Lučenec získal na kompostáreň a jej vybavenie 2,7 milióna eur

Kompostáreň , kompost

LUČENEC – Kompostáreň v Lučenci doplnila svoj vozový park a vybavenie. Mesto Lučenec vďaka získanej dotácii rozšírilo technické vybavenie Strediska odpadového hospodárstva v mestskej kompostárni o nové zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu, traktor na manipuláciu s odpadom a odsáčkovač. Informovala o tom hovorkyňa Lučenca Michaela Baboľová.

V kompostárni tak vďaka dotáciám už mesto preinvestovalo približne 2,7 milióna eur – ďalších približne 146 000 eur mesto investovalo ako spolufinancovanie projektov.

Nová technika

Financie na zakúpenie ďalšej techniky a výstavbu biodomu vo výške 723 173,42 eur získalo mesto Lučenec z Operačného programu Kvalita životného prostredia, celková hodnota projektu je 761 235,18 eur. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku obstaralo zberové vozidlo s nadstavbou na zvoz kuchynského odpadu s umývačkou nádob a prípravou na vážiace zariadenie.

Ďalej mesto zakúpilo traktor s čelným nakladačom a vidlami s pridržiavačom, ktorý je využívaný v areáli kompostárne na manipuláciu s odpadom. Mesto Lučenec vďaka dotácii tiež zakúpilo odsáčkovač k linke na spracovanie kuchynského odpadu. Z dotácie bol taktiež postavený tzv. biodom – aeróbna hygienizačná technológia na spracovanie zeleného a kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu.

Cieľom projektu s názvom Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

„Nová technika výrazne skvalitní poskytované služby v oblasti zberu a spracovania biologicky rozložiteľného odpadu. Cieľom mesta Lučenec je zvyšovať mieru separácie odpadu, čomu kvalitne a efektívne vykonaný zber separovaných zložiek pomáha. Samozrejme, zvyšovanie miery separácie odpadu je dôležité nielen z ekonomických dôvodov, ale aj environmentálnych,“ uviedla primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková.

Kompostáreň mesto postavilo a vybavilo technikou vďaka dotáciám

Mestská kompostáreň bola otvorená v roku 2012. Na jej vybudovanie získalo mesto Lučenec dotáciu vo výške približne 2 045 000 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške približne 2 153 000 eur.

„Mestskú kompostáreň sme vybudovali z eurofondov. Technické vybavenie na nakladanie s triedeným odpadom sme postupne rozširovali tiež vďaka získaným dotáciám. V roku 2020 sme napríklad vďaka dotácii zakúpili nákladný automobil s hydraulickou rukou, nákladné vozidlo s ramenovým nosičom velkoobjemových kontajnerov a veľkoobjemové kontajnery v

hodnote 193 800 eur – projekt sme spolufinancovali 5 percentami. V roku 2018 sme opäť vďaka dotácii mohli zakúpiť zberové vozidlo na triedený odpad s rotačným lisovaním, cestnú mostovú váhu a zberné nádoby do rodinných domov v celkovej hodnote približne 370 000 eur. Projekt sme spolufinancovali 5 percentami. V roku 2016 sme získali zberové vozidlo na triedený odpad s rotačným lisovaním v hodnote 200 000 eur,“ uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.

Kompostáreň spracovala minulý rok 2 184 ton bioodpadu. O kompost je veľký záujem

Mesto Lučenec spracováva v kompostárni v časti Dolná Slatinka zelený odpad a kuchynský odpad vyzbieraný od obyvateľov mesta a zelený odpad z cintorínov, parkov a verejných plôch mesta, ako je napríklad pokosená tráva, lístie či orezané konáre. Obyvatelia mesta môžu v kompostárni nielenže zadarmo odovzdať svoj biologicky rozložiteľný odpad, ale môžu si taktiež zadarmo vziať kompost, ktorý je výsledkom procesu spracovania odpadu. Kompost mesto využíva aj pri údržbe verejnej zelene. V roku 2023 kompostáreň spracovala 2 183,54 ton odpadu.

Vďaka tomu, že mesto Lučenec úspešne získavalo dotácie a zabezpečilo technické vybavenie Strediska odpadového hospodárstva – kompostárne, mohlo začať v roku 2023 zbierať a zhodnocovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností a zelený odpad zo záhrad obyvateľov vlastnou činnosťou. Vlastnou činnosťou zabezpečuje aj zber objemného odpadu. Mesto začalo tieto služby poskytovať vo vlastnej réžii s cieľom optimalizovať náklady.

Kuchynský odpad od rodinných domov a bytových domov je vyvážaný v zmysle platnej legislatívy, a to v období marec až november v cykle 1x za 7 dní a v období december až február v cykle 1x za 14 dní.

Prevádzková doba kompostárne v letnom období (máj – október):

Pondelok: od 7:30 do 15:30

Utorok: od 7:30 do 15:30

Streda: od 7:30 do 17:30

Štvrtok: od 7:30 do 15:30

Piatok: od 7:30 do 15:30

Sobota: od 8:00 do 13:00 – len nepárny týždeň

Prevádzková doba kompostárne v zimnom období (november – apríl):

Pondelok: od 7:30 do 15:30

Utorok: od 7:30 do 15:30

Streda: od 7:30 do 15:30

Štvrtok: od 7:30 do 15:30

Piatok: od 7:30 do 15:30 Sobota: ZATVORENÉ

Foto: Mesto Lučenec

Pridaj komentár