Lučenec bude v roku 2024 hospodáriť so zhruba 30,5 miliónmi eur

Lučenec

LUČENEC – Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Lučenci na svojom uplynulom zasadnutí jednomyseľne schválilo rozpočet na rok 2024. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, samospráva bude hospodáriť so sumou 30 597 915 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Baboľová s tým, že pri tvorbe rozpočtu musela samospráva vychádzať z návrhu štátneho rozpočtu, prognóz zverejnených Ministerstvom financií SR, ako aj z vývoja v roku 2023.

Zameraný na nevyhnutné výdavky

V rámci výdavkov sa mesto Lučenec vzhľadom na infláciu, zvýšené ceny energií a výpadok príjmov z podielových daní v dôsledku legislatívnych zmien, bude v roku 2024 zameriavať najmä na zabezpečenie nevyhnutných výdavkov, ako sú vývoz odpadov, verejné osvetlenie, zimná údržba ciest, prevádzka budov v majetku mesta a pod.

Najviac finančných prostriedkov pôjde na programy vzdelávanie (14,1 milióna eur), podporná činnosť (7,3 milióna eur), rozvoj mesta (1,9 milióna eur), doprava a cesty (1,5 milióna eur), odpadové hospodárstvo (1,3 milióna eur), sociálne služby a pomoc (1,1 milióna eur) a interné služby mesta (595-tisíc eur). Do bezpečnosti potečie 1,1 milióna eur, do kultúry 402-tisíc a na šport a rekreáciu pôjde 375-tisíc eur,“ konkretizovala Baboľová.

Po konsolidačnom roku 2023 samospráva podľa nej pokračuje v šetriacom režime a na dennej báze hľadá ďalšie možné vnútorné rezervy a úspory. „Rozpočet na rok 2024 bol zostavovaný tak, aby sa úsporný režim obyvateľov mesta dotýkal čo najmenej,“ doplnila hovorkyňa.

Rozbehnuté projekty chcú dotiahnuť do úspešného konca

Z pohľadu investícií sú v rozpočte zahrnuté najmä už rozbehnuté projekty. Preto muselo mesto počítať s kofinancovaním týchto projektov, ktoré sa zväčša pohybuje na úrovni 5, 8, alebo aj 0 percent. Aktuálne má samospráva v realizácii 34 projektov za približne 10 miliónov eur a ďalších 14 projektov má v hodnotení.

V rozpočte sú naplánované výdavky napríklad na zakúpenie vnútorného vybavenia Materskej školy Partizánska, ktorá prešla komplexnou rekonštrukciou vďaka dotácii. V roku 2024 začne mesto Lučenec vďaka získanej dotácii s revitalizáciou Kubínyiho námestia. Ďalším zeleným projektom je revitalizácia zelene na Ulici M. Rázusa,“ povedala primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková. V rozpočte sa ďalej počíta so zabezpečením skúšobnej prevádzky mestskej plavárne.

Pokračujú v uchádzaní sa o dotácie

Zároveň bude mesto Lučenec pokračovať v uchádzaní sa o dotácie a eurofondy, ktoré sú v aktuálnej finančnej situácii samospráv nevyhnutné pre zabezpečenie rozvoja mesta.

Máme už pripravené projekty pre udržateľný mestský rozvoj a aj projekty cez IÚS BBSK. Ide napríklad o financie na regionálnu plaváreň, bývalú hasičskú zbrojnicu, kompletnú rekonštrukciu Predstaničného námestia – II. etapa, rekonštrukciu Divadla B. S. Timravy, obnovu Tuhárskeho námestia, revitalizáciu vnútrobloku – Erenburgova ulica, výstavbu prekrytých kontajnerových stanovíšť či rekonštrukciu mestskej tržnice. Čo sa nám v období nasledujúcich štyroch rokov, kedy je možné čerpať tieto financie, podarí zrealizovať, bude závisieť napríklad aj od príjmov z podielových daní,“ dodala primátorka.

Mesto Lučenec naďalej pripravuje projektové zámery a s tým súvisiace dokumenty do výziev a aktivít zameraných na ochranu životného prostredia – napríklad na adaptačné opatrenia a zmenu klímy. O financie z mimorozpočtových zdrojov sa mesto plánuje uchádzať na revitalizáciu zelene Haličskej cesty a Ulice L. Novomeského či na projekt Revitalizácia vnútrobloku na Rúbanisku II (Zelené opatrenia).

Lučenec

Ďalšími dôležitými projektovými zámermi, ktoré bude mesto v prípade vyhlásenia príslušných výziev podávať, sú napríklad dovybavenie kompostárne o techniku, vodozádržné opatrenia, bezpečné prostredie v obci – kamery, cyklotrasy (ul. Olbrachtova), denný stacionár a ďalšie miestne komunikácie, rozširovanie Mestských sadov a revitalizácia Mestského parku.

Ambíciou mesta je pripraviť v roku 2024 ďalších 27 projektov, a to v závislosti od príjmov mesta z podielových daní. Pripravenosť projektov totiž zohráva dôležitú úlohu pri získavaní dotácií,“ zdôraznila Baboľová.

Investícia do verejného osvetlenia mesta Lučenec

Ďalší z rozsiahlych projektov, ktorý sa nachádza v štádiu pred vyhlásením verejného obstarávania, je rekonštrukcia verejného osvetlenia, s ktorou plánuje mesto začať v priebehu roku 2024 – financovaná bude z Envirofondu vo výške 4 107 898 eur.

Z tohto balíka financií chceme realizovať aj projekty na zníženie energetickej náročnosti budov. Plánujeme umiestniť fotovoltiku aj s batériovými úložiskami napríklad na kino Apollo, Divadlo B. S. Timravy, futbalový štadión, zimný štadión a štyri materské školy, čím by sme znížili energetickú náročnosť týchto budov. Nespotrebovaná energia z batériových úložísk by bola nasmerovaná do osvetlenia,“ vysvetlila primátorka mesta.

Tento rok mesto čaká z dôvodu ukončenia zmluvných vzťahov aj verejné obstarávanie k predmetu zákazky Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií. Ďalším dôležitým verejným obstarávaním vyhláseným z rovnakého dôvodu bude výber dodávateľa služby pravidelnej autobusovej dopravy pre mesto Lučenec.

Nová parkovacia politika mesta Lučenec

Významná zmena čaká mesto aj v oblasti parkovacej politiky. V roku 2024 plánuje spustiť prvú etapu nového systému v centre mesta. Cieľom je zjednodušiť obyvateľom a návštevníkom mesta využívanie parkovacích služieb, zlepšiť prehľad mesta o vyťaženosti jednotlivých parkovísk a zlepšiť výber a výnos z vyzbieraných poplatkov za parkovanie v meste, ktoré môžu byť použité na budovanie nových parkovísk a zlepšenie kvality služieb mesta.

„Zavedením inovatívnych technológií v oblasti parkovania v meste vytvoríme nové možnosti úhrady parkovania a znížime tak počet neplatiacich vodičov, ktorí parkovacie miesta zaberajú počas najvyššej hustoty cestnej premávky a sťažujú tak prístup k parkovacím miestam vozidlám, ktoré chcú tieto miesta využívať krátkodobo. Zefektívnením kontroly uhradeného parkovania nielen znížime vyťaženosť mestskej polície pri manuálnej kontrole tejto povinnosti, ale tiež zvýšime disciplinovanosť vodičov,“ avizovala hovorkyňa.

Dotácie pre šport aj príspevok pre nemocnicu

V rozpočte na rok 2024 sa počíta aj s dotáciami pre športovcov. Snahou mesta Lučenec je prerozdeliť vyčlenené finančné prostriedky na podporu činnosti väčších i menších športových klubov a aj takouto formou podporovať športové aktivity občanov mesta. Na rok 2024 sú navrhnuté finančné prostriedky vo výške 225 000 eur. Oproti schválenému rozpočtu roku 2023 sú výdavky na dotácie vyššie o 11 500 eur. Dotáciu vo výške 7 500 eur na nákup prístroja dostane aj lučenská nemocnica.

Pridaj komentár