V Lučenci riešia problém s odpadom. Mesto chce jeho zber zabezpečovať samo

LUČENEC – Mesto Lučenec bude od novembra tohto roka zabezpečovať vlastnou činnosťou aj zber zmesového komunálneho odpadu. Rozšíri tak služby poskytované Strediskom odpadového hospodárstva, ktoré už zabezpečuje zber objemného odpadu, kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného zeleného odpadu. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom uplynulom zasadnutí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.

Mesto nastúpi v novembri

Po rozviazaní zmluvy s externou zvozovou spoločnosťou Kosit West, ktorá bude zmesový odpad a triedený odpad (papier, plast, sklo) vyvážať ešte do konca októbra tohto roka, hľadalo mesto Lučenec optimálne a najmenej rizikové riešenie vzniknutej situácie tak, aby bol vývoz odpadu kontinuálne zabezpečovaný naďalej a aby z dlhodobého hľadiska išlo o najvýhodnejšie riešenie.

„Po dôkladnom zvážení sa mesto a poslanci MsZ priklonili k možnosti rozšíriť služby zabezpečované vlastnou činnosťou prostredníctvom Strediska odpadového hospodárstva. Mesto nebude vyhlasovať verejné obstarávanie na zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu, resp. tieto služby nebude zabezpečovať externá firma,“ zdôraznila Baboľová.

Rozšírenie služieb poskytovaných vlastnou činnosťou prináša podľa nej niekoľko výhod, ako napríklad postupné rozširovanie vlastnej technickej a technologickej základne, možnosť operatívneho vybavovania reklamácií, schopnosť ovplyvňovať náklady na danú službu v závislosti od možností rozpočtu mesta Lučenec a v neposlednom rade eliminácia možnej krízovej situácie.

Museli sme dôkladne zvážiť všetky riziká oboch možností. Pri prvej alternatíve hrozilo, že verejné obstarávanie nebude ukončené včas pre možné prieťahy spôsobené uchádzačmi, ktoré nebudeme vedieť zobjektívnych dôvodov ovplyvniť. To by znamenalo, že by mohla nastať situácia, že od novembra by nemal kto v našom meste vyvážať zmesový komunálny odpad. Vieme, čo nás čaká aurobíme všetko preto, aby boli občania so službou spokojní,“ vysvetlila primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková.

Prvotné rozhodnutie vyhlásiť verejné obstarávanie a zabezpečovať službu externou firmou sa ukázalo z dlhodobého hľadiska aj ako menej finančne výhodné. „Naším cieľom na rozdiel od súkromných firiem nie je naodpadovom hospodárstvevytvárať zisk, ale hospodárnenakladať spoplatkom za odpad tak, aby sme občanom ponúkali čo najkvalitnejšie služby a aby sa tento poplatok čo najmenej zvyšoval,“ priblížila primátorka mesta.

Mesto sa chce uchádzať o techniku z eurofondov

Zavedenie nových služieb sa nevyhne vstupným nákladom. Mesto musí dobudovať zázemie pre novú časť strediska a zabezpečiť vozidlá na zber odpadu.

„Aktuálne má mesto vo vlastníctve na výkon tejto činnosti jedno zberové vozidlo na zmesový odpad, ďalšie minimálne tri musí zabezpečiť. Vzhľadom na termíny dodávok nových vozidiel pri finančnom lízingu či pri kúpe vozidla – 12 až 15 mesiacov, nie je možné aktuálne zabezpečiť vozidlá iným spôsobom než nájmom,“ doplnila Baboľová.

Ide však podľa nej o dočasné riešenie – cieľom mesta je v prvom rade uchádzať sa o zdroje na techniku z eurofondov alebo ju kúpiť z rozpočtu mesta, aby odbúralo náklady na nájom vozidiel. Vytvorených bude približne 14 nových pracovných miest – mesto bude prijímať vodičov, manipulantov, dispečera a administratívneho pracovníka.

Všetky služby pod jednou strechou

Mesto má podľa hovorkyne záujem vo vlastnej réžii začať zabezpečovať aj prevádzku zberného dvora, a to po získaní potrebného povolenia od Okresného úradu Lučenec. Situovaný bude na Stredisku odpadového hospodárstva v lokalite Dolná Slatinka, kde sa nachádza aj mestská kompostáreň. Občania tak nájdu tieto služby na jednom mieste.

Samospráva pred časom odstúpila od zmluvy so spoločnosťou Kosit West, ktorá služby odpadového hospodárstva v Lučenci zabezpečovala od augusta 2023. Mesto s ňou rozviazalo zmluvu, pričom ako dôvod uviedlo nezabezpečenie prevádzky zberného dvora. Ako odznelo na poslednom zasadnutí MsZ, je pravdepodobné, že spoločnosť samosprávu zažaluje a celá vec skončí na súde.

Skupina obyvateľov na zasadnutí MsZ predložila petíciu s asi 650 podpismi, v ktorej žiadajú čo najrýchlejšie otvorenie zberného dvora a výber spoločnosti na zabezpečenie zberu odpadu na základe verejného obstarávania.

Pridaj komentár