v prípade zistenej škody, ako napríklad spadnutý strom na trase, chýbajúce alebo poškodené značenie atď. Systém digitálnej evidencie taktiež uľahčí proces plánovania obnovy a údržby značenia v teréne.

Muránska planina

Práve v tejto oblasti sú viditeľné prvé kroky, ktoré smerujú k naplneniu cieľa. „Vytvorili sme dátový model, ktorý tvorí základ jednotnej databázy priestorových údajov, pomocou ktorých budeme vedieť manažovať územie Národného parku Muránska planina z pohľadu cykloturistiky, intenzity zaťaženia prostredia cyklistami a v neposlednom rade tiež pre strategické plánovanie ďalších aktivít“ uvádza Peter Krušinský, koordinátor projektu.

Boli vytvorené dve mobilné aplikácie. Prvá je využívaná na samotný zber údajov v teréne, kde sú v jednom čase zaznamenávané údaje ako samotný priebeh trasy, typy jej povrchov a zároveň sa zaznamenávajú aj všetky bodové prvky cykloturistickej infraštruktúry (cyklosmerovníky, maľované značenie, odpočívadlá, infobody, a pod.). Zaznamenávané sú aj aj všetky nedostatky, chybné alebo poškodené značenia, prekážky, prípadne návrhy na doplnenie značenia, úpravu povrchu, či prvkov infraštruktúry.

Druhá mobilná aplikácia je zatiaľ využívaná v teréne ako navigačný podklad, pre navigáciu terénnych pracovníkov, správnu identifikáciu trás a prvkov na nich. Tieto údaje boli zozbierané a evidované v pasporte cykloturistických trás realizovanom Rozvojovou agentúrou Banskobystrického samosprávneho kraja (RABBSK) v rokoch 2019-2020.

Vzhľadom na úplne nový dátový model s inými parametrami, ako aj s ohľadom na časový odstup, je potrebné tieto pôvodné podklady opätovne overiť v teréne, takže sú využité ako východiskový zdroj a navigácia.

Po naplnení všetkých nových dát bude táto druhá mobilná aplikácia slúžiť ako inšpekčná terénna aplikácia, pomocou  ktorej bude vyslaný terénny pracovník riešiť všetky úlohy priamo na mieste v teréne.

Podľa slov Petra Švehlu, GIS analytika RABBSK mobilné aplikácie dopĺňa základná desktopová webová aplikácia, kde sa prvotne zozbierané terénne dáta zobrazujú a následne budú dopĺňané o všetky atribúty nového dátového modelu.

Výhodou takéhoto spracovania je, že všetky prvky infraštruktúry je možné okamžite vidieť v priestore, filtrovať na základe definovaných atribútov a pod. Zároveň je v reálnom čase k dispozícii viditeľný stav trás a infraštruktúry z hľadiska porúch a podobných javov, čím je priamo možné napr. začať s plánovaním budúcich opráv,“ vysvetlil.

Peter Krušinský uvádza, že po spracovaní všetkých zozbieraných údajov budú realizovať ďalšie fázy projektu, ako je legalizácia a postupné značenie nových cyklotrás, údržba aktuálnych trás a infraštruktúry atď. Následne budú dopĺňané ďalšie webové aplikácie a dashboardy pre manažment, analýzy a strategické plánovanie.

Ako doplnil v tejto prvej fáze prešli, zmapovali a zrekognoskovali viac ako 510 kilometrov cykloturistických trás na území Národného parku Muránska planina a jeho blízkeho okolia. „Zmapovali sme 184 smerovníkov, 387 prvkov infraštruktúry, 1216 prvkov doplnkového maľovaného značenia a zaznamenali sme 76 nedostatkov,“ konkretizoval.

Zdroj: tlačová správa BBSK

Pridaj komentár