POLTÁR: V meste začala fungovať prepravná služba

POLTÁR – Mesto Poltár od konca januára spustilo do prevádzky novú sociálnu službu. Prepravná služba sa podľa samosprávy rýchlo ujala a získala si priazeň občanov.

S radosťou môžeme konštatovať, že táto služba sa už teraz stala dôležitou súčasťou života mnohých obyvateľov. Od jej zavedenia sme zaznamenali výrazný nárast žiadostí a pozitívnu spätnú väzbu od klientov, ktorí si ju pochvaľujú,“povedal primátor mesta Peter Sitor.

Ohlasy zo strany verejnosti, dôchodcov, zdravotne ťažko postihnutých alebo klientov zariadení sú podľa mesta veľmi pozitívne. „Občania službu privítali. Vyzdvihujú, že mesto zabezpečuje sprievod pacientov k lekárom a prepravuje imobilných ľudí na invalidných vozíkoch, či klientov zariadení sociálnych služieb. K dnešnému dňu ich je viac ako 30,“ tvrdí samospráva

Podľa primátora je hlavným cieľom tejto služby uľahčiť život zdravotne postihnutým občanom, ktorí by inak mali obmedzený prístup k bežným službám. „Mnohí z nich sa často stretávajú s prekážkami pri cestovaní, či už sú to neprístupné verejné dopravné prostriedky alebo nedostatočná dostupnosť. Prepravná služba pre nich predstavuje spoľahlivú a bezpečnú možnosť dopravy,“ doplnil Sitor.

Služba však nie je len o doprave. Zamestnanci sa starajú nielen o fyzický prevoz, ale aj o celkový komfort a bezpečnosť klientov. Jej úspech spočíva v efektívnosti, ale aj vo vysokej dávke ľudskej starostlivosti, ktorú pridáva do každodenného života klientov, tvrdí mesto.

Ako sa dá prepravná služba získať?

Prepravná služba je terénna sociálna služba mesta Poltár poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Žiadateľ, ktorý má o službu záujem, je povinný predložiť vyplnenú žiadosť a potrebné doklady v závislosti od zdravotného stavu (preukaz ZŤP, občiansky preukaz, kópiu rozhodnutia ÚPSVaR o odkázanosti na individuálnu prepravu, kópiu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, potvrdenie obvodného lekára o nepriaznivom stave).

Objednať službu je možné na telefónnom čísle 047/430 84 17 alebo osobne na MsÚ Poltár. Prepravná služba sa objednáva minimálne deň vopred v pracovných dňoch od 7:30 do 15:00 hod. V deň objednávky sa môže prepravná služba poskytnúť len v prípade, že je voľné osobné motorové vozidlo alebo nie je využitá kapacita motorového vozidla. V prípade potreby je poskytnutý doprovod v podobe terénneho sociálneho pracovníka MsÚ Poltár

Poskytovateľ ma právo neposkytnúť prepravnú službu, ak prijímateľ narúša priebeh prepravy nedodržiavaním zásad slušného správania sa a hrubo porušuje dobré mravy alebo ak nedodržiava základné zásady hygieny. Vodič ma právo odmietnuť prepravu prijímateľa, ktorý je pod vplyvom návykových látok a správa sa neprimerane a vulgárne.

Prepravnú službu zabezpečuje špeciálne upravené vozidlo Citroën Jumper. Automobil s kapacitou 7 miest je ideálny pre prepravu skupiny seniorov a imobilných ľudí, čo dá možnosť poskytovania pohodlnej a bezpečnej prepravy.

Prítomnosť hydraulického zdvíhacieho zariadenia zasa umožní jednoduché nastupovanie a vystupovanie pre tých, ktorí majú obmedzenú pohyblivosť.

Projekt finančne podporila MAS HORNOHRAD. Mesto od spoločnosti získalo dotáciu vo výške 43 003,65 eur. Samospráva ho dofinancuje 5-timi percentami, čo predstavuje zhruba 2263,35 eur.

Zdroj: Jozefína Očenášová, kancelária primátora mesta Poltár

Pridaj komentár